0413 hgx houtwormmiddel (dutch (nl)) msds masterform hg nederland reach

Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EU-
richtlijn 1907/2006
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
HGX houtwormmiddel
Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf
Identificatie van de stof of het preparaat
Productnaam
: HGX houtwormmiddel
Productgebruik
: Bestrijding van houtworm en andere houtaantastende insecten.
Identificatie van de vennootschap/onderneming
Fabrikant
: HG International b.v.
Telefoonnummer:
: +31 (0)36 54 94 700
: Damsluisweg 70
: +31 (0)36 54 94 744
Internet:
: www.hg.eu
: Nederland
: safety@hg.eu
Uitsluitend bestemd om artsen te
: +31 (0)30- 27.48.888
informeren bij accidentele vergiftigingen
2. Risico's
Het preparaat is geclassificeerd als gevaarlijk volgens de richtlijn 1999/45/EG en de bijbehorende amendementen.
Classificatie
Fysisch/chemische risico's
: Niet van toepassing.
Risico's voor de gezondheid
: Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. Herhaalde blootstelling kan een droge
Milieurisico's
: Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange
termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Andere gevaren
: Niet beschikbaar.
Zie Sectie 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.
Samenstelling van en informatie over de bestanddelen
Stof/preparaat
: Preparaat
Naam van bestanddeel
EG-nummer
Classificatie
Nederland
destillaten (aardolie), met waterstof behandelde Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de R-zinnen die
hierboven worden vermeld

* Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen zijn, indien beschikbaar, weergegeven in rubriek 8
Datum van
uitgave

5/12/2009.
Pagina: 1/8
Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EU
verordening 1907/2006
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
HGX houtwormmiddel
Eerste-hulp-maatregelen
Eerste-hulp-maatregelen
Inademing
: Breng de blootgestelde persoon in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de
patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich ademhalingsstilstand voordoet, dientkunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel. Dit kangevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Roep medische hulp inwanneer schadelijke effecten voor de gezondheid aanhouden of ernstig zijn. Plaats in stabielezijligging en roep onmiddelijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is. Zorg datluchtwegen vrij blijven. Maak strakzittende kleding los, zoals een overhemdboord, das, riemof ceintuur.
Inslikken
: Spoel de mond met water. Kunstgebit indien aanwezig verwijderen. Breng de blootgestelde
persoon in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als het slachtoffer het materiaalheeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken.
Stop hiermee als het slachtoffer misselijk wordt, omdat overgeven gevaarlijk kan zijn. Gevaarvoor inzuiging bij inslikken; kan de longen binnendringen en schade veroorzaken. Niet totbraken aanzetten. Indien de persoon moet braken, houdt het hoofd dan laag om tevoorkomen dat er braaksel in de longen komt. Raadpleeg een arts. Geef een bewusteloosiemand nooit iets via de mond. Plaats in stabiele zijligging en roep onmiddelijk medische hulpin, indien de persoon bewusteloos is. Zorg dat luchtwegen vrij blijven. Maak strakzittendekleding los, zoals een overhemdboord, das, riem of ceintuur.
Huidcontact
: Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger.
Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomenvoordoen. Was kleding alvorens ze opnieuw te gebruiken. Maak schoenen grondig schoonvoor hergebruik.
Oogcontact
: Spoel de ogen onmiddellijk gedurende tenminste 15 minuten met ruime hoeveelheden water,
waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid vancontactlenzen na en verwijder ze. Blijf ten minste 10 minuten spoelen. Raadpleeg een arts.
Opmerkingen voor arts
: Niet beschikbaar.
Specifieke behandelingen
: Niet beschikbaar.
Zie Sectie 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.
5. Brandbestrijdingsmaatregelen
Blusmiddelen
: Bij brand waternevel (mist), schuim, droge chemische stof of koolzuurgas gebruiken.
Speciale blootstellingsrisico's
: Brandbare vloeistof. Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten en
In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident teverwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijkeongelukken of in geval van onvoldoende training. Verplaats de reservoirs uit het brandgebiedals dat zonder risico kan. Gebruik waternevel om aan het vuur blootgestelde vaten koel tehouden. Dit materiaal is zeer giftig voor waterorganismen. Met dit materiaal verontreinigdbluswater dient te worden opgevangen, zodat het niet in het oppervlaktewater, riool of afvoerterechtkomt.
Gevaarlijke thermale-
: Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:
decompositieproducten
koolstofoxidengehalogeneerde verbindingen Speciale beschermende
: Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel
uitrusting voor brandweerlieden
(SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt.
Datum van
uitgave

5/12/2009.
Pagina: 2/8
Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EU
verordening 1907/2006
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
HGX houtwormmiddel
6. Maatregelen bij het ongewild vrijkomen van de stof of het preparaat
Persoonlijke
: Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval
voorzorgsmaatregelen
van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd enoverbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er nietdoorheen. Sluit alle ontstekingsbronnen af . Geen open vuur en niet roken in hetgevarengebied. Vermijd inademen van damp of nevel. Zorg voor voldoende ventilatie. Draaghet daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Trek van toepassingzijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
Milieuvoorzorgen
: Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact
komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteitenwanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht)Watervervuilend materiaal. Dit product kan schadelijk zijn voor het milieu wanneer het in grotehoeveelheden vrijkomt.
Methoden voor reinigen
: Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is.
Benader de uitstoot vanuit de richting waar de wind vandaan blaast. Vermijd toegang totriolen, waterwegen, kelders of gesloten ruimten. Voer weggelekt materiaal af naar eenafvalwaterzuiveringsinstallatie of handel als volgt. Neem gemorst preparaat op met niet-b ra nd b a re a b so rb e re nd e m a t e ria le n, b ij vo o rb e e ld z a nd , a a rd e , ve rm ic ulie t o fdiatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijkevoorschriften (zie rubriek 13). Gebruik vonkvrije gereedschappen en explosievrije apparatuur.
Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Vervuild absorberendmateriaal kan dezelfde risico's met zich meebrengen als het gemorste product. Opmerking:Zie rubriek 1 voor contactadressen in noodgevallen en rubriek 13 voor afvalververwijdering.
Opmerking: Zie rubriek 8 voor informatie over een persoonlijke veiligheidsuitrusting en rubriek 13 voor informatie over
afvalverwijdering.

7. Hanteren en opslag
Hantering
: Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). In de
ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en rokenverboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten,drinken en roken. Adem damp of mist niet in. Niet innemen. Vermijd contact met de ogen,huid en kleding. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmaskerbij onvoldoende ventilatie. Ga opslagruimtes en besloten ruimtes niet binnen tenzij voldoendeventilatie aanwezig is. Bewaren in de originele verpakking, of in een goedgekeurd alternatiefdat is gemaakt van compatibel materiaal; goed gesloten houden wanneer het niet in gebruik is.
Opbergen en gebruiken uit de buurt van hitte, vonken, open vuur en elke andere mogelijkeontstekingsbron. Gebruik explosieveilige elektrische apparatuur (ventilatie, verlichting enmateriaalbehandeling). Gebruik vonkvrij gereedschap. Neem voorzorgsmaatregelen tegenelektrostatische ontladingen. Om brand of een explosie te voorkomen, moet de statischeelektriciteit tijdens overdracht afgevoerd worden door vaten en apparatuur te aarden en vast tesnoeren alvorens het materiaal over te brengen. Lege verpakkingen bevatten restproduct enkunnen gevaarlijk zijn. Vat niet hergebruiken.
: Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Bewaar in een afzonderlijk,
goedgekeurd gebied. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht,op een droge, koele, goed verventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contactvermeden dient te worden (zie rubriek 10) en voedsel en drank.
ontstekingsbronnen. Gescheiden houden van oxiderende stoffen. Bewaar de verpakkinggoed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldigopnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage tevoorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen omverspreiding in het milieu te voorkomen.
Datum van
uitgave

5/12/2009.
Pagina: 3/8
Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EU
verordening 1907/2006
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
HGX houtwormmiddel
Verpakkingsmaterialen
Aanbevolen
: Gebruik de oorspronkelijke verpakking.
Specifiek gebruik
: Niet beschikbaar.
8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke
bescherming
Naam van bestanddeel
Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen
Nederland
Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Beheersing van beroepsmatige
: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
blootstelling
Bescherming van de
: Aanbevolen: Ventilatie is gewoonlijk vereist bij het hanteren of gebruiken van dit product.
ademhalingsorganen
Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie.
Bescherming van de handen
: >8 uren (doorbraaktijd): natuurlijk rubber (latex)
Bescherming van de ogen
: Aanbevolen: veiligheidsbril met zijkapjes
Bescherming van de huid
: Aanbevolen: Werkuniform of labjas.
9. Fysische en chemische eigenschappen
Algemene informatie
Verschijning
Verschijningsvorm
: Vloeistof.
: Kleurloos.
: Chemisch.
Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu
: Niet beschikbaar.
Smeltpunt
: Niet beschikbaar.
Kookpunt
: 193 tot 245°C (379,4 tot 473°F)
Vlampunt
: Gesloten kroes: 73°C (163,4°F)
Ontvlambaarheid (vast, gas)
: Niet van toepassing.
Explosie-eigenschappen
: Niet beschikbaar.
Explosielimieten
: Onder: 0,6%
Oxyderende eigenschappen
: Niet beschikbaar.
Relatieve dichtheid
: 0,79 g/cm3 [20°C (68°F)]
Oplosbaarheid
: Gedeeltelijk oplosbaar in de volgende materialen: methanol, diethylether, n-octanol en
aceton.
Onoplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
Viscositeit
: Dynamisch: 3,5 mPa·s (3,5 cP)
Overige informatie
Zelfontbrandingstemperatuur
: 236°C (456,8°F)
Datum van
uitgave

5/12/2009.
Pagina: 4/8
Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EU
verordening 1907/2006
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
HGX houtwormmiddel
10. Stabiliteit en reactiviteit
Stabiliteit
: Het product is stabiel.
Te vermijden omstandigheden
: Stabiel onder de aanbevolen opslag- en gebruiksomstandigheden (zie rubriek 7). Uit de buurt
Te vermijden materialen
: Uiterst reactief of niet verenigbaar met de volgende materialen: oxyderende stoffen, zuren en
Gevaarlijke ontledingsproducten
: Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:
koolstofoxidengehalogeneerde verbindingen 11. Toxicologische informatie
Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid
Inademing
: Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Inslikken
: Gevaar voor inzuiging bij inslikken; kan de longen binnendringen en schade veroorzaken.
Huidcontact
: Ontvettend voor de huid. Kan droge huid en irritatie veroorzaken.
Oogcontact
: Kan irritatie aan de ogen veroorzaken.
Acute toxiciteit
Naam van bestanddeel
Resultaat
Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid
Naam van bestanddeel
Kankerverwekkende
Mutagene gevolgen
Ontwikkelingsgiftigheid
Schadelijk voor de
gevolgen
vruchtbaarheid
Carcinogeniciteit
: Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Mutageniciteit
: Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Toxiciteit voor de
: Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
voortplanting
Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling
Inademing
: Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Inslikken
: Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
: Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Doelorganen
: Niet beschikbaar.
12. Ecologische informatie
Gegevens ecotoxiciteit
Naam van bestanddeel
Resultaat
Datum van
uitgave

5/12/2009.
Pagina: 5/8
Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EU
verordening 1907/2006
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
HGX houtwormmiddel
Andere ecologische informatie
Bioaccumulatief
Naam van bestanddeel
Potentieel
Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op langetermijn schadelijke effecten veroorzaken. Dit product bezit een laag potentieel voorbioaccumulatie.
Andere schadelijke effecten
13. Instructies voor verwijdering
Afvalverwerkingsmethoden
: Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een
minimum te worden beperkt. Laat overtollige en niet te recycleren producten afvoeren dooreen vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Het afvoeren van dit product, oplossingen enalle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving ophet gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal ofplaatselijk geldende reglementeringen. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal enafvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingenen riool.
Afvalclassificatie
Europese Afvalcatalogus (EAK)
: Niet beschikbaar.
Gevaarlijke Afvalstoffen
: De classificatie van het product komt mogelijk overeen met de criteria van gevaarlijke
14. Informatie met betrekking tot het vervoer
Internationale transportregelgeving
Wettelijk
UN-nummer
Verzendnaam
Verpakkingsgroep Etiket
verplichte
informatie
informatie
ADR/RID-klasse
Opmerkingen
ADN-klasse
Opmerkingen
IMDG-klasse
Remarks
Keep in frostfree
area
IATA-DGR-
Datum van
uitgave

5/12/2009.
Pagina: 6/8
Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EU
verordening 1907/2006
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
HGX houtwormmiddel
15. Wettelijk verplichte informatie
EU-regelgeving
Gevarensymbool
Waarschuwingszinnen
: R65- Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
R66- Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
R50/53- Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu oplange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen
: S2- Buiten bereik van kinderen bewaren.
S13- Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
S21- Niet roken tijdens gebruik.
S24- Aanraking met de huid vermijden.
S29/56- Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpuntvoor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
S52- Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimtes.
S61- Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
: Permethrin
Overige EU-regelgeving
: Niet beschikbaar.
Productgebruik
: Gebruikerstoepassingen.
Overige EU-regelgeving
Aanvullende
m-fenoxybenzyl-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat. Kan een waarschuwingszinsneden
Kinderbescherming
: Ja, is van toepassing.
Voelbare gevaarsaanduiding
: Ja, is van toepassing.
Statistische classificatie van
: 32089091
EG (goederencode)
Nationale regelgeving
Nederland
Opmerking
: Toelatingsnummer: 12799 N
16. Overige informatie
Volledige tekst van R-zinnen,
: R20/22- Schadelijk bij inademing en opname door de mond.
waarnaar wordt verwezen in
R65- Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
rubriek 2 en rubriek 3 -
R43- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Nederland / België
R66- Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
R50/53- Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu oplange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Volledige tekst van classificaties,
: Xn - Schadelijk
waarnaar wordt verwezen in
rubriek 2 en rubriek 3-
Nederland/België

Historie
Gedrukt op
: 5/12/2009.
Datum van uitgave
: 5/12/2009.
Datum van
uitgave

5/12/2009.
Pagina: 7/8
Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EU
verordening 1907/2006
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
HGX houtwormmiddel
Geverifieerd door P. Stienstra.
Kennisgeving aan de
lezer

Naar ons beste weten is de hierin besloten informatie juist. Noch bovengenoemde leverancier, noch enige dochtermaatschappij ervan,
aanvaardt echter ook maar enige aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de hierin besloten informatie. De gebruiker
is als enige verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing of een bepaald materiaal al dan niet geschikt is. Elk van de materialen
kan onbekende risico's met zich meebrengen. In het gebruik ervan moet daarom grote zorgvuldigheid betracht worden. Ofschoon
sommige risico's in deze handleiding worden beschreven, kunnen wij niet garanderen dat dit de enige bestaande risico's zijn.

Datum van
uitgave

5/12/2009.
Pagina: 8/8

Source: http://www.hg.eu/userfiles/product/info/NL/125682_safety_396_HGX_houtwormmiddel_1.01.pdf

sepleu.com

Concurso Externo Extraordinário Proposta da reunião da Mesa Negocial de 15.11.2012 As alterações introduzidas encontram-se a “negrito” 1- O presente decreto-lei estabelece um regime excecional destinado à seleção e recrutamento de pessoal docente nos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário na dependência do Ministério d

Swine flu tryptic.qxd

People might wear a facemask to conceal respiratory symptoms rather than What is Gibraltar doing about this? The Civil Contingency Committee has been monitoring the events closely from the outset. It is difficult to provide general advice on how to wear masks correctly and if The following are some of the key actions taken:not worn properly they may not provide any protection. Face mas

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf