Itpreneurs.nl

CP02 Meedoen aan een wijkactiviteit
2010 ITpreneurs CSI BV. All Rights Reserved VOORAF
Waar gaat het over?

In deze Cp oriënteren cursisten zich op activiteiten in hun eigen wijk. Ze gaan op zoek naar informatie, ze gaan vragen stel en over die informatie en kiezen een activiteit waaraan ze wil en deelnemen. Vervolgens gaan de cursisten daadwerkelijk meedoen aan een activiteit. In de lessen leren ze onder andere hoe ze informele contacten kunnen leggen met andere deelnemers. na deelname aan de activiteit wordt er een verslag gemaakt. De einDtermen
de volgende eindtermen horen bij deze Cp: algemene doelstellingen
• de kandidaat kan op adequate wijze informatie inwinnen over een wijkactiviteit.
• de kandidaat doet mee met een eenmalige wijkactiviteit of met een (kortlopende) cursus en maakt actief contact met andere deelnemers.
• de kandidaat kan zijn ervaringen verwoorden.
Cruciale handelingssituaties
Ch1: Informatie zoeken over een wijkactiviteit 1. de kandidaat kan een aankondiging lezen over een wijkactiviteit.
2. de kandidaat kan telefonisch informatie vragen bij een contactadres.
3. de kandidaat kan aante
2. de kandidaat begrijpt d
3. de kandidaat kan infor
4. de kandidaat kan zijn h DEMO
keningen maken over inhoud, tijd en plaats van de wijkactiviteit.
de kandidaat kan zich voorstel en aan de andere deelnemers.
mele contacten leggen met de andere deelnemers.
ulp aanbieden voor hand en spandiensten ter plaatse.
Ch3: Verslag maken van een wijkactiviteit 1. de kandidaat kan zijn ervaringen van een wijkactiviteit schriftelijk presenteren in de vorm van een
fotoverslag / col age met bijschrift, verslagje of kort interview voor de wijkkrant of het prikbord van 2. de kandidaat kan met behulp van het resultaat van zijn cursus een kort verslagje maken van de
cursus voor de wijkkrant, bijv. enkele foto’s of tekeningen met bijschrift.
het volgende knS thema heeft betrekking op deze Cp: mAATSChAppelIjke pARTICIpATIe - Cp2 meedoen AAn een wIjkACTIVITeIT - doCenTenhAndleIdInG Lessuggesties
oriënteren
KijKvragen bij De film
er is een bingo-avond in het buurtcentrum. Simon is de organisator en erkan helpt hem. Yasmin zet de tafels klaar. een oude dame komt naar het buurtcentrum voor een computercursus maar gaat meedoen met de bingo-avond. kaarten kosten € 5,- en er zijn mooie prijzen te winnen. Simon legt de spelregels uit. erkan draait de bal etjes en Simon roept de cijfers. de oude dame heeft als eerste bingo en wint een taart. de oude dame hoort niet zo goed. Ze verstaat Simon niet altijd.
1e ronde film kijken
laat de cursisten de film kijken met de volgende vraag uit het oefenboek. Bespreek de vraag na.
1. In het buurtcentrum is een activiteit. welke activiteit? 2e ronde film kijken
laat de cursisten de film kijkeDEMO
n met de volgende vragen uit het oefenboek. Bespreek de vragen na.
2. Simon legt het spel uit. luister goed. welke volgorde is goed? Zet de cijfers 1,2,3 achter de zinnen.
wie het eerste ‘bingo’ heeft krijgt een mooie prijs. ( 3 ) Als u een vol e kaart heeft , roept u: ‘bingo!’. ( 2 ) mAATSChAppelIjke pARTICIpATIe - Cp2 meedoen AAn een wIjkACTIVITeIT - doCenTenhAndleIdInG 3e ronde film kijken
laat de cursisten de film kijken met de volgende vragen uit het oefenboek. laat de cursisten in tweetal en antwoord geven. Bespreek de vragen klassikaal na.
1. de oude dame kan Simon niet altijd goed verstaan. wat vraagt ze? 2. waarom is er een bingo-avond in het buurtcentrum? tipS voor het groepSgeSpreK
Vraag welke activiteiten er in de buurt georganiseerd worden en op welke plekken dat gebeurt. Inventariseer dat op het bord en bespreek of de cursisten die plekken kennen. Vraag wie er wel eens deelneemt aan een buurtactiviteit. laat daar over vertel en. neem eventueel foldermateriaal, flyers of andere aankondigingen van buurtactiviteiten mee. Bespreek waarom je zou kunnen deelnemen aan buurtactiviteiten.
voorbereiden
de volgende onderdelen horen bij voorbereiden: e-learning, oefenboek en het kiezen van een praktijkopdracht. de oefeningen (en de praktijkopdrachten) kunnen als basis dienen voor de groepslessen. In deze handleiding vindt u e DEMO
nkele tips bij de praktijkopdrachten en de oefeningen in het oefenboek.
praktijkopdrachten en oefenboeken
In onderstaand schema staan al e voorbereidende praktijkopdrachten en portfoliopraktijkopdrachten. portfoliopraktijkopdrachten leveren een bewijs op voor het porfolio, de voorbereidende opdrachten niet. In het schema staan ook voorbereidende oefeningen uit het oefenboek die deelnemers als voorbereiding van de praktijkopdrachten kunnen doen.
mAATSChAppelIjke pARTICIpATIe - Cp2 meedoen AAn een wIjkACTIVITeIT - doCenTenhAndleIdInG meeDoen aan een WijKaCtiviteit
1. Informatie verzamelen
2. Informatie vragen over een
activiteit in het buurthuis.
oefenboek
3. Telefonisch vragen stellen 4. Aantekeningen maken bij
over een wijkactiviteit.
een telefoongesprek
oefenboek
oefenboek
5. Meedoen aan een activiteit
in de wijk
oefenboek
6. Verslag maken van een
wijkactiviteit
oefenboek
aanWijzingen en tipS voor De praKtijKopDraChten:
In deze Cp wordt veelvuldig het woord ‘buurthuis’ gebruikt. dit woord is echter niet overal gangbaar. Bespreek met de cursisten dat het ook kan gaan om een buurtcentrum of wijkcentrum. het gaat erom dat zij in hun eigen wijk de instantie weten te vinden waar ze informatie kunnen halen over wijkactiviteiten.
mAATSChAppelIjke pARTICIpATIe - Cp2 meedoen AAn een wIjkACTIVITeIT - doCenTenhAndleIdInG voorbereidende praktijkopdracht 1: informatie verzamelen
deze opdracht is bedoeld om cursisten kennis te laten maken met het buurthuis in hun wijk. deze opdracht kunnen ze samen met andere cursisten doen. Belangrijk is dat de cursisten eerst uitzoeken waar het dichtstbijzijnde buurthuis is en hoe ze daar kunnen komen. In het buurthuis zelf moeten ze folders verzamelen met informatie over activiteiten in de wijk. ook moeten ze uitzoeken of er nog informatieborden of prikborden hangen waarop soms nog andere informatie staat. de bedoeling van deze opdracht is, om voor de cursisten die nog nooit in een buurthuis geweest zijn, de drempel om daar binnen te gaan te verlagen.
voorbereidende praktijkopdracht 2: informatie vragen over een activiteit in het buurthuis
Bij praktijkopdracht 1 hebben de cursisten informatie verzameld. Ze hebben folders en misschien informatie over andere activiteiten in de wijk opgeschreven. Bij deze opdracht is het de bedoeling dat ze over een van die activiteiten vragen gaan stel en. hiervoor gaan ze opnieuw naar het buurthuis. deze opdracht kan in tweetal en gedaan worden. Ze kiezen een activiteit die hen aanspreekt en bedenken welke vragen ze er over hebben. de bedoeling is dat ze vooraf de vragen bedenken en opschrijven. daarna kunnen ze eventueel het gesprekje een keer samen oefenen. laat de cursisten ook oefenen wat ze kunnen zeggen als ze de informatie die ze krijgen niet helemaal begrijpen.
Ter voorbereiding kan de cursist uit het oefenboek oefening 1 en 5 doen.
portfoliopraktijkopdracht 3*: telefonisch vragen stellen over een wijkactiviteit
Bij deze opdracht gaan de cursisten net als bij praktijkopdracht 2 vragen stel en over een wijkactiviteit. deze keer gebeurt het echter telefonisch. laat de cursisten weer kiezen uit de informatie die ze over wijkactiviteiten verzameld he DEMO
bben bij praktijkopdracht 1. Ze kiezen een activiteit die ze interessant vinden. Ze bedenken vooraf wanneer ze gaan bel en, wie ze moeten bel en en wat ze wil en vragen. Bij deze opdracht hoeven de verkregen antwoorden niet opgeschreven te worden (bij portfoliopraktijkopdracht 4 worden wel aantekeningen gemaakt). Bij het kopje ‘terugkijken’ zijn extra vragen opgenomen waarop ze antwoord moeten kunnen geven na afloop van het telefoongesprek.
Bij deze opdracht moet het bewijsformulier ‘Gesprekken’ ingevuld worden.
Ter voorbereiding kunnen de cursisten oefening 1, 2 en 5 uit het oefenboek doen.
portfoliopraktijkopdracht 4*: aantekeningen maken bij een telefoongesprek
deze opdracht is grotendeels gelijk aan portfoliopraktijkopdracht 3. Bij deze opdracht moeten de cursisten aantekeningen maken van de antwoorden die ze krijgen.
ook hier gaan de cursisten bel en met iemand die hen meer informatie kan geven over een door hen zelf uitgekozen wijkactiviteit. Vooraf bedenken ze wat ze wil en vragen en de vragen moeten ook worden wijs de cursisten erop dat het maken van aantekeningen meestal niet in hele zinnen gebeurt. Steekwoorden zijn genoeg, maar dan wel op zo’n manier dat ze zelf later nog kunnen begrijpen wat ze er mee bedoelen.
Bij deze opdracht moet het bewijsformulier ‘Schrijven’ ingevuld worden.
Ter voorbereiding kan de cursist oefening 1 en 2 uit het oefenboek doen.
mAATSChAppelIjke pARTICIpATIe - Cp2 meedoen AAn een wIjkACTIVITeIT - doCenTenhAndleIdInG portfoliopraktijkopdracht 5*: meedoen aan een wijkactiviteit
Bij deze opdracht doen cursisten mee aan een door hen zelf gekozen wijkactiviteit.
wijs hen erop dat bij portfoliopraktijkopdracht 6 een verslag van de activiteit gemaakt moet worden. Als ze die opdracht ook gaan doen, is het handig als ze daar bij het meedoen aan de activiteit al rekening mee houden door bijvoorbeeld foto’s te maken. de bedoeling van deze opdracht is dat ze echt deelnemen aan een activiteit, maar ook dat ze daarbij contact hebben met andere deelnemers in de vorm van korte informele gesprekjes.
Bij deze opdracht moet het bewijsformulier ‘Gesprekken’ ingevuld worden.
Ter voorbereiding kunnen oefening 3 en 6 uit het oefenboek gedaan worden.
portfoliopraktijkopdracht 6*: verslag maken van een wijkactiviteit
Bij deze opdracht maken de cursisten een verslag van de activiteit waaraan ze meegedaan hebben. het is een vervolg op portfoliopraktijkopdracht 5 waarin de deelname aan de activiteit centraal staat. het verslag is bedoeld voor een wijkkrant of voor op het prikbord in het buurthuis. er kan gekozen worden voor een verslag waarbij er vooral geschreven wordt en ter il ustratie eventueel een foto opgenomen wordt. of er wordt gekozen voor een fotoverslag, waarbij meerdere foto’s opgenomen zijn, al en voorzien van een korte tekst.
Bij deze opdracht moet het bewijsformulier ‘Schrijven’ ingevuld worden. het gemaakte verslag moet er Ter voorbereiding kan oefening 4 uit het oefenboek worden gedaan.
aanWijzingen en tipS bij het oefenboeK
U vindt de aanwijzingen en ti DEMO
ps bij het oefenboek in een aparte handleiding.
mAATSChAppelIjke pARTICIpATIe - Cp2 meedoen AAn een wIjkACTIVITeIT - doCenTenhAndleIdInG Uitvoeren
de deelnemers voeren de praktijkopdrachten uit buiten de school. Bespreek in de groepsles welke
opdrachten de deelnemers wanneer zul en uitvoeren. Stimuleer deelnemers om te plannen wanneer ze praktijkopdrachten doen. het beste kunnen deelnemers de praktijkopdrachten doen terwijl de Cp wordt behandeld. deelnemers kunnen dan van elkaar leren bij het bespreken van de uitgevoerde opdrachten.
terUgKijKen
de deelnemers kijken terug naar de Cp. Ze kijken terug naar de eerste bladzijde uit het oefenboek: Ik weet/
Ik kan / woordenlijst. Ze kijken of ze nog meer bol etjes kunnen inkleuren en of ze voldoende weten van In elke praktijkopdracht is een onderdeel terugkijken opgenomen.
verWerKen
Zorg voor evaluatiemomenten met betrekking tot de praktijkopdrachten, de e-learning en de groepslessen.
de cursisten moeten de gelegenheid krijgen om met elkaar en met u na te praten. hieronder staan enkele - wat vonden ze leuk en wat vonden ze minder leuk? - wat gaat nu goed en wat vinden ze nog moeilijk? - durven ze nu snel er een buurthuis binnen te gaan, vragen te stel en en een telefoongesprek te voeren - kunnen ze wat ze geleer DEMO
d hebben vaker gebruiken? Zo ja, waar en wanneer? mAATSChAppelIjke pARTICIpATIe - Cp2 meedoen AAn een wIjkACTIVITeIT - doCenTenhAndleIdInG

Source: http://www.itpreneurs.nl/docs/demos/NOA_docenten.pdf

Topic 7

Topic seven BRINGING IT ALL THINK CRITICALLY ABOUT ANIMAL WELFARE ISSUES! • Work cooperatively in partnerships to prepare for debates• Research sensitive animal welfare issues for farm animals• Debate these issues from the affirmative or negative position• Debate these issues in the role of different stakeholder groups• Student Resource 1A-O• Student Activity 1• Pairing tools

Microsoft word - prilosec otc 12-17-07.doc

MATERIAL SAFETY DATA SHEET Prilosec OTC™ Tablets Page 1 of 4 SECTION I – CHEMICAL / PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION THE PROCTER & GAMBLE COMPANY Hazard Rating EMERGENCY PHONE: Transportation Emergency (24 hour) Telephone Number: CHEMTREC: 1-800-424-9300 in the U.S. and Canada; Issue Date: December 17, 2007 Last Reviewed: 09/09/2003 1-703-527-3887 for calls

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf