137-141 alzheimer tedavisi .qxd

Alzheimer Hastalýðýnýn Ýlaçla Tedavisi But some kinds of treatments are available to improve the qual-ity of life for patients. Alzheimer hastalýðý en sýk görülen demans nedenidir. Nedenleride tam olarak bilinmemektedir. Etkin bir tedavisi de yoktur.
It was discovered that patients with Alzheimer's disease, at some Ancak bazý yöntemler belirtileri azaltabilmekte ve hastalarýn brain regions acethylcholine is lacking. This is why, some scien- tists think that either increasing acethylcholine or inhibitingcholinesterase might help the treatment of Alzheimer's Disease. Alzheimer hastalýðý'nda bazý beyin bölgelerinde asetil kolin yeter-sizliðinin saptanmasý bu nörotransmitterin seviyesinin arttýrýl- Tacrine may help somewhat but only for a minority of people masý veya kolinesterazýn inhibisyonunun hastalýðý tedavi edeceði with Alzheimer's Disease. However, it substantially increases lev- els of liver enzymes. Donepezil is another cholinesteraseinhibitor. It only affects acetylcholine in the brain. Metrifonate Bu grupta ilk ilaç takrindir. Bir ölçüde hastalara yardýmcý olmak- has fewer side effects. Rivastigmine shows significant cognitive la birlikte karaciðer enzimlerini önemli ölçüde yükseltmektedir.
Metrifonat da diðer bir kolin esteraz inhibitörü olup yan etkilerigöreceli olarak daha azdýr. Rivastigmin biliþsel iþlevleri önemli Female sex hormone estrogens, prevents, delays, treats Alzheimer's disease. Several studies show that women who takeestrogens after menopause have low incidence Alzheimer's dis- Östrojen Alzheimer hastalýðýný önlemekte, geciktirmekte ve tedavi etmektedir. Menapoz sonrasý östrojen alan kadýnlardaAlzheimer hastalýðý olasýlýðý almaktadýr. Non steroid antiinfla- Some studies show that people, who take nonsteroid anti-inflam- matuar ilaçlar da benzer etkide bulunmaktadýr. Antioksidanlar matory agents, have low rates of Alzheimer's disease. These ve ginko biloba diðer seçeneklerdir. Bu yöntemler birlikte kul- drugs together with antioxidants and ginkgo biloba are the other treatment choices. These treatments can be combined.
Anahtar Sözcükler: Alzheimer hastalýðý, takrin, rivastigmin, Key Words: Alzheimer's disease, tacrine, rivastigmine, donepezil, Alzheimer hastalýðý tedavisinde kullanýlan ilaçlarý üç 1. Merkezi kolinerjik etkili ilaçlar.
Alzheimer's disease is the most common form of dementia.
Because of its causes are not well understood, there is no cure.
Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi PsikiyatriAnabilim Dalý, ANKARA dozlarda gastrointestinal sistem yan etkileri de sýkolarak izlenmektedir (Davis 1998, Doraiswamy ve ark.
1998, Duncan ve Siegal 1998, Windblad 1998).
- Organo fosfor bileþikleri (metrifonat) Rivastigmin fenil karbamat yapýsýnda asetil kolin esteraz inhibitörüdür. Enzime esterik bölgesinden baðlanýr. Buradan da çok yavaþ ayrýlýr. Bu özelliði ileyalancý geri dönüþlü inhibisyona neden olduðu kabul edilir. Oral kullanýmla hýzla merkezi sinir sistemine geçer. Rivastigminin etkisi büyük ölçüde merkezi sinirsistemindedir. Periferik etkileri klinik açýdan önemli • Monoamin oksidaz inhibitörleri (selegilin) Rivastigmin kortikal ve hipokampal alanlardaki asetilkolin esterazý beynin diðer bölgelerine göre dahafazla inhibe etmektedir. Ek olarak bütiril kolin esterazý da inhibe eder. Bu özelliði ile rivastigmin solunum ve • Non-steroid-antiinflamatuar ilaçlar (NSAID) ekstrapiramidal sistem yan etkilerine yol açmadanözgül olarak bellek bozukluklarýný düzeltir. Bilindiði gibi asetil kolin esterazýn insanda birden Kolinerjik nöral iletimin bellek ve diðer biliþsel fazla formu bulunmaktadýr. Bunlardan en önemli olan iþlevlerde iþe karýþtýðý bilinmektedir. Örneðin skopo- iki tanesi G1 ve G4'dür. Alzheimer hastalýðý olgularýn- laminle kolinerjik iletimin inhibisyonu belleði olum- da G1 göreceli olarak artar. Rivastigmin tercihen G1 suz yönde etkiler. Bunun tersine asetil kolin yýkýmýnýn formunu inhibe etmektedir. G1 korteks ve hipokam- enzim inhibisyonu ile durdurulmasý veya kolinerjik pusta daha fazla bulunmaktadýr. G1 formunu tercihli agonistlerin verilmesi belleði olumlu yönde etkilemek- olarak inhibe etmesi etkisinin hipokampus ve korteks- tedir. Bunun yanýnda kolin esteraz inhibitörlerinin te seçici olduðunu düþündürmektedir. Bu bölgenin nikotinik ve muskarinik reseptörlerin uyarýlmasý yolu bellek ve öðrenmede önemi bilinmektedir (Anand ile de nöral koruyucu etki yaptýðý ileri sürülmektedir.
Nörotrofik rejenerasyon bu þekilde artar. Bu etkileri ileamiloid prekürsor protein (APP) ve ß amiloid oluþu- Plazmada yarý ömrü dozla deðiþebilmekle birlikte bir munu da düzenler. Ancak Alzheimer hastalýðýnda tek saat kadardýr. Ancak enzim inhibisyonu yaklaþýk 10 bozukluk kolinerjik yetersizlik deðildir. Bu nedenle saat kadar sürer. Bu özelliði günde iki kez kullanýmý- kolinerjik iletimin arttýrýlmasý tek baþýna yeterli olma- na izin verir. Klinik etkilerine tolerans geliþmez. Oral makta, bu grup ilaçlarýn etkinliði sýnýrlý kalmaktadýr uygulamanýn ardýndan hýzla ve tamamen emilir. En (Davis 1998, Small 1998, Whitehouse 1998).
yüksek plazma düzeyine bir saatte ulaþýr. Yemeklerdealýnmasý doz konsantrasyon eðrisinde eðri altýnda Asetil kolin öncüllerinden en fazla lesitin denenmiþtir.
kalan alaný yaklaþýk %30 kadar arttýrýr. Yaþlýlarda Preklinik çalýþmalarda lesitinin beyin asetil kolin plazma yarý ömrünün bir miktar artmasý beklenir.
düzeyini arttýrdýðý görülmüþtür. Ancak bu gözlemler Kullaným dozu etki ve toleransa göre ayarlandýðýndan bu durum sorun olmaz. Ancak bu artýþ klinik açýdan Kolinerjik iletiyi arttýrmanýn asetil kolin esterazýn önemsiz ölçülerdedir. Dozla biyoyararlanýmý doza göre inhibisyonu dýþýnda etkin bir yolu bilinmemektedir.
beklenenden daha fazla artar. Besinlerle alýnmasý Bu amaçla baþlangýçta fizostigmin denenmiþtir. Bu emilimini orta düzeyde arttýrmaktadýr. Plazma pro- ilacýn Alzheimer hastalýðýndaki etkinliði birçok teinlerine yaklaþýk %40 gibi düþük oranlarda baðlanýr.
Merkezi sinir sistemine hýzla geçer.
araþtýrmacý tarafýndan doðrulanmýþtýr. Ancak yarýömrünün çok kýsa (20 dak- 2 saat) olmasý kullanýmýný Metabolizmasý da asetil kolin esterazýn yýkýmýna sýnýrlamaktadýr. Ayrýca biliþsel iþlevleri düzelten baðlýdýr. Yýkým ürünü böbrekler yolu ile hýzla atýlýr.
ALZHEÝMER HASTALIÐININ ÝLAÇLA TEDAVÝSÝ Dekarbamile yýkým ürünleri n-metilasyon ve/veya Genel olarak günde iki kez 1.5 mg (3 mg/gün) ile sülfa konjugasyonuna uðrar. Karaciðer mikrozomal baþlanmasý önerilir. Hastanýn toleransýna göre doz iki enzimlerinin rivastigmin metabolizmasýndaki rolü haftada arttýrýlarak uygun doz bulunur. Tedavinin bir minimal ölçülerdedir. Bu onun etkileþme olasýlýðýný aþamasýnda tolerans sorunu yaþandýðýnda doz önemli ölçüde azaltýr. Bu özelliði ile diðer ilaçlara artýmýný ertelemek uygun bir çözüm olabilir. Önerilen kýyasla yaþlýlarda daha güvenilir olduðunu söyleyebi- en yüksek doz günde iki kez 6 mg'dýr (12 mg/gün).
liriz. Karaciðer hastalarýnda metabolizmasý azalýr.
Ülkemizde Exelon adýyla 1.5, 3, 4.5 ve 6 mg'lýk kap- Böbrek hastalarýnda atýlým yavaþlayabilir. Ancak doz hastanýn toleransýna göre ayarlandýðýndan bununsorun olmayacaðý kabul edilmektedir. Klinik kullanýmda doz her hastaya göre özel olarak Merkezi ve periferik etkili geri dönüþlü kolin esteraz ayarlanmalýdýr. Alzheimer hastalýðýnda olgularýn inhibitörüdür. Etki süresi 4-6 saattir. Etkisi özgül önemli bir bölümünde ilerlemeyi durdurmaktadýr.
deðildir. Asetil kolin esteraz yanýnda butiril kolin Yine önemli bir bölümünde klinik açýdan önemli esteraz ve diðer kolin esterazlarý da inhibe eder.
düzelmeler saptanmaktadýr. Düzelme genel biliþsel Takrinin yüksek dozlarýnýn Alzheimer hastalýðýnda iþlevler, günlük yaþam aktiviteleri ve global iþlevler orta derecede etkin olduðunda birleþilmektedir. %28 açýsýndan olmaktadýr. Avrupa ve ABD'de toplam 45 olguda asemptomatik ve geri dönüþlü, transaminaz merkezde yürütülen çok merkezli bir çalýþmada orta yüksekliðine neden olur. Hepatotoksisitesi ve gast- ve hafif düzeyde Alzheimer hastalýðý olan olgularda rointestinal yan etkileri kullanýmýný sýnýrlamaktadýr.
çift kör plasebo kontrollü olarak rivastigminin etkin- Bu nedenle tedavinin ilk 16 haftasýnda haftada bir liði araþtýrýlmýþtýr. Plasebo grubunda kötüleþme karaciðer iþlev testlerine bakýlmalýdýr. Enzimlerin yük- olurken ilaç grubunda belirgin olarak düzelme sap- seldiði olgularda ilaç kesilmelidir. Alzheimer hastalýðý tanmýþtýr. Yüksek doz ilaç alan hasta grubunda olgularýnda davranýþsal sorunlarý da olumlu etkile- düzelme daha belirgin olmuþtur. Benzer bir çalýþmada 45-89 yaþlarý arasýnda (ortalama 74.5) hafif veya orta Bireysel doz ayarlamasý gerekir. 80-160 mg arasýnda düzeyde Alzheimer hastalýðý olan toplam 699 hasta kullanýlýr. Etkinliði büyük ölçüde doza baðýmlýdýr.
rastgele yöntemle üç gruba ayýrýlmýþtýr. Bir gruba 1-4mg (ortalama 3.5 mg /gün), ikinci gruba 6-12 mg Bulantý, kusma, diare (%16) gibi gastrointestinal sis- (ortalama 9.7 mg/gün), üçüncü gruba ise plasebo tem yan etkileri büyük ölçüde asetil kolin fazlalýðýna uygulanmýþtýr. Çalýþmayý olgularýn %78'i tamam- lamýþtýr. Hem düþük hem de yüksek doz ilaç alan Teofilin, simetidin ve warfarin ile etkileþir. Ülkemizde grupta biliþsel iþlevler, global iþlevler ve hastalýðýn þid- deti anlamlý ölçüde düzelmiþtir. Ýlaç grubunda morta-lite olasýlýðý, önemli yan etkiler, labaratuvar paramet- releri, EKG ve kardiyovasküler sistemle ilgili olarak Piperidin yapýsýnda bir asetil kolin esteraz önemli bir sorun yaþanmamýþtýr. Plasebo grubunda inhibitörüdür. Diðerlerine göre daha seçici etki göster- ise kötüleþme olmuþtur (Rösler ve ark. 1999, Kolin esterazý seçici ve geri dönüþlü olarak inhibe Yan etkileri büyük ölçüde dozla baðlantýlý olup asetil eder. Merkezi etkisi daha fazladýr. Karaciðerde meta- kolin esteraz inhibisyonuna baðlýdýr. Bulantý ve bolize olur. Plazma en yüksek düzeyine oral alýmýnýn kusma en sýk izlenen yan etkileridir. Baþ aðrýsý daha ardýndan 3 saatte ulaþýr. Plazma proteinlerine %96 azdýr. Ciddi bir yan etkisi ise yoktur. Yan etki nedeni ile oranýnda baðlanýr. Terapötik dozlarda lineer farmako- tedaviyi býrakanlarýn oraný ileri derecede düþüktür.
kinetiði vardýr. Yarý ömrü 70 saat kadar olup günde tek Yemek sýrasýnda almak yan etkileri kontrol için sýklýk- doz kullanýma izin vermektedir. 5 ve 10 mg'lýk la yeterli olmaktadýr. Bazý olgularda kilo kaybý ola- dozlarýnýn etkinliði gösterilmiþtir. Bu dozlarda %60-90 bilmektedir. Organ toksisitesine neden olmaz.
oranýnda asetil kolin esterazý inhibe etmektedir. 10 mg Labaratuvar parametrelerini de etkilememektedir. en yüksek dozu olup 5 mg'a göre bir üstünlüðü sap- Ciddi bir etkileþim olmamakla birlikte kolinerjik siste- tanmamýþtýr. Ancak yanýt alýnamayan olgularda 10 mi etkileyen ilaçlarla etkileþmesi beklenebilir. mg'lýk dozun denenmesinde yarar görülmektedir. 10 mg'lýk dozda gastrointestinal sistem yan etkileri art- olur. Mide asit salgýsý artar. Bronþiyal salgýyý arttýra- maktadýr. 5 mg dozunda yan etkileri önemsizdir.
bilir. Süksinil kolin ve diðer kolinerjik ilaçlarýn etkisini Merkezi sinir sistemi asetil kolin esterazlarýna yüksek potansiyalize eder, antikolinerjiklerin etkisini ise oranda özgül olmasý bir üstünlüðüdür. Butiril kolin azaltýrlar. Bu sakýncalar nedeniyle muskarinik ve esterazlarý çok az etkiler. Bu özelliði ile takrin ve fizos- nikotinik kolinerjik agonistlerin Alzheimer hastalýðýn- tigminden ayrýlýr. Yan etkileri de buna baðlý olarak da diðer bir seçenek olabileceði düþünülmektedir. Bu daha azdýr. Donepezil biliþsel bozukluklarý düzeltmesi ilaçlarýn M2 muskarinik otoreseptörlerin inhibis- yanýnda davranýþsal belirtileri düzeltmektedir. Nadi- yonunun uyarýlmasýndan kaçýnýlabilmesi nedeni ile ren davranýþsal sorunlar artabilmektedir. Böbrek ve daha avantajlý olduðu ileri sürülmüþtür. Ancak bu karaciðer hastalýklarý metabolizmasýný bozmaktadýr. grup ilaçlar henüz araþtýrma aþamasýndadýr. Klinik araþtýrmalarda Alzheimer hastalýðýnda iler- lemeyi durdurduðu, biliþsel iþlevleri önemli ölçüde Oksidatif metabolizma sýrasýnda oluþan serbest radikallerin Alzheimer hastalýðýndaki nörodejeneras- Donepezile baðlý kuþku içerikli sanrýlar ve saldýrganlýk yona neden olduðu ileri sürülmektedir. Bilindiði gibi gösteren olgular yayýnlanmýþtýr (Bauman ve Pinner beyin oksidatif strese ileri derecede duyarlýdýr. Böyle 1998, Raskind 1998, Wengel ve ark. 1998). bir durumda DNA bozulmalarý, zarlarda hasar ve nö-ronal hücre ölümü oluþmaktadýr. Oksidasyonda kar- Donepezil P450 enzim sistemi ile ve glukronizasyonla maþýk iþlevleri olan glutamin sentetaz aktivitesinde metabolize olur. Ýlgili enzimler ise 2D6 ve 3A4'dür. Bu bölgesel kayýplar olduðu Alzheimer hastalýðýnda gös- enzimleri indükleyen ve inhibe eden ilaçlarla etki- terilmiþtir. Ayný bulgu kontrol grubunda bulunma- maktadýr. Alzheimer hastalýðýnda yaþa baðlý olarak Önemli yan etkileri periferik kolinerjik etkileri ile ilgi- beyinde oksidasyona duyarlýlýk, serbest radikallerin lidir. %10-20 olguda bulantý, kusma ve ishal olmak- ortaya çýkýþý ve endojen antioksidanlarda bir yetersiz- tadýr. Ayný nedenle asit salgýsý da artar. Ülser geliþimi lik olmasý sözkonusu olabilir. Nöral koruyucu etkisi yönünden dikkatli olunmalýdýr. Bunlara ek olarak olduðu düþünülen maddeler arasýnda monoamin uyku sorunlarý, yorgunluk, adele kramplarý, nazal oksidaz inhibitörleri (özellikle selegilin), E vitamini, konjesyon, soðuk algýnlýðý belirtileri ve anoreksi de askorbik asit, koenzim A vb. sayýlabilir.
izlenir. Yan etkileri 5 mg dozunda plasebodan önemli ölçüde farklý deðildir. Yan etkiler dozla artar. Bilindiði gibi Alzheimer hastalýðýnda MAO-B Ülkemizde Aricept adýyla 5 mg'lýk kapsüller þeklinde aktivitesinde bir artýþ olur. Bir görüþe göre bu artýþ monoaminlerin deaminasyonunu da arttýrýr. Artan serbest radikaller hücreyi zedelenmeye karþý duyarlý Þistozomiasis için 1962'den beri kullanýlmaktadýr.
hale getirir. Seçici MAO-B inhibitörü olan selegilinin Organofosfor yapýsýndadýr. Kýsmen seçici bir Parkinson hastalýðýndaki etkinliðinin gözlenmesinden kolinesteraz inhibitörüdür. Doz titrasyonu gerek- sonra Alzheimer hastalýðýnda da tek baþýna ve E vita- tirmez. Bu ilaç beyine kolayca geçmektedir. Doza baðlý mini ile birlikte kullanýmý denenmiþtir. Ýki bileþiðin de olarak kolin esterazý inhibe eder. Yan etkileri diðerle- bellek üzerine olumlu etkisi olduðu görülmüþtür.
rine göre daha azdýr. Biliþsel bozukluklar yanýnda Ancak Parkinson hastalýðýndaki etkisinin serbest davranýþsal sorunlar üzerinde de olumlu etki yap- radikaller üzerinden olup olmadýðý belli deðildir.
maktadýr. Lineer bir farmakodinamiði olup 40-300 Alzheimer hastalýðýndaki davranýþsal sorunlarda mg/gün dozunda kullanýlmaktadýr (Tariot 1998). plaseboya kýyasla etkinliði gösterilememiþtir. Builacýn düþük dozda kullanýmýnýn serbest radikaller ve diðer nörotoksin düzeylerini azaltacaðý düþünülmek- Galantamin, eptastigmin geliþim aþamasýndadýr tedir. Selegilinin in vitro olarak dopamin kataboliz- masýna baðlý oksidatif stresi azalttýðý gösterilmiþtir.
Alzheimer hastalýðýnda bir alt grupta oksidasyon ve nörotoksinlere baðlý dejenerasyondan olgularý koru- Kolin esteraz inhibitörlerinde bradiaritmilerde artýþ yacaðý düþünülmektedir (Xuereb ve ark. 1991). ALZHEÝMER HASTALIÐININ ÝLAÇLA TEDAVÝSÝ hipokampal nöronal hasar eþiðini deðiþtirdiði bulun-muþtur. Bu gözlemlerden prednizonun da kullanýla- Antioksidan etkisi ile hastalýðýn ilerlemesini yavaþlatabilir. Deneysel modellerde ß amiloid oluþu-munu engellemektedir. Estrojenin etkinliði de nörobiyolojik araþtýrmalar veepidemiyolojik çalýþmalara dayanýr. Menapoz sonrasý estrojen replasmanýnýn Alzheimer hastalýðý riskini Alzheimer hastalýðýnda inflamatuar süreçler ve azalttýðý bulunmuþtur. Ancak estrojen kullanarak immün sistemin iþe karýþtýðý konusunda güçlü kanýt- lar bulunmaktadýr. Senil plaklar ve astrositlerçevresinde reaktif mikroglial hücreler ve inflamatuar sitokinler bulunmaktadýr. Bu sitokinlerden ikisi inter- Alzheimer hastalýðýnda noradrenerjik ve serotonerjik lökin 1 ve interlökin 6 amiloid prekürsör protein sen- sistemle ilgili bozukluklar da bulunmaktadýr. Örneðin tezini arttýrarak nörotoksik etkisi olan ß amiloid birçok beyin alanlarýnda noradrenalin ve serotonin oluþumuna neden olmaktadýr. Nörobiyolojik gözlem- düþük bulunmaktadýr. Bu gözlemler Alzheimer hasta- ler ve epidemiyolojik çalýþmalardan çýkan sonuçlar bu lýðýnýn katekolamin bozukluklarýna göre sýnýflan- ilaçlarýn etkili olabileceðini göstermektedir. Alzheimer dýrýlabileceðini düþündürmektedir. Bu sistemlerle ilgili hastalýðýndaki inflamatuar görüþ ile bu ilaçlarýn etkin- düzensizlikler Alzheimer hastalýðý olgularýndaki uyku liði biribiri ile uyumludur. Ancak aradaki nedensellik sorunlarý, depresyon, iþtah sorunlarý, ajitasyon ve psikotik belirtilere de katkýda bulunur. Bu gözlemlere Ýndometazinle yapýlan plasebo kontrollü bir çalýþma- dayanarak kolinesterazlarla antidepresan kombinas- da indometazin grubunun daha az biliþsel bozulma yonlarýnýn terapötik etkiyi arttýracaðý düþünülebilir.
gösterdiði bulunmuþtur. Benzer gözlemler ibuprofenle de gösterilmiþtir. Romatoid artrit olgularýndaAlzheimer hastalýðý daha seyrektir. Bu ilaçlar Çin'de yüzyýllar boyu ginkgo biloba yapraklarýnýn kolinesteraz inhibitörleri ile kombine olarak da kul- ekstresinin beyin için yararlý olduðuna inanýlmýþ ve kullanýlmýþtýr. Klinik öncesi çalýþmalar bunun antiok-sidan ve antiinflamatuar etkisinin olduðunu göster- Bazý hayvan modellerinde glukokortikoidlerin mektedir (Grosberg ve Lake 1998, Kurz 1998). Anand R (1998) Rivastigmine. Clinical efficacy and tolerabili- safety of rivastigmine in patients with Alzheimer's Disease: international randomised controlled trial. BMJ, 318: 633-638.
Bouman WP, Pinner G (1998) Violent behavior associated with Schneider LS (1998): New therapeutic approaches to cognitive donepezil. Am J Psychiatry, 155: 1626.
impairement. J Clin Psychiatry, 59(Suppl 11): 8-13.
Davis KL (1998) Future therapeutic approaches to Alzheimer's Small GW(1998): The pathogenesis of Alzheimer's Disease. J Disease. J Clin Psychiatry, 59(Suppl 11): 14-16.
Clin Psychiatry, 59 (Suppl 9): 7-14.
Doraiswamy PM, Steffens DC, Pitchuman S ve ark. (1998) Tariot PN (1998): Evaluating response to metrifonate. J Clin Early recognition of Alzheimer's Disease: What is consensual? What is controversial? What is practical? J Clin Psychiatry,59(Supll, 13):6-18.
Tune LE, Sunderland T(1998) New cholinergic therapies:Treatment tools for the psychiatrist. J Clin Psychiatry, 59(supll Duncan BA, Siegal AP (1998) Early diagnosis and manage- ment of Alzheimer Disease. J Clin Psychiatry, 59:(Suppl 9):15-21.
Wengel SP, Roccaforte WH, Burke WJ ve ark. (1998) Behavioralcomplications associated with donepezil. Am J Psychiatry, Grossberg GT, Lake T (1998) The role of the psychiatrist in Alzheimer's Disease. J Clin Psychiatry, 59(Suppl 9): 3-6.
Whitehouse PJ (1998): The cholinergic deficit in Alzheimer's Kurz A (1998) Benefit of drug treaments for patients with Disease. J Clin Psychiatry, 59(Supll 13): 19-22.
Alzheimer's Disease. Clinician, 16(5):7-13. Winblad B (1998): Treatment decisions in Alzheimer's Disease.
Raskind MA (1998) Psychopharmacology on non cognitive abnormal behaviors in Alzheimer's Disease. J Clin Psychiatry,59(Suppl 9): 28-32.
Xuereb JH, Perry RH, Candy JM ve ark. (1991) Nerve cell lossin the thalamus in Alzheimer's disease and Parkinson's dis- Rösler M, Anand R, Cicin-Sain A ve ark. (1999) Efficacy and • 3-7 Ekim 2000, 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Belek, Antalya.
Baþvuru: Ankara üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Cebeci, Ankara.
Tel/Faks: 0312 362 12 92, e-mail: psikiyatri2000@psikiyatri.net • 1-4 Kasým 2000, 7. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Gümbet, Bodrum.
Baþvuru: Doç. Dr. Ömer Aydemir, 1704 No: 17/7 Karþýyaka, Ýzmir.
Tel/Faks: 0236 239 62 72, e-mail: soaydemir@superonline.com • 3-4 Kasým 2000, 2. Uluslararasý Ýstanbul Psikanaliz Buluþmalarý, Maçka Oteli, Ýstanbul.
Baþvuru: Ýstanbul Psikanaliz GrubuTel-Faks: 0212 247 75 05, e-mail: turkpsikanaliz@yahoo.com • 4-5 Kasým 2000, Cinsel Ýþlev Bozukluklarý I. Avrupa Konvansiyonu, Ýstanbul.
Baþvuru: Albanda Turizm & Gezi Acentasý, Cinnah cad. 67/B 06680, Çankaya, Ankara.
Tel: 0312 440 56 00, Faks: 0312 439 59 35, e-mail: info@alabanda.com.tr • 17-18 Kasým 2000, Cerrahpaþa Þizofreni Günleri, Ýstanbul.
Baþvuru: Prof. Dr. M. Kerem Doksat, Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý,Kocamustafapaþa, Ýstanbul.
Tel: 0212 586 15 39, 0212 588 48 00/2352, e-mail: doksat@superonline.com • 21-24 Nisan 2001, II. Çocuk ve Ergen Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Kongresi, Belek, Antalya.
Baþvuru: Doç. Dr. Selahattin Þenol, Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Ruh Saðlýðý veHastalýklarý Anabilim Dalý, Beþevler, Ankara.
Tel: 0312 214 10 00/5444, e-mail: senol@med.gazi.edu.tr • 7-10 Mayýs 2001, 8. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Lefkoþa, Girne.
Baþvuru: Yrd. Doç. Dr. Gamze Akyüz, Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri AnabilimDalý, 58140 Sivas.
Tel: 0346 219 10 10/2113, Faks: 0346 219 12 84, e-mail: odogan@cumhuriyet.edu.tr • Haziran 2001, 10. Anadolu Psikiyatri Günleri, Abant Palas Otel, Abant, Bolu.
Baþvuru: Dr. Adnan Özçetin, Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri AnabilimDalý, Bolu.
Tel: 0374 541 41 06, Faks: 0374 541 41 05, e-mail: abnt@turknets.com • 27-29 Haziran 2001, Satellite Meeting of EEG and Clinical Neurosciences Society, Ýstanbul.
Baþvuru: Interium, Sýraselviler Cad. Hrisovergi Apt. No: 48, Kat: 3, Daire 8, Taksim, Ýstanbul.
Tel: 0212 292 88 08, Faks: 0212 292 88 07, e-mail: interium@turk.net • 11-15 Eylül 2001, XXXI. Annual Congress of European Association for Behavioral & Cognitive Therapies (EABCT), Ýstanbul.
Baþvuru: Interium, Birlik Sok. Akyýldýz Sit. No. 24/b d.7 1. Levent, 80620 Ýstanbul.
Tel: 0212 284 94 59-60, Faks: 90 212 280 39 61, e-mail: interium@turk.net • 2-6 Ekim 2001, 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ýstanbul.
Baþvuru: Ýnterium, Sýraselviler cad. Hrisovergi apt. No: 48 Kat: 3 Daire: 8, Taksim, Ýstanbul.
Tel: 0212 292 88 08, Faks: 0212 292 88 07, e-mail: interium@turk.net

Source: http://klinikpsikiyatri.org/files/journals/1/70.pdf

Cegedim

COMMUNIQUE DE PRESSE 16è TROPHEES CEGEDIM LE PALMARES 2010 DES ACTEURS DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE Paris, le 28 mai 2010 – Cegedim, entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine de la santé, a remis hier ses Trophées pour la 16è année consécutive. Les 17 récompenses décernées cette année dans 9 catégories différentes valori

people.eng.unimelb.edu.au

Focused crawling in depression portal search: A feasibility study Abstract deal of depression information on the Web is of poor search services in the area of depressive illness quality when judged against the best available scientific has documented the significant human cost required to evidence [8, 10]. It is thus important that consumers can setup and maintain closed-crawl parameter

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf