Keminytt2013 nr 1.indd

Laboratoriet för Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhusetwww.kliniskkemi.se • Uppdatering av terapeutiska referensintervall och svarskommentarer för antidepressiva och neuroleptika, samt möjlighet till uppföljande genanalys.
Klinisk kemi och Klinisk farmakologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har inlett ett sam-
arbete för att förbättra olika aspekter på läkemedelsanalyser.
Under april 2013 införs successivt uppdaterade referensintervall samt svarskommentarer,
som relaterar till uppmätt läkemedelskoncentration för antidepressiva och neuroleptika.
Mycket tyder på att mätning av läkemedelskoncentrationer (Therapeutic Drug Monitoring,
TDM) av psykofarmaka är en underutnyttjad resurs. Nedan lämnas därför även en kort på-
minnelse om de generella principerna för TDM.

Ofta förväntar vi oss i klinisk praxis att en viss dos av ett Uppdaterade referensintervall; för synpunkter på tillämpning läkemedel skall ha en viss effekt. När den uteblir eller (oväntade) bieffekter uppträder kan man ha stor nytta av TDM för att identifi era och kompensera för individbundna faktorer så- Substans Originalpreparat Referensintervall (nmol/L) som compliance (ordinationsföljsamhet) och variationer i farma- kokinetik (absorption, distribution, metabolism och elimination). Detta kan vara mycket informativt vad gäller psykofarmaka, där complianceproblemen är stora och serumkoncentrationen efter en given dos kan variera med en faktor 20 (1, 2).
Läkemedelsstudier avser oftast dos-effektsamband (på populationsnivå) och inte serumkoncentration-effektsamband. Egentliga terapeutiska serumkoncentrationsintervall är därför relativt sällan etablerade, och saknas till exempel vanligen i FASS. I laboratoriesvar för läkemedel anges ofta referens- intervall (i betydelsen rekommenderade koncentrationsinter- vall) baserade på epidemiologiska data från patientkohorter. För att förbättra kunskapsläget beträffande detta på psykofarmaka- området har en expertgrupp tagit fram konsensusintervall utifrån bästa tillgängliga evidens (1). På basen av dessa har vi nu upp- daterat våra utsvarade referensintervall (se tabell). Även serum- koncentration-effektsambandet torde variera betydligt mellan individer, varav följer att enskilda patienter kan ha optimal effekt utanför dessa intervall (1). De ska därför inte ses som ”tving- ande” utan som approximativa riktvärden, vars tillämpning i det enskilda fallet bör underställas den kliniska bilden och dess rela- tion till patientens tidigare värden.
Uppdatering av terapeutiska referensintervall och svarskommentarer för antidepressiva och neuroleptika, samt möjlighet till uppföljande genanalys, forts Indikationer för TMD kan således vara utebliven effekt, Magnus Axelsson, specialistläkare, med dr biverkningar eller misstänkt låg compliance, men också faktorer som man kan förutse påverkar farmakokinetiken, till exempel graviditet, sjukdom eller insättning av annat läkemedel med interaktionspotential (2). Även svårigheter att utvärdera läkemedels effekt kliniskt, till exempel vid samtidig utvecklingsstörning eller demens, kan motivera Anders Elmgren, specialistläkare, med dr TDM. Till barn och ungdomar används ofta psykofarmaka off-label med osäkerhet kring dosering som följd; detta har föreslagits motivera ökning av TDM i denna grupp (3).
tel. 0700-82 33 49, e-post: anders.elmgren@vgregion.se TDM kan indikera avvikande farmakokinetik på genetisk grund, till exempel vid en avvikande metabolit-moder- substanskvot i frånvaro av interagerande läkemedel. I sam- Sektionen för toxikologi & läkemedel, tel. 031-342 16 12 arbete med Sektionen för genanalys pågår arbete med att Sektionen för genanalys, tel. 031-342 78 91 sätta upp genetiska analyser rörande några enzymer som är involverade i metabolismen av många läkemedel. Uppsatt och validerad är nu analysen av enzymet CYP2D6, som är av betydelse för många psykofarmaka. TDM-svar som indikerar avvikande aktivitet (ökad eller minskad) hos detta enzym kommer att förses med upplysning om att genetisk Vuxenpsykiatriska mottagningen, Mölnlycke För att TDM skall vara meningsfull skall steady state, 1. Hiemke C, et al. AGNP Consensus Guidelines for (jämvikt mellan tillförsel och elimination) vara uppnådd, Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 2011. något som i regel skett fem halveringstider efter nyinsättning Pharmacopsychiatry. 2011;44(6):195-235.
eller dosändring, för fl ertalet psykofarmaka inom en vecka. Dessutom önskas i allmänhet ett dalvärde, det vill säga 2. Häggström L, and Reis M. När kroppen är gravid och provet skall tas omedelbart före nästa dos av läkemedlet. själen sjuk: Aktuell kunskap och praktisk handledning. Akuta intoxikationsprover omfattas inte av dessa rekvisit.
3. Bättre läkemedelsanvändning till barn: Sammanfatt-ning av expertmöte om läkemedel inom barn- och ungdomspsykiatrin i syfte att identifi era kunskapsluckor. Informa-tion från Läkemedelsverket 2012;5:12-17.

Source: http://www.kliniskkemi.se/upload/SU/omrade_medot/labmed/klinisk_kemi/kemi_nytt/keminytt2013%20nr%201.pdf

fondazioneematologia.it

Combination of Rituximab, Bendamustine, andCytarabine for Patients With Mantle-Cell Non-HodgkinLymphoma Ineligible for Intensive Regimens orAutologous Transplantation Carlo Visco, Silvia Finotto, Renato Zambello, Rossella Paolini, Andrea Menin, Roberta Zanotti, Francesco Zaja,Gianpietro Semenzato, Giovanni Pizzolo, Emanuele S.G. D’Amore, and Francesco Rodeghiero Carlo Visco, Silvia Finotto, And

Dermatology pearlsmarch2010

DERMATOLOGY PEARLS Provided by Dr. Kimberly Coyner, DVM DACVD Dermatology Clinic for Animals of Las Vegas Pearl of the month: Antihistamines 1. A 1991 paper in Veterinary Dermatology provided evidence of clinical improvement of atopic symptoms in 43% of dogs treated with a combination of clemastine (0.5mg – 1.5mg per dog PO BID) and Derm Caps. However in practice I can’t say th

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf