Microsoft word - r4989595.rtf


Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
Productidentificatie:
Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:
Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad:
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40589 Düsseldorf
Telefoonnummer voor noodgevallen:
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
Indeling van de stof of het mengsel:
Indeling (DPD):
R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. R37/38 Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid. R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. SDB-nr.: 172993 V002.4 Omnifit 200M 50g, ML Etiketteringselementen (DPD):
R37/38 Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid. R41 Gevaar voor ernstig oogletsel. R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. S24 Aanraking met de huid vermijden. S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S28 Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. S37 Draag geschikte handschoenen. S39 Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen. S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart. Andere gevaren:
Geen bij gebruik overeenkomstig de bestemming RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Algemene chemische karakterisering:
SDB-nr.: 172993 V002.4 Omnifit 200M 50g, ML Vermelding van ingrediënten conform CLP (EC) nr 1272/2008:
Gevaarlijke componenten
EG-nummer
Gehalte Classificatie
REACH-Reg Nr.
Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde Chronische gevaren voor het aquatisch milieu Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige Chronische gevaren voor het aquatisch milieu Alleen de gevaarlijke ingredienten voor dewelke een CLP classificatie beschikbaar is, worden in deze tabel getoond.
Volledige text van de H-verklaring en andere afkortingen zie hoofdstuk 16 "Overige informatie".
Componenten zonder classificatie kunnen landspecifieke blootstellingswaarden hebben.
Vermelding van ingrediënten conform DPD (EC) nr 1999/45:
Gevaarlijke componenten
EG-nummer
Gehalte Classificatie
REACH-Reg Nr.
Mutageen, categorie 3; Xn - Schadelijk; R68 De volledige teks van de R zinnen, aangeduid via codes, zie hoofdstuk 16 "verdere informatie".
Componenten zonder classificatie kunnen landspecifieke blootstellingswaarden hebben.
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen:
SDB-nr.: 172993 V002.4 Omnifit 200M 50g, ML Breng in frisse lucht. Indien de symptomen aanhouden, een arts raadplegen. Afspoelen met water en zeep.
Arts consulteren.
Onder stromend water spoelen (10 minuten lang), eventueel arts consulteren. Spoelen van de mondholte, drinken van 1-2 glazen water, geen braken opwekken.
Arts consulteren.
Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:
OGEN: Irritatie, bindvliesontsteking.
HUID: Roodheid, ontsteking.
HUID: Huiduitslag, netelroos.
Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:
Zie hoofdstuk: Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
Blusmiddelen:
Geschikte blusmiddel:

Advies voor brandweerlieden:
Draag individuele ademhalingsapparatuur en volledig beschermende kleding, zoals een uitrukuitrusting. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures:
Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Product niet in de riolering laten komen. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:
Bij het morsen van kleine hoeveelheden: opvegen met huishoudrol en in de afvalbak werpen.
Voor grote gemorste hoeveelheden: opvegen met inert absorberendmateriaal en in een afgesloten container plaatsen voor
verwijdering.
Verwijzing naar andere rubrieken
RUBRIEK 7: Hantering en opslag
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel:
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Huid- en oogcontact vermijden.
Vermijd langdurig of herhaald contact met de huid
Voor de pauzen en stopzetting van de arbeid handen wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Houd u aan de regels van de goede bedrijfshygiëne SDB-nr.: 172993 V002.4 Omnifit 200M 50g, ML Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten:
Bewaren in de originele verpakking bij 8°C - 21°C (46.4-69.8°F) en overschotjes niet teruggieten in de verpakking want verontreiniging kan de houdbaarheid van het bulkproduct negatief beïnvloeden. Specifiek eindgebruik:
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
Controleparameters:
Inhoudsstof
Categorie
Opmerkingen
Maatregelen ter beheersing van blootstelling:
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Kontakt met de huid vermijden. Chemicaliebestendige veiligheidshandschoenen (EN 374). Geschikte materialen bij kort contact resp. spatten (geadviseerd: ten minste beschermindex 2, overeenstemmend met > 30 minuten permeatietijd volgens EN 374): Nitrilrubber (NBR; >= 0,4 mm laagdikte) Geschikte materialen ook bij langer, direct contact (geadviseerd: beschermindex 6, overeenstemmend met > 480 minuten permeatietijd volgens EN 374): Nitrilrubber (NBR; >= 0,4 mm laagdikte) De gegevens baseren op literatuurgegevens en informaties van handschoenfabrikanten of zijn door analogieconclusie van soortgelijke stoffen afgeleid. Er dient ermee rekening te worden gehouden dat de gebruiksduur van een chemicaliehandschoen in de praktijk op grond van de vele invloedfactoren (bv temperatuur) aanzienlijk korter dan de volgens EN 374 berekende permeatietijd kan zijn. Bij slijtageverschijnsels moet de handschoen worden vervangen. RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:
Voorkomen
geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing SDB-nr.: 172993 V002.4 Omnifit 200M 50g, ML geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing Overige informatie:
geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
Reactiviteit:
Chemische stabiliteit:
Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden. Mogelijke gevaarlijke reacties:
Te vermijden omstandigheden:
Gevaarlijke ontledingsproducten:
koolstofoxiden Kan dampen veroorzaken indien tot ontbindens toe verwarmd. De dampen kunnen koolmonoxide en andere giftige stoffen bevatten. RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
Algemene informatie over de toxicologie:
Het preparaat werd ingedeeld op basis van de conventionele methode volgensArticle 6(1)(a) van EG richtlijn 1999/45/EC. Relevant beschikbare gezondheids/ecologische informatie voor de grondstoffen vermeld onder afdeling 3 is beschreven in volgende. Acute orale toxiciteit:
Kan irriterend zijn voor het spijsverteringstelsel. Acute inhalatieve toxiciteit:
Huidirritatie:
Irritatie van de ogen:
Sensibilisering:
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. SDB-nr.: 172993 V002.4 Omnifit 200M 50g, ML Acute toxiciteit:
Gevaarlijke
Toepassing
Blootstelli
Voorbeeld Methode
componenten
no. CAS
Cumeenhydroperoxide
Huidcorrosie/-irritatie:
Gevaarlijke
Resultaat Blootstelli
Voorbeeld Methode
componenten
no. CAS
Cumeenhydroperoxide
Ernstig oogletsel/oogirritatie:
Gevaarlijke
Resultaat Blootstelli
Voorbeeld Methode
componenten
no. CAS
N,N-Dimethyltoluidine-
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:
Gevaarlijke
Resultaat Testtype
Voorbeeld
componenten
no. CAS
N,N-Dimethyltoluidine-
Mutageniciteit in geslachtscellen:
Gevaarlijke
Resultaat Studietype
Metabolische
Voorbeeld Methode
componenten
toedieningsweg
activering /
expositietijd
SDB-nr.: 172993 V002.4 Omnifit 200M 50g, ML RUBRIEK 12: Ecologische informatie
Algemene informatie over de ecologie:
Mag niet in de riolering / water / grondwater terecht komen.
Schadelijk voor waterorganismen.
Kan op de lange duur een schadelijke invloed uitoefenen op het water.
Het preparaat werd ingedeeld op basis van de conventionele methode volgensArticle 6(1)(a) van EG richtlijn 1999/45/EC.
Relevant beschikbare gezondheids/ecologische informatie voor de grondstoffen vermeld onder afdeling 3 is beschreven in
volgende.
mobiliteit:
Uitgeharde lijm is niet meer beweeglijk. Toxiciteit:
Gevaarlijke componenten
Waardety
Waarde Acute
Blootstelli
Voorbeeld Methode
toxiciteitsstu
Pseudokirchnerella subcapitata OECD Guideline Brachydanio rerio (new name: OECD Guideline (new name: Pseudokirchnerella 201 (Alga, Growth (new name: Pseudokirchnerella 201 (Alga, Growth Persistentie en afbreekbaarheid:
Gevaarlijke componenten
Resultaat Toepassing Afbreekbaarheid
SDB-nr.: 172993 V002.4 Omnifit 200M 50g, ML biodegradability: Modified OECD Screening Test) biodegradability: Modified OECD Screening Test) Bioaccumulatie / Mobiliteit in de bodem:
Gevaarlijke componenten
LogKow Bioconcentratiefa Blootstellin
Voorbeeld
Temperatuur
ctor (BCF)
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
Afvalverwerkingsmethoden:
Voer af in overeenstemming met alle toepasselijke plaatselijke en nationale reglementeringen. Verwijdering van de ongereinigde verpakking: Na gebruik moeten tubes, kartons en flessen die resten van productenbevatten worden behandeld als chemisch afval en
worden aangeboden bijeen officiele vuilstort of verbrandingsoven.
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
08 04 09 afvalplakmiddelen en afdichtingsmiddelen die organische oplosmiddelen en andere gevaarlijke stoffen bevatten RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Wegtransport ADR:
Geen gevaarlijk product

Transport per trein RID:
Geen gevaarlijk product

Binnenscheepvaarttransport ADN:
Geen gevaarlijk product

Zeeschiptransport IMDG:
Geen gevaarlijk product

Luchttransport IATA:
Geen gevaarlijk product
SDB-nr.: 172993 V002.4 Omnifit 200M 50g, ML RUBRIEK 15: Regelgeving
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel:
RUBRIEK 16: Overige informatie
De etikettering van het product staat in hoofdstuk 2. De volledige text van alle afkortingen in dit veiligheidsblad is als volgt: R10 Ontvlambaar.
R11 Licht ontvlambaar.
R21/22 Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
R22 Schadelijk bij opname door de mond.
R23 Vergiftig bij inademing.
R34 Veroorzaakt brandwonden.
R36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.
R37 Irriterend voor de ademhalingswegen.
R38 Irriterend voor de huid.
R41 Gevaar voor ernstig oogletsel.
R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R44 Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.
R48/20/22 Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname
door de mond.
R51 Vergiftig voor in het water levende organismen.
R53 Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
R68 Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.
R7 Kan brand veroorzaken.H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H242 Brandgevaar bij verwarming.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H331 Giftig bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Overige informatie:
De vermeldingen zijn gebaseerd op de huidige stand van wetenschap en hebben betrekking op het geconcentreerde produkt.
In dit blad worden de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen vermeld en is derhalve geen technische informatie voor het
toepassingsgebied.
Dit veiligheidsblad werd opgesteld in overeenstemming met de Richlijn 67/548/EEC van de Raad en zijn ammendementen,
en Richtlijn 1999/45/EC van de Commissie.

Source: http://www.mercateo.nl/pdf/1409_hoffmann/nlsdb083310_200m.pdf

Microsoft word - qasmoke_free_policyfinal

Q: I currently smoke. Does this mean I have to quit A: No. These policies only requires that you refrain from the use of tobacco products at any facility owned or operated by the Health Department and from using tobacco products outside designated tobacco zones. This encompasses all employees, clients, volunteers, contracted employees and visitors from the use of tobacco products while on prop

Aca newsfile vol 14, no. 7 - july 2007 (issue no. 163)

Editorial Board Vol 14, no 7–July 2007 (issue no Executive Editor: Mr WONG Man-kong ACA Secretariat ___________________________________________________________________________________________________ 59th ACA Meeting The 59th ACA meeting will be held on 6 July 2007 (Friday) at 2:30 pm at the DH Conference Room, 21/F Wu Chung House, Wan Chai. There will be three main item

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf