Psyykepotilaan lääkehoito luento 2010

Psykiatrinen lääkehoito
Psyykenlääkityksen perusjako
Vaikutusmekanismit
Psyykenlääkkeet vaikuttavat solujen väliseen viestintään aivoissa.
Välittäjäaineet esim. serotoniini, noradrenaliini ja dopamiini ovat keskeisessäosassa lääkkeiden vaikuttavuudessa.
Neuroleptien käyttö
Psykoosien positiiviset oireetPsykoosien negatiiviset oireetPsykoottiset ajatusrakenteetPsykoottinen depressio ja maniaAggressio, levottomuus Unihäiriöt Psykoosin positiiviset oireet
Hallusinaatiot eli aistiharhat, kuulo-, näkö- ja tuntoharhat Psykoosin negatiiviset oireet
Lääkemuodot
Injektiot akuuteissa tilanteissa sekä joskus pitkävaikutteisina vaikeissa taudinkuvissa esim. lääkekielteisillä skitsofreniapotilailla ylläpitohoitona Ns. vanhat neuroleptit
Sedatiivinen, siksi lähinnä unilääkekäyttö Suurempia annoksia jos haetaan antipsykoottista vaikutusta Perfenatsiini
Hyvä antipsykootti varsinkin paranoidisuuteen Pienellä annoksella vähän sivuvaikutuksia Tsuklopentiksoli
vahva antipsykootti ja vahvasti rauhoittava Haloperidoli
Muita vanhoja
Uudet atyyppiset neuroleptit
Klotsapiini; Leponex, FroidirEnsimmäinen atyyppinenVaikeiden psykoosien hoitoon kun muutoin ei saada vastetta oireisiinVerenkuvamuutokset, leukosyyttien laskuEdellyttää tarkkaa seurantaa verikokeinLämmön nousu hälytysmerkkiSyljen eritys joskus runsasta Aripipratsoli
Risperidoni
Erityisesti vanhusten psykooseissa, levottomuudessa ja myös dementian käytöshäiriöissä (pienet annokset 0,25mg->) Hyvä antipsykoottinen teho ja tehoa myös negatiivisiin oireisiin Ketiapiini
25 – 100 -1000 mg /vrk indikaatiosta riippuen Akuutissa tilanteessa teho ei aina riitä Ei hankalia sivuvaikutuksia, joskus väsyttävä, vanhuksilla joskus verenpaineen laskua -> huimausta Tehokas ahdistuneisuuteen pienellä annoksella Tsipratsidoni
Akuutti injektiomuoto olemassa 10mg kerta, max 40mg /vrk Olantsapiini
Ongelmana painonnousu, metabolinenoireyhtymä Mitä hoitajan tulee huomioida potilaan
käyttäessä neuroleptilääkitystä

Vaikutus -> vähenevätkö tai lisääntyvätkö harhat, harhaluulot, merkityselämykset, kiihtyneisyys, oudot ajatukset, negatiiviset oireetKäyttääkö potilas lääkitystä säännöllisesti?Sivuvaikutukset esim. jäykkyys, vapina, akatisia, levottomuus, veto-oireet Vakavin haittavaikutus neuroleptisyndrooma, oireet: korkea kuume, jäykkyys, lihaskivut, verenpaineen nousu, takykardia. 0,02 -1,9%:lla neurolepteja käyttävistä. Perustiedot lääkkeiden annostuksista oltava hallinnassa -> voidaan puutua epäkohtiin, esim. liikalääkitykseen tarvittaessaVaikutusten ja sivuvaikutusten kirjaaminen potilasasiakirjoihin! Masennuslääkkeet
Käyttö yleistä; kasvanut 7-kertaiseksi 1990-2005 välisenä aikana Naiset 7,8% käytti v 2005, miehet vähemmän Hoitamatonta tai vajaasti hoidettua depressiota on paljon Masennuksen oireita
ruokahalun muutokset -> muutokset painossa mielenkiinnon ja mielihyväntunteen puute Vaikutusmekanismi
Vaikuttaa hermosolujen välittäjäainesiin, esim. serotoniiniin ja noradrenaliiniin lisäämällä välittäjäaineen määräätakaisinottoa estämällä Vaikutetaan informaation kulkuun ja käsittelyyn aivoissa Lääkehoidon vaiheet
Lumehoitoa saaneista toipuu enintään kolmannes Ylläpitohoito voi olla vuosia, estetään relapsi.
Eri valmisteiden väliset erot pieniä tehossa Lääkkeen valinta
Riittävät annokset titrataan yksilöllisesti koska yksilöt erilaisia Teho voi tulla esiin vasta 1-2 kk:n jälkeen Jos ei saada tehoa
Siirrytään kaksoisvaikuttavaan lääkkeeseen Lisänä esim. litium, busbironi, neurolepti SSRI -lääkkeet
Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät Ovat ensilinjan lääkkeitä ja eniten käytössä Vähän vakavia (esim. kardiovaskulaarisia) sivuvaikutuksia Hoidon alussa pahoinvointi yleistä, hikoilua, päänsärkyä, unihäiriöitä, seksuaalisia haittoja Sitalopraami
Ehkä iäkkäillä muita masennuslääkkeitäparemmin siedetty Essitalopraami
Vaikeat depressio ja ahdistuneisuushäiriöt, PTSD (traumaattinen stressihäiriö) Vaste nopeampi kuin sitalopraamilla ja muilla masennuslääkkeillä Fluoxetiini
Käytetty masennuksen lisäksi syömishäiriöissä Fluvoksamiini
Erityisalueena vaikean OCD:n (pakko-oireinen häiriö) hoito Paroxetiini
Laajassa käytössä masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa Lisääkö suicidaalisuutta nuorilla?Mahdollisesti liittyy kaikkiin ryhmän lääkkeisiin Sertraliini
Erityisesti paniikkihäiriö, sosiaalisten tilanteiden pelko A-tyyppiset depressiot (epätyypillinen depressio) Muut, Duloksetiini
Kaksikanavainen (serotoniini, noradrenaliini) Vaikea depressio, neuropaattinen kipu, krooninen kipu, fibromyalgia Mirtatsapiini
Depression hoitoon, kun tarvitaan rauhoittavaa tehoa ja pelätään aktivaatiota Unilääkekäyttö, annostus yleensä iltaisin Reboksetiini
Aktivoiva, sopii jos haetaan aktivaatiota, psykomotorisesti estyneet Venlafaksiini
Käyttöaiheena koko masennus- ja ahdistushäiriöiden kirjo, kiputilat Ei sydänsairaille tai jos on verenpaineen nousuriski Vanhat masennuslääkkeet
Yleistä trisyklisistä
Sivuvaikutukset ongelmana, esim. suun kuivuminen, ummetus, virtsaumpi, väsymys, painonnousu, rytmihäiriöt Mitä hoitajan tulee huomioida potilaan
käyttäessä masennuslääkkeitä

Vaikutus -> lievittyvätkö masennuksen oireetSivuvaikutukset, tarkista lääkekohtaisesti Huomio yhteisvaikutuksia esimerkiksi useita lääkevalmisteita käyttävillä vanhuksilla -> ohjaa lääkärin arvioon tarvittaessaVakava haittavaikutus SSRI- lääkkeitä käytettäessä; serotoniinisyndroomaSuicidivaara! Lääkkeiden yliannostus yleisin keino yrittää itsemurhaa.
Vaikutusten ym. kirjaaminen Serotoniinisyndrooma
Myrkytystila jonka aiheuttaa keskushermostossa oleva liika serotoniini.
Syynä esimerkiksi SSRI -lääkkeen yliannostus Myrkytyksen riskiä lisää serotoniiniaktiivisuuttalisäävien lääkkeiden yhteiskäyttö. Oireet lievässä muodossa; takykardia, vapina, hikoilu, mustuaisten laajeneminenVakavassa tilassa lisäksi RR:n kohoaminen, kuume, sekavuus, kiihtymysJoskus hengenvaarallinen -> munuaisvaurio, kouristukset, kooma Anksiolyytit eli ahdistuslääkkeet
Ahdistuksen tausta selvitettävä, lääke valitaan taustan mukaanJännittäminen, paniikki, pelko?Depression osanaPsykoosin osanaNeuroottinen oireRajatila-ahdistus, ahdistus ilman kohdettaVieroitusoire Perusasioita anksiolyyteistä
Ns. anksiolyytit ovat käytännössäbentsodiatsepiineja, vain näillä varsinainen rentoutus nopeasti Antidepressantit vähentävät ahdistusta mutta hitaasti Antipsykootit vähentävät jonkin verran ahdistusta Alkoholi ja huumeet toimivat saman mekanismin mukaan -> riippuvuusongelma mahdollinen Alpratsolaami
Tuli alkujaan paniikkihäiriön hoitoon ja annettiin suuria annoksia, ei pitänyt aiheuttaa riippuvuutta Diatsepaami
Diapam, Medipam2-20mg/vrkSedatiivinen eli väsyttävä, unettavaAntiepileptinen, epileptisten kohtausten hoitoonLaukaisee lihasjännitystäVoi aiheuttaa koordinaatio- ja lihasvoimaongelmia, sekavuuttaPitkä puoliintumisaika, kumuloituu herkästi elimistöönVältettävä käyttöä vanhuksilla Klooridiatsepoksidi
Loratsepaami
Injektiona tehokas akuuteissa tilanteissa Oksatsepaami
Buspironi
GAD:n (yleistynyt ahdistushäiriö) hoitoon Beeta-salpaajat
Tyynnyttää autonomista hermostoa ja voi sitäkautta toimia ahdistusta vähentäen Pregabaliini, Lyrica, epilepsialääke mutta joskus tehoaa myös ahdistukseen Metyylifenidaatti, Concerta, ADHD-lääke Neurolepteistä Ketipinori, Seroguel todettu lievittävän ahdistusta pienillä annoksilla Bentsojen ongelmat
Tilapäisessä käytössä hyvä ellei riippuvuusriskiä Sedaatio, sekavuus, koordinaatio-ongelmat, muistiongelmat pitkäaikaiskäytössä/akuuttikäytössä Hoitajan huomioitava potilaan
käyttäessä anksiolyytteja

Muistetaan riippuvuus- ja toleranssiongelma Ei anneta bentsoja automaattisesti pahaan oloon tai levottomuuteen. Ensin muita keinoja esim. keskustelu, ulkoilu, tekeminen ym.
Liikakäyttöön puututtava -> lääkärille tieto Vaikutusten ja sivuvaikutusten seuranta sekäkirjaaminen Unilääkkeet
Unihäiriöön on erilaisia syitä esim. ympäristö, elämäntilanne, kriisit Unihygienia, pyritään kohentamaan ennen lääkehoidon aloittamista Ikä -> esim. Vanhuksilla unen rakenne muuttuu Psyykkiset syyt
Anksiolyytit
Yleisimmin käytetty lääkeryhmä unihäiriöihin Ongelmana riippuvuus, toleranssi, sedaatioseuraavana päivänä, muistiongelmat, annosten kasvu Yleisimmät unilääkkeet
Tematsepaami, Tenox 10-20mg iltaisinNitratsepaami, Insomin 5-10mg ->aamuvaikutustulee helpostiTsopikloni, Imovane, Zopinox 7,5 -15mgTsaleploni, Sonata, 10mgTsolpideemi, Stilnoct, Somnor 10mgMuut bentsot: diatsepaami, oksatsepaami, loratsepaamiMelatoniini, Circadin dep 2mg 1-2 tuntia ennen nukkumaanmenoa ( hyvä esim. ikäihmisillä, erityisesti alzheimerintautipotilaat ) Masennuslääkkeet
Vanhat trisykliset, Amitriptyliini, Doksepiini, Mianseriini, Klotriptyl Edellä mainittuja käytetään unilääkemerkityksessä Jos unettomuuden syy on masennus niin aloitetaan masennuslääke, vaste voi tulla viiveellä Neuroleptit
Käytetään unettomuuteen kun psykoottinen tila taustalla mutta myös muulloin mahdollinen Vaste voi olla liian sedatiivinen tai lamaava Levomepromatsiini; Nozinan, Levozin 25-100mg Kaksisuuntaisen mielialahäiriön
lääkehoito

Taudinkuvalle tyypillistä manian ja depression vaihtelu eri muodossa Yleensä läpi elämän kestävä hoito; haasteena potilaan sitoutuminen hoitoon Ylläpitohoito tarpeen relapsienehkäisemiseksi Lääkitys suunnitellaan yksilöllisesti häiriön vaikeusasteen mukaan Hypomanian oireet
Lievä rahojen tuhlailu tai muu vastuuton käytös Seurallisuuden ja tuttavallisuuden lisääntyminen Sairaudentunto heikkenee -> lääkehoito voi jäädäpois Manian hoito
Neuroleptilääkitys alkuun (esim. olanzapiini, ketiapiini) Depression hoito
Varottava liikaa aktivointia, ettei vointi keikahda manian puolelle joten usein valitaan sedatiivinen vaihtoehto Lito0.6 – 1.2g/vrkMania, ylläpitohoito, ehkäisyPitoisuus 0.7 – 1.2 mmol/l, aloitus hitaasti nostaenPahoinvointi, suolisto-oireet, vapina, myrkytystiloissa keskushermoston toimintahäiriöitä, kiihtyneet refleksitLöydetty epäilyttäviä aivomuutoksiaEi raskauden aikana, ei diureettipotilaille Karbamatsepiini
mania, maanis-depressiiviset tilat, kouristuksen esto Natriumvalproaatti
Litiumia heikompi vaikeammissa tilanteissa Käytetään myös dementian käytösoireisiin Lamotrigiini
Kaksisuuntaisen häiriön depression estohoitoon Hoitajan huomioitava!
Hypomaanisten sekä depressiivisten oireiden seuranta ja kirjaus -> puututaan ajoissa ennakko-oireisiin Litiumin myrkyllisyys! Säännölliset verikokeet mielialan tasaajien käytössä Suicidivaara korkea manian jälkeisessädepressiossa Muut psykiatriset hoitokeinot
Lääkehoidon lisäksi tärkeää potilaan psykososiaalinen tukeminenPsykoterapiat eri viitekehyksillä esim. supportiiviset eli tukea antavat keskustelut, ratkaisukeskeinen terapia, kognitiivinen terapia, traumaterapia, psykodynaaminen terapiaSähköhoito on tehokas hoitomuoto mm depression hoidossa

Source: http://www.oulundiakoniaopisto.fi/tiedostot/Oppimateriaali/Pirita%20Kiljunen_osio4.pdf

This is the last speech i shall make at any of these international conferences in my role as united nations envoy

Remarks by Stephen Lewis, UN Special Envoy for HIV/AIDS in Africa, to the Closing Session of the XVI International AIDS Conference, Toronto, Canada This is the last speech I shall make at any of these international conferences in my role as United Nations Envoy. I’m glad, for obvious Canadian reasons, that it comes in Toronto. But I’m equally pleased because this has been a good conf

bridgeditalia.it

The New WBF IMP to VP Scales Technical Report of WBF Scoring Panel Technical Panel : Max Bavin, Henry Bethe, Bart Bramley, Peter Introduction This documents presents the theory and algorithms for producing the newWBF conversion tables from:The continuous scale gives a unique Victory Point (VP) to two decimalplaces for each integer IMP margin. The discrete scale, similar to existingWBF s

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf