Chemiekaarten_2011.pdf

Met het Koninklijk Besluit van 19 mei 2009 is de lijst van grenswaarden voor blootstelling aan chemi-sche agentia in bijlage I van het KB van 22 maart 2002 aangepast. De nieuwe waarden zijn op1 januari 2010 van kracht geworden.
Verklaring van de voetnoten in de titels van de kolommen:(1) het Chemical Abstracts Service Registry Number gemeten of berekend voor een referentieperiode van 8 uren, tijdgewogen gemiddelde een grenswaarde voor blootstelling die NIET mag worden overschreden en geldt voor eenperiode van 15 minuten, tenzij anders vermeld.
ppm: deel per miljoen in luchtvolume (ml/m3).
mg/M3: milligram per kubieke meter lucht bij 20 °C en 101,3 kPa.
een A betekent dat de stof een gas of damp vrijgeeft die zelf geen fysiologische werkingheeft maar het zuurstofgehalte in de lucht verlaagt. Wanneer het O -gehalte daalt beneden de 17-18% (volume), veroorzaakt het O -tekort verstikking dat zich zonder voorafgaande een C betekent dat de betrokken stof valt onder het toepassingsgebied van het KoninklijkBesluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van werknemers tegen derisico’s van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene agentia op het werk een D betekent dat de opname via de huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijke bloot-stellingsroute is. De opname kan het gevolg zijn van direct contact met de stof alsook dooraanwezigheid ervan in de lucht.
een F betekent dat de blootstelling aan de stof geschiedt in de vorm van vezels. Hiermeewordt elk deeltje bedoeld met een lengte groter dan 5 µm en een diameter kleiner dan3 µm, waarvan de verhouding van de lengte over de diameter groter is dan 3. In afwijkingvan de vermelde concentratie-eenheid van mg/M3, wordt de vezelconcentratie uitgedruktin aantal vezels per kubieke meter (vezels/M3).
een M betekent dat bij blootstelling boven de grenswaarde irritatie optreedt of dat er ge-vaar bestaat voor acute vergiftiging. Het werkproces moet zo zijn ontworpen dat de bloot-stelling de grenswaarde NOOIT overschrijdt.
Naam van de agentia
Grenswaarde
Grenswaarde
Korte tijd
Korte tijd
Bijkomende
waarde ppm
indeling
Naam van de agentia
Grenswaarde
Grenswaarde
Korte tijd
Korte tijd
Bijkomende
waarde ppm
indeling
Naam van de agentia
Grenswaarde
Grenswaarde
Korte tijd
Korte tijd
Bijkomende
waarde ppm
indeling
verbindingen (met uitzondering vanCrVI verbindingen) bindingen (als Cr) (elders niet inge-deeld) Naam van de agentia
Grenswaarde
Grenswaarde
Korte tijd
Korte tijd
Bijkomende
waarde ppm
indeling
Naam van de agentia
Grenswaarde
Grenswaarde
Korte tijd
Korte tijd
Bijkomende
waarde ppm
indeling
Naam van de agentia
Grenswaarde
Grenswaarde
Korte tijd
Korte tijd
Bijkomende
waarde ppm
indeling
Naam van de agentia
Grenswaarde
Grenswaarde
Korte tijd
Korte tijd
Bijkomende
waarde ppm
indeling
Naam van de agentia
Grenswaarde
Grenswaarde
Korte tijd
Korte tijd
Bijkomende
waarde ppm
indeling
damp) : toepassing beperkt totomstandigheden met verwaarloos-bare blootstelling aan aërosolen Naam van de agentia
Grenswaarde
Grenswaarde
Korte tijd
Korte tijd
Bijkomende
waarde ppm
indeling
2-Methylcyclopentadienylmangaantricarbonyl Naam van de agentia
Grenswaarde
Grenswaarde
Korte tijd
Korte tijd
Bijkomende
waarde ppm
indeling
Naam van de agentia
Grenswaarde
Grenswaarde
Korte tijd
Korte tijd
Bijkomende
waarde ppm
indeling
00626-38-000123-92-200625-16-100624-41-900620-11-1 Naam van de agentia
Grenswaarde
Grenswaarde
Korte tijd
Korte tijd
Bijkomende
waarde ppm
indeling
(niet gecalcineerd) (inhaleerbarefractie) Straalmotorbrandstof (als totale koolwater- stofdamp) : toepassing beperkt totomstandigheden met verwaarloos-bare blootstelling aan aërosolen Styreen (monomeer)van 1.1.2013 tot 31.12.2014 Naam van de agentia
Grenswaarde
Grenswaarde
Korte tijd
Korte tijd
Bijkomende
waarde ppm
indeling
Naam van de agentia
Grenswaarde
Grenswaarde
Korte tijd
Korte tijd
Bijkomende
waarde ppm
indeling
Vezels (Siliciumcarbidevezels, incl.
Naam van de agentia
Grenswaarde
Grenswaarde
Korte tijd
Korte tijd
Bijkomende
waarde ppm
indeling
Zinkoxide (inadembare fractie)van 1.1.2013 tot 31.12.2014

Source: http://rae.be/files/RAE/grenswaarden/belgische%20grenswaarden.pdf

Pq189910428p

Widespread accumulation of [3H]testosterone in the spinal cord of a wild bird with an elaborate courtship display J. DOUGLAS SCHULTZ AND BARNEY A. SCHLINGER*Department of Physiological Science and Laboratory of Neuroendocrinology, Brain Research Institute, University of California, Los Angeles, CA 90095-1527 Communicated by Peter Marler, University of California, Davis, CA, June 22, 1999 (rece

Microsoft word - give your workout a caffeine kick.doc

Give Your Workout a Caffeine Kick If people look askance at you for drinking coffee before or after your workout, just be nice when you pass them on the swim, bike, or run. When you know how to use it, caffeine can be an effective performance booster, explains Liz Applegate, Ph.D., Director of Sports Nutrition at UC Davis and author of the "Fridge Wisdom" column in Runner's World mag

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf