Untitled document

6. FEBRUAR 2006
VIDENSKAB OG PRAKSIS |
Status over forekomst, farmakologiske behandlingsmuligheder og risici OVERSIGTSARTIKEL
denafil, Viagra, testosterone og androgen. Artikler til og med turnusreservelæge Christine Bjerre Hilmand, 2004 blev udtrukket og gennemgået for design og indhold, og kursusreservelæge Pernille Tine Jensen & deres referencer blev anvendt til at finde yderligere relevante 1. reservelæge Annamaria G. Elena Giraldi artikler. Forud for søgningen var det besluttet, at der skulle fokuseres på randomiserede, kontrollerede studier med hesyn H:S Rigshospitalet, Klinisk Farmakologisk Afdeling og til effekt af farmakologiske midler på seksualiteten i meno- Amtssygehuset i Herlev, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, og H:S Bispebjerg Hospital, Klinisk Farmakologisk Enhed Forekomst af seksuelle dysfunktioner i menopausen
Fra litteraturen tegner der sig et klart billede af, at seksuelle Hyppigheden af kvindelig seksuel dysfunktion stiger med alderen, problemer forekommer hyppigt hos kvinder, at hyppigheden og menopausen indvirker negativt på seksuallivet. Farmakologisk stiger med alderen, og at menopausen har en negativ indfly- behandling af seksuel dysfunktion i menopausen kan dels være delse på seksuallivet [2-7]. I flere af de citerede undersøgelser hormonel, dels i form af sildenafil. Der er udført få randomise- kan prævalensen af de enkelte seksuelle dysfunktioner være rede, blindede placebokontrollerede undersøgelser, og der findes underestimerede, idet kun resultater for de seksuelt aktive nogen evidens for, at systemisk hormonbehandling med østrogen, kvinder er medtaget. De hyppigst rapporterede seksuelle pro- østrogen/progesteron, østrogen/testosteron og tibolon kan have en blemer hos kvinder er lystproblemer: hos præmenopausale positiv effekt på seksuel dysfunktion i menopausen. Ligeledes er kvinder drejer det sig om 15-25% stigende til 40-55% hos post- der evidens for, at lokal østrogenbehandling har effekt på vaginal menopausale kvinder. Lubrikationsproblemer rapporteres tørhed og dyspareuni. Den nyligt fremkomne viden om bivirknin- hos 10-15% af de præmenopausale kvinder stigende til 25-30% ger i forbindelse med hormonel behandling gør, at behovet for be- af de postmenopausale kvinder. Orgasmeproblemer forekom- handling nøje skal overvejes hos den enkelte kvinde, og behand- lingsvarigheden bør være så kort som mulig. Langtids-bivirkninger mer hos omkring 20% i alle aldersgrupper med en tendens til i forbindelse med testosteron er endnu ikke undersøgt. Sildenafil øget hyppighed hos helt unge kvinder. Dyspareuni ses sjæl- har kun vist effekt på en begrænset gruppe kvinder, nemlig kvin- dent hos yngre kvinder (ca. 5%), hyppigheden tiltager med der med ophidselsesproblemer uden lystproblemer. Disse alderen, men angives med meget stor variation hos de post- resultater nødvendiggør fokusering på nye områder, og for tiden menopausale. I sidstnævnte gruppe varierer den rapporterede undersøges effekten af testosteronbehandling og selektive østro- prævalens af dyspareuni 12-45% [3-6].
genreceptormodulatorer på kvindelig seksuel dysfunktion.
Der ses således en sammenhæng mellem menopause, alder og stigende forekomst af FSD. Det er imidlertid ikke klart, hvilke faktorer omkring menopausen, der er de væsentligste Seksuel dysfunktion hos kvinder (female sexual dysfunction (FSD)) for denne stigning. Man har i adskillige undersøgelser belyst er et multifaktorielt problem, der påvirkes af både fysiologiske, dette og vist, at multiple faktorer har indflydelse: kvindens psykologiske, sociale og emotionelle faktorer. FSD inddeles i fire generelle helbred, hormonelle ændringer hos kvinden, kvin- diagnostiske grupper: lyst-, ophidselses-, orgasme- og smertepro- dens tidligere seksuelle funktion, erektil dysfunktion hos blemer. En ny faktor i diagnosen er, at FSD skal opfattes som et partneren, ændrede livs- og parforhold, kvindens forventning problem for kvinden selv [1]. Der findes kun få velgennemførte til seksuallivet i klimakteriet og accept af fysiologiske og psy- befolkningsundersøgelser af forekomsten af FSD. Ligeledes fin- des der relativt få randomiserede, kontrollerede undersøgelser af Ved menopausen sker der et brat fald i det endogene østro- genniveau, hvorimod der forekommer et gradvist fald i an-drogenniveauet fra omkring 25-års-alderen resulterende i et lavt niveau omkring menopausen. Det er velkendt, at det lave En computerbaseret søgning i PubMed udførtes med følgende østrogenniveau postmenopausalt forårsager vaginal slimhin- søgeord: Sexual function, female sexual dysfunction, sexual dys- deatrofi, hvilket disponerer til lubrikationsproblemer. Hor- function, sexuality, postmenopausal [women], androgen deficiency moners betydning for andre ændringer i seksualiteten om- syndrome, menopause, dyspareunia, vaginal atrophy, vaginal dry- kring menopausen er ikke videre velbelyst i litteraturen. I flere ness, hormone replacement therapy (HRT), estrogen, tibolon, sil- studier ses effekten af hormonal substitutionsbehandling som VIDENSKAB OG PRAKSIS |
Tabel 1. Oversigt over randomiserede, kontrollerede studier med farmakologisk behandling af seksuel dysfunktion hos postmenopausale kvinder.
Resultater
Reference
Præparat
Nathorst-Böös J et al, 1993 [16] Nathorst-Böös J et al, 1997 [17] Seksuel aktivitet, nydelse og tilfreds-stillelse ↑ Seksuel nydelse og tilfredshed →,genital følsomhed → Genital følsomhed og seksuel til-fredshed ↑, overvejende effekt hos kvinder der ikke har lystproblem RCT = Randomiseret, kontrolleret undersøgelse. DB = Dobbeltblindet. EB = Enkeltblindet. PK = Placebokontrolleret. OK = Overkrydsning. Ø+T = Østrogen +testosteron. Ø+P = Østrogen-progesteron. NA = Ikke angivet. ↑: Øgning/forbedring. ↓: Formindsket. →: Ingen ændring. a) Der fandtes positiv effekt af tibolon på alle effektmål, men sammenlignet med østrogen-progesteron-behandling kun yderligere effekt på seksuel aktivitet, ny- indikator for hormoners betydning for seksualiteten, men få med østrogen, østrogen/progesteron, østrogen/testosteron og studier har belyst den prognostiske betydning af fald i det en- tibolon og dels med sildenafil. Der er udført mange ukontrol- dogene hormonniveau for forekomsten af FSD i menopausen. lerede undersøgelser af disse præparaters effekt på FSD hos Dennerstein et al har i deres prospektive observationelle be- postmenopausale kvinder, men vi har som nævnt valgt at folkningsundersøgelse vist, at fald i serumøstradiol var korre- fokusere på de få randomiserede, blindede placebokontrolle- leret med nedsat seksuel lyst og seksuel responsivitet, define- rede undersøgelser, der er udført (Tabel 1).
ret som ophidselse, orgasme og seksuel nydelse [2, 9]. I samme studie fandtes ingen sammenhæng mellem serumandrogen- Systemisk østrogen
niveau og FSD. I mindre studier med såvel præ- som post- Østrogen er fedtopløseligt og udøver sin virkning via intracel- menopausale kvinder og kvinder med induceret menopause lulære receptorer. Østrogen-receptorkomplekset trænger ind i har man dog fundet en sammenhæng mellem nedsat seksuel cellekernen, hvor det bindes reversibelt til DNA, hvilket indu- lyst og lavt androgenniveau [11-14].
cerer dannelse af mRNA og deraf følgende proteinsyntese og mitoseaktivitet. Dette leder til østrogens effekt, blandt andet Farmakologiske behandlingsmuligheder
proliferation af slimhinden i vagina. Derudover findes der Traditionel behandling af FSD består af sexologisk rådgivning østrogenreceptorer i mange væv, bl.a. i centralnervesystemet og/eller hormonel behandling. Inden for de senere år er der (CNS), for eksempel i hypofysen og hypothalamus. kommet større fokus på udviklingen af nye farmakologiske Hvorvidt substitutionsbehandling med østrogen/østrogen behandlingsmetoder til kvinder, siden man til manden har i kombination med progesteron kan afhjælpe FSD har været haft succes med udvikling af flere præparater, der effektivt diskuteret i mange år og er fortsat et kontroversielt emne. kan afhjælpe erektil dysfunktion. Farmakologisk behandling Klinisk erfaring og resultaterne af flere studier har vist, at uro- af FSD hos postmenopausale kvinder kan dels være hormonel genitale gener, der opstår i forbindelse med menopausen, kan 6. FEBRUAR 2006
VIDENSKAB OG PRAKSIS |
afhjælpes med østrogen. Kvinder, der behandles med østro- slået, at den initiale positive effekt af østrogenbehandling på gen i menopausen, rapporterer om mindre irritation i vagina, FSD aftager over tid hos en del kvinder. Dette har været nogle mindre vaginal tørhed og smerter i forbindelse med samleje, af baggrundene for at gennemføre studier med substitution af men få studier har undersøgt dette i et randomiseret design. kombinationspræparater, der indeholder østrogen/testoste- I en undersøgelse fra 1980 på 36 kirurgisk postmenopausale ron, eller at give testosteron transdermalt i kombination med kvinder blev det vist, at ren østrogenbehandling, sammenlig- net med placebo eller levonorgestrel, signifikant forbedrede Sarrel udførte i 1998 et studie med 20 kirurgisk eller naturligt kvindernes seksuelle lyst, lubrikation, orgasmefrekvens og postmenopausale kvinder, der alle var i østrogen/østrogen- overordnede seksuelle nydelse [15]. I et større studie fra 1993 progesteron-behandling, men som stadig havde klimakterielle med 239 naturligt postmenopausale kvinder viste Nathorst- gener, lubrikationsproblemer, dyspareuni og nedsat seksuel Böös et al, at ren østrogenbehandling signifikant forøgede fre- lyst [21]. Efter en to ugers wash-out-periode med placebo un- kvensen af seksuel aktivitet og seksuelle fantasier, forbedrede dersøgtes effekten af rent østrogen versus østrogen+testosteron. graden af seksuel nydelse og vaginal lubrikation samt mind- I gruppen, der fik testosteron i kombination med østrogen, sås skede dyspareuni sammenlignet med placebo [16]. Det er såle- der en signifikant forbedring af kvindernes seksuelle lyst i for- des i få randomiserede studier, man har afprøvet effekten af hold til hos de kvinder, der kun var i østrogenbehandling. Der østrogenbehandling i forhold til placebo på seksualfunktio- var ingen effekt på lubrikation og dyspareuni, hvilket kan skyl- nen, men begge studier viser en positiv effekt. Den positive des, at disse primært er under indflydelse af østrogenbehand- effekt af østrogen på FSD understøttes endvidere af studier, lingen [21]. I et nyere dobbeltblindet, randomiseret studie med hvor effekten af østrogen er afprøvet i forhold til andre for- 218 kirurgisk eller naturligt postmenopausale kvinder med hypoaktiv seksuel lyst fandt man, at kombinationsbehandling med østrogen og methyltestosteron signifikant øgede både Lokal østogen
grad og frekvens af kvindernes seksuelle lyst i forhold til kvin- Østrogen kan administreres vaginalt i form af creme, tablet der, der modtog ren østrogenbehandling. Dette taler for en po- eller vaginalt indlæg. Ved den lokale administrationsform op- sitiv effekt af androgenkomponenten i kombinationsbehand- nås der betydelig lokal effekt, men minimal systemisk effekt.
lingen [22]. En randomiseret overkrydsningsundersøgelse af 44 I et Cochrane-review fra 2003 om lokal østrogenbehandling kirurgisk menopausale kvinder viste, at behandling med østro- af vaginal atrofi analyserede man 16 studier med i alt 2.129 gen-testosteron signifikant forbedrede den seksuelle lyst og kvinder, der var kirurgisk eller naturligt postmenopausale. nydelse sammenlignet med østrogenbehandling alene [23]. En- Der fandtes evidens for, at lokal østrogenbehandling har en delig viste en randomiseret overkrydsningsundersøgelse med positiv effekt på vaginal tørhed og dyspareuni uafhængig af 65 kirurgisk menopausale kvinder, der var i kontinuerlig østro- applikationsmåde. Dog ses en signifikant bedre effekt ved genbehandling, at behandling med transdermal testosteron brug af tabletter frem for creme eller vaginalt indlæg. Ingen af bedrede den seksuelle funktion signifikant, både hvad angik behandlingsformerne ændrede på den seksuelle lyst [20].
seksuel aktivitet og nydelse/orgasme, mens lyst og ophidselse ikke blev signifikant forbedret [24]. Systemisk østrogen og androgen
Testosteron er lige som østrogen et steroid, der kan passere
cellemembranen og bindes til intracellulære receptorer efter Tibolon er et syntetisk steroid, der både har østrogen- og omdannelse til dihydrotestosteron. Receptorhormonkom- gestageneffekt samt en svag androgen virkning, der også er plekset trænger derefter ind i cellekernen og medfører pro- afprøvet med hensyn til effekt på seksualfunktionen. I to min- teinsyntese. Ligesom for østrogenreceptorer findes testo- dre, randomiserede, placebokontrollerede studier er der på- steronreceptorer såvel i perifert væv som i CNS.
vist positiv effekt af tibolon både med hensyn til seksuel lyst, Resultaterne af flere undersøgelser tyder på, at testosteron lubrikation og orgasme, hvorimod effekten på dyspareuni kan have en positiv effekt på FSD i menopausen. I Danmark kun er positivt i det ene studie [25, 26]. For at undersøge om findes der ingen registrerede hormonsubstitutionspræparater, tibolons androgeneffekt har en bedre effekt på seksualfunk- der indeholder en kombination af østrogen og testosteron el- tionen end østrogen/østrogen-progesteron-behandling, gen- ler testosteron alene til behandling af postmenopausale gener. nemførte Nathorst-Böös & Hammar et randomiseret kontrolle- I Storbritannien, USA og Australien har kombinationspræpa- ret studie med 315 naturligt postmenopausale kvinder [17]. rater med kombineret østrogen/testosteron været anvendt i I studiet fandtes signifikant forbedring ved tibolonbehandling mange år til behandling af postmenopausale symptomer. In- af alle målte seksuelle endemål dækkende seksuel lyst, lubri- ternationalt, især i USA, diskuteres forekomsten af et egentlig kation, orgasme, smerter og generel seksuel tilfredshed. I for- »androgenmangelsyndrom« især hos kvinder, hos hvem hold til østrogen-progesteron-behandling havde tibolon dog menopause induceres ved operation, strålebehandling eller kun en bedre effekt på den overordnede seksuelle tilfredshed kemoterapi. Ud fra kliniske observationer er det blevet fore- og nydelse [17]. I to mindre randomiserede arbejder er det VIDENSKAB OG PRAKSIS |
vist, at tibolon har en bedre effekt på seksuel lyst og dyspa- i flere større undersøgelser [30-34]. HRT førte til øget risiko for reuni end østrogen-progesteron-behandling [18, 19].
iskæmisk hjertesygdom, brystkræft, apopleksi og lungeem-boli. Varighed af behandlingen og faktorer som socioøkono- Sildenafil
misk status og forekomst af diabetes havde betydning for ud- Sildenafil er en fosfodiesterase 5-hæmmer, der virker ved at viklingen af komplikationerne. Behandling med tibolon er relaksere de glatte muskelceller via nitrogenoxid/cyklisk fundet at indebære en mindre risiko for udvikling af bryst- guanosin-monofosfat-systemet, hvorved stoffet fører til øget kræft i forhold til behandling med HRT-kombinationspræpa- vaginal blodgennemstrømning og derved øget lubrikation. rater, men en øget risiko i forhold til ren østrogenbehandling Sildenafil kan derfor teoretisk tænkes at bedre den seksuelle [34]. På baggrund af disse studier er den officielle anbefaling i nydelse og tilfredshed hos de kvinder, der har lubrikations- Danmark fra Lægemiddelstyrelsen, at: kortvarig hormon behandling af væsentlige gener ved overgangsalderen fortsat En randomiseret undersøgelse med 204 naturligt post- er velbegrundet. I kliniske rekommandationer fra Dansk Sel- menopausale kvinder, der havde seksuelle problemer og skab for Obstetrik og Gynækologi anføres det, at hormontil- ikke tog hormontilskud, viste at sildenafilbehandling ikke skud kan anvendes ved FSD efter menopausen [35]. Behovet medførte forbedringer af den seksuelle funktion i forhold til for hormonbehandling skal nøje overvejes hos den enkelte placebo vurderet på lubrikation, genital følsomhed, seksuel kvinde under hensyntagen til eventuelle risikofaktorer hos nydelse eller tilfredshed med seksuallivet [27]. Den mang- kvinden. Den mindst mulige dosis skal anvendes, og behand- lende effekt af sildenafil i denne undersøgelse kan skyldes, at lingsvarigheden skal være så kort som mulig [35, 36].
forsøgsgruppen var meget heterogen og inkluderede kvinder, Bivirkninger ved lokalbehandling med østrogen er sjæld- der alle havde ophidselsesproblemer, men hvor dette kun var ne, men der mangler undersøgelser, der belyser behandlings- det primære problem hos ca. 50%. De næste undersøgelser varighed ud over seks måneder. I et studie er det påvist, at med sildenafil blev foretaget med kvinder, der primært havde østrogencreme var korreleret med signifikant hyppigere vagi- ophidselses- og orgasmeproblemer. Berman et al undersøgte nalblødning, brystspænding og perianal smerte end vaginal sildenafils effekt på FSD hos 192 kirurgisk eller naturligt post- tabletbehandling med østradiol [20].
menopausale kvinder. Kvinderne var i behandling med hor- Princippet for testosteronbehandling er at behandle fra montilskud i form af østrogen/østrogen-progesteron. Derud- lavt til højt i normalområdet, hvorved man mener at kunne over fik de kvinder, der havde et lavt plasmatestosteronni- undgå de uønskede bivirkninger. Potentielle bivirkninger er veau, testostronbehandling. Undersøgelsen viste, at hos akne, vægtøgning, maskulin hårvækst, stemmeforandringer kvinder, der havde ophidselsesproblemer og ikke samtidige og ændring i lipider. I de eksisterende kontrollerede under- lystproblemer, forbedrede sildenafil den genitale følsomhed, søgelser har testosterons bivirkninger været sjældne, hvis te- lubrikation, fornemmelse af ophidselse, orgasme og tilfreds- stosteronniveauet holdes inden for normalfysiologisk niveau hed med samlejet, hvorimod der ingen effekt var hos kvinder, [37], men der mangler undersøgelser af eventuelle langtids- der også havde et lystproblem [28]. I samme studie fandt man ingen effekt på lyst og dyspareuni [28]. Basson & Brotto under- Sildenafilbehandling har hos kvinder en tilsvarende gene- søgte 34 naturligt postmenopausale kvinder, der var i østro- rel bivirkningsprofil som hos mænd: Hovedpine, ansigts- gen-progesteron-behandling for diagnosticeret ophidselses- rødme, svimmelhed, rinitis, øvre dyspepsi og synsforstyrrel- og orgasmeproblemer. Studiet viste, at sildenafil ikke forbed- ser. I de rapporterede studier beskrives bivirkningerne som rede orgasme og subjektiv seksuel ophidselse, selv om det ob- jektivt var muligt at måle øget blodtilførsel til vagina ved sek-suel stimulation efter sildenafilbehandling [29].
Konklusion
Konklusionen på disse studier er derfor, at der kun kan Forekomsten af FSD stiger med alderen og menopausen er en påvises en positiv effekt af sildenafil-behandling hos en selvstændig faktor af betydning for udvikling af FSD. Årsags- selekteret gruppe kvinder, nemlig kvinder, der har ophidsel- sammenhængene er ikke endeligt afklarede, men hormonelle sesproblemer uden samtidige lystproblemer. Sildenafil er fra faktorer som fald i østrogen- og androgenniveau antages at producentens side ikke længere i afprøvning til behandling af seksuelle problemer hos kvinder. Det er således uvist, om Behandling af FSD hos postmenopausale kvinder kan ikke der eventuelt vil være en gavnlig effekt hos kvinder, der har generaliseres, men bør ske ud fra et individuelt skøn, afhængig seksuelle problemer på baggrund af f.eks. sygdomme som af kvindens subjektive gener, risikofaktorer og tilgrundlig- depression, diabetes eller bivirkninger i forbindelse med gende årsager til problemet. Hvis farmakologisk behandling skønnes at være indiceret, er der i flere randomiserede studier fundet en positiv effekt af systemisk hormonbehandling med Risici ved farmakologisk behandling
østrogen/østrogen-progesteron, kombineret østrogen og an- Bivirkninger i forbindelse med HRT er for nylig blevet belyst drogen samt tibolon. Endvidere har lokal østrogenbehandling 6. FEBRUAR 2006
VIDENSKAB OG PRAKSIS |
positiv effekt på vaginal tørhed og dyspareuni. I et enkelt stu- 20. Suckling J, Lethaby A, Kennedy R. Local oestrogen for vaginal atrophy in die har man påvist effekt af sildenafil på lubrikationsproble- postmenopausal women. Cochrane Database Syst Rev 2003;(4):CD001500.
21. Sarrel P, Dobay B, Wiita B. Estrogen and estrogen-androgen replacement in mer hos kvinder, der ikke samtidig har lystproblemer.
postmenopausal women dissatisfied with estrogen-only therapy: sexual beha- Bivirkninger af hormonbehandling og den relativt spar- vior and neuroendocrine responses. J Reprod Med 1998;43:847-55.
22. Lobo RA, Rosen RC, Yang H-M et al. Comparative effects of oral esterified somme effekt af sildenafil nødvendiggør fokusering på nye estrogens with and without methyltestosterone on endocrine profiles and områder inden for farmakologisk behandling af FSD. Inter- dimensions of sexual function in postmenopausal women with hypoactive sexual desire. Fertil Steril 2003;79:1341-52.
nationalt fokuseres der for øjeblikket mest på testosteron- 23. Flöter A, Nathorst-Boos J, Carlström K et al. Addition of testosterone to estro- behandling, men risici for bivirkninger fordrer større langtids- gen replacement therapy in oophorectomized women: effects on sexuality and well-being. Climacteric 2002;5:357-65.
studier. Effekten af nyere selektive østrogenreceptormodula- 24. Shifren JL, Braunstein GD, Simon JA et al. Transdermal testosterone treat- torer er for tiden under afprøvning med hensyn til effekt på ment in women with impaired sexual function after oophorectomy. N Engl J Med 2000;343:682-8.
nedsat seksuel lyst og lubrikation i menopausen. 25. Laan E, van Lunsen RH, Everaerd W. The effects of tibolone on vaginal blood SummaryNina Gregersen, Christine Bjerre Hilmand, Pernille Tine Jensen & Annamaria Giraldi:Sexual dysfunction in the menopause: incidence, pharmacological treatment and side effectsUgeskr Læger 2006;168:####-####The frequency of female sexual dysfunction increases with
age, and the menopause has a negative influence on sexual life. Pharmacological treatment options of female sexual dysfunctions in the menopause include hormone therapy and sildenafil. Few randomised controlled studies have been done, and there is evidence suggesting that systemic hor- mone therapy, such as estrogen, estrogen/progesterone, estrogen/testosterone and tibolone, has a positive impact on sexual dysfunction in the menopause. There is evidence that local estrogen relieves vaginal dryness and dyspareunia. The recent discoveries of the side effects of hormone thera- py necessitate careful evaluation of the indication for hormone therapy, and the duration of treatment is recommended to be as short as possible. The long-term side effects of testosterone in women have not yet been fully investigated. Sildenafil has shown a positive effect on female sexual dys- flow, sexual desire and arousability in postmenopausal women. Climacteric function only in a limited group of women: those with arousal problems without desire problems. This result demands a focus on new pharmaceutical products, and at present the effect of testosterone and selective estrogen receptor modulators on female sexual dysfunction is being investigated.
Korrespondance: Annamaria G. Elena Giraldi, Sexologisk Klinik 7111, H:S Rigs- 26. Palacios S, Menendez C, Jurado AR et al. Changes in sex behaviour after hospitalet, DK-2100 København Ø. E-mail: giraldi@rh.dk menopause: effects of tibolone. Maturitas 1995;22:155-61.
27. Basson R, McInnes R, Smith MD et al. Efficacy and safety of Sildenafil citrate in women with sexual dysfunction associated with female sexual arou- Interessekonflikter: Annamaria Giraldi har været projektkoordinator og hovedan- sal disorder. J Women's Health Gender Med 2002;11:367-77.
svarlig i medicinske afprøvninger af en ny SERM og Sildenafils effekt på kvindelig 28. Berman JR, Berman LA, Toler SM et al. Safety and efficacy of sildenafil seksuel dysfunktion på postmenopausale kvinder for Pfizer og modtaget konsul- citrate for the treatment of female sexual arousal disorder: a double-blind, enthonorar herfor. Hun har også udført undervisning af praktiserende læger arran- placebo controlled study. J Urol 2003;170:2333-8.
geret og betalt af Pfizer. Pernille Jensen har været konsulent i samme studier for 29. Basson R, Brotto LA. Sexual psychophysiology and effects of sildenafil citrate Pfizer og ligeledes modtaget konsulenthonorar herfor.
in oestrogenised women with acquired genital arousal disorder and impaired orgasm: a randomised controlled trial. BJOG 2003;110:1014-24.
30. Løkkegaard E, Jovanovic Z, Heitmann B et al. Increased risk of stroke in hypertensive women using hormone replacement therapy. Arch Neurol 2003; Litteratur
1. Basson R, Berman J, Burnett A et al. Report of the international consensus 31. Løkkegaard E, Pedersen A, Heitmann B et al. Relation between hormone development conference on female sexual dysfunction: definitions and clas- replacement therapy and ischaemic heart disease in women: a prospective sifications. J Urol 2000;163:888-93.
observational study. BMJ 2003;326:426-30.
2. Dennerstein L, Dudley E, Burger H. Are changes in sexual functioning during 32. Writing group for the Women's Health Initiative Investigators. Risk and bene- midlife due to aging or menopause? Fertil Steril 2001;76:456-60.
fits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal 3. Laumann EO, Paik A, Rosen RC. Sexual dysfunction in the United States: results from the women's health initiative randomized controlled trial. JAMA prevalence and predictors. JAMA 1999;281:537-44.
4. Fugl-Meyer A, Fugl-Meyer KS. Sexual disabilities, problems and satisfaction 33. Nelson HD, Humphrey LL, Nygren P et al. Postmenopausal hormone replace- in 18-74 year old swedes. Scand J Sexology 1999;2:79-106.
ment therapy: scientific review. JAMA 2002;288:872-81.
5. Castelo-Branco C, Blumel JE, Araya H et al. Prevalence of sexual dysfunction 34. Beral V. Breast cancer and hormone-replacement therapy in the Million in a cohort of middle-aged women: influences of menopause and hormone re- Women Study. Lancet 2003;362:419-27.
placement therapy. J Obstet Gynaecol 2003;23:426-30.
35. Andersen LF, Forman A, Glud, E et al. Guidelines vedrørende peri- og post- 6. Köster A, Eplov LF, Garde K. Anticipations and experiences of menopause in menopausal hormonterapi. København: Dansk Selskab for Obstetrik og Gy- a Danish female general population cohorte born in 1936. Arch Womens 36. Lægemiddelstyrelsen. 2003. Alvorlige bivirkninger fører til ændrede retnings- 7. Bachmann GA, Leiblum SR. The impact of hormones on menopausal sexu- linier for brugen af hormonbehandling i EU. http://www.laegemiddelstyrel- ality: a literature review. Menopause 2004;11:120-30.
sen.dk/1024/visLSArtikel.asp?artikelID=1826 /sept. 2004.
8. Avis NE, Stellato R, Crawford S et al. Is there an association between meno- 37. Bachmann G, Bancroft J, Braunstein G et al. Female androgen insufficiency: pause status and sexual functioning? Menopause 2000;7:297-309.
the Princeton consensus statement on definition, classification, and assess- 9. Dennerstein L, Randolph J, Taffe J et al. Hormones, mood, sexuality, and the menopausal transition. Fertil Steril 2002;77(suppl 4):S42-S48.
10. Dennerstein L, Lehert P. Modeling mid-aged women's sexual functioning: a prospective, population-based study. J Sex Marital Ther 2004;30:173-83.
11. Davis S. Testosterone deficiency in women. J Reprod Med 2001;46(suppl 3): 12. Flöter A, Nathorst-Boos J, Carlström K et al. Androgen status and sexual life in perimenopausal women. Menopause 1997;4:95-100.
13. Guay AT, Jacobson J. Decreased free testosterone and dehydroepiandroste- rone-sulfate (DHEA-S) levels in women with decreased libido. J Sex Marital Ther 2002;28(suppl 1):129-42.
14. Guay AT, Jacobson J, Munarriz R et al. Serum androgen levels in healthy pre- menopausal women with and without sexual dysfunction: Part B: Reduced serum androgen levels in healthy premenopausal women with complaints of sexual dysfunction. Int J Impot Res 2005 (i trykken).
15. Dennerstein L, Burrows GD, Wood C et al. Hormones and sexuality: effect of Estrogen and Progestogen. Obstet Gynecol 1980;56:316-22.
16. Nathorst-Boos J, Wiklund I, Mattsson LA et al. Is sexual life influenced by transdermal estrogen therapy? Acta Obstet Gynecol Scand 1993;72:656-60.
17. Nathorst-Boos J, Hammar M. Effect on sexual life - a comparison between tibolone and a continuous estradiol-norethisterone acetate regimen. Maturi-tas 1997;26:15-20.
18. Kokcu A, Cetinkaya MB, Yanik F et al. The comparison of effects of tibolone and conjugated estrogen-medroxyprogesterone acetate therapy on sexual per-formance in postmenopausal women. Maturitas 2000;36:75-80.
19. Wu MH, Pan HA, Wang ST et al. Quality of life and sexuality changes in post- menopausal women receiving tibolone therapy. Climacteric 2001;4:314-9.

Source: http://www.selskaberne.dk/LF/UFL/2006/6/pdf/VP45777.pdf

Microsoft word - amoxicillin nm pharma tafla.doc

Samantekt á eiginleikum lyfsins (SPC) Heiti lyfsins Amoxicillin NM Pharma 2. Virkt innihaldsefni Amoxicil in 750 mg, sem amoxicil ínþríhýdrat. 3. Lyfjaform Töflur. 4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR 4.1. Ábendingar Sýkingar af völdum amoxicillínnæmra sýkla, t.d. loftvegasýkingar eins og bráð versnun langvinnrar berkjubólgu, bráð eyrnabólga, s

Microsoft word - feridmuradautobiography.doc

Ferid Murad - AutobiographyHOME SITE HELP ABOUT SEARCH NOBEL PHYSICS CHEMISTRY MEDICINE LITERATURE PEACE ECONOMICS My father, Jabir Murat Ejupi, was born in Albania in 1892 and was the oldest of four children. His mother died when he was 13 years old. He and his family were shepherds and he subsequently ran away from home to sell candy in the Balkan countries as a teenager for several ye

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf