Förbundsinformation

Förbundsinformation
bilaga til utskick nr 4/13 – avsänt den 17 oktober 2013
VIKTIGA DATUM
VIKTIGT OM ”INTYG UNDER REGISTRERING”
1 december Motioner til SVERAKs årsmöte 2014 ska
Det har kommit till vår kännedom att det finns klubbar som hanterar ”under reg”-intyg på helt felaktigt och inte 1 december 1:a ADVENT KATTENS DAG
Om blanketten ”Registreringsanmälan kattkull” insänts til klubben (för vidare befordran til stambokföringen), men stamtavlan av någon anledning ej utfärdats vid 15 januari
tillfälle då katten byter ägare, ska uppfödaren tillse att köparen får intyg att katten är under registrering. Detta intyg skrivs av klubbens (avels-) sekreterare. Intyget 31 januari
lämnas därefter av uppfödaren til köparen men så snart stamtavlan levererats ska den överlämnas til nya 14 februari
15 februari
Utdrag från ”SVERAKs latkatt vid överföring av katt” Har du skickat in originalhandlingar men inte fått 15-16 mars
SVERAK-stamtavlan en vecka före utställningen - kon- takta då SVERAKs stambokföring för att få ett så kallat ”Intyg under registrering”. Detta intyg ska du kunna visa SVERAKS KANSLI november 2013 – januari 2014
upp vid utställningens incheckning. Utan stamtavla el er SVERAKs kansli kommer inte att ha någon telefontid detta intyg nekas du til träde til utställningen!” under vecka 52 och vecka 1, 23 december – 5 januari – även om kansliet til viss del kommer att vara bemannat Sammanfattning:
Klubb äger rätt att utfärda ”intyg under reg” om uppfö-
Johnny Åkerval , utstäl ningsansvarig på SVERAKs kansli, daren så begär och om blanketten ”Registreringsanmä- har semester från den 2-24 november 2013. Bestäl lan kattkull” insänts til klubben (korrekt och komplett) gärna utstäl ningsmaterial, boka burpool och liknande i Klubben äger inte rätt att utfärda ”intyg under reg” för
katt som ska överföras från annat förbund! Vid im- Cecilia Wennergren, SVERAKs stambokförare, har port/överföring utfärdas detta intyg av SVERAKs kansli/ semester under hela januari 2014. SVERAKs styrelse, M Wirth Färdigh och A Sjödin kommer att tillsammans med SVERAKs kansli, A Färdigh, se til att i möjligaste mån ”Intyg under reg” vid utstäl ning
utfärda stamtavlor och transfer, granska stamnamn, registrera ägarändringar med mera under stambokföra- För att få delta vid utstäl ning ska katten ha en SVERAK- rens ledighet. Vi ber dock redan nu om överseende med stamtavla. Om katten anmäls til utstäl ning innan den eventuel a dröjsmål under denna redan boksluts- och fått SVERAK-reg.nr ska ett ”Intyg under registrering” årsmötesförberedande intensiva period… kunna uppvisas. Detta intyg är giltigt två månader från datum för utfärdandet och ska visas upp vid incheckningen istäl et för SVERAK-stamtavlan. Det finns ingen anledning att kräva in detta intyg när katten anmäls til utstäl ning – det är al tså först vid incheckning detta ska kunna uppvisas. Under perioden Vi vil påminna klubbar, förtroendevalda och övriga att mel an anmälan och själva utstäl ningen är det troligt att Boka julhälsning i Våra Katter nr 6/13
Vid användande av Aladdin rekommenderas därför att ni avvaktar i det längsta att lägga in katter som anmäls Hade ni annons förra året och vil ha samma annons ”under reg”. När det är dags för slutarbete kan ni detta år? Meddela detta tydligt i samband med bokning
kontakta kattägaren för att få aktuellt SVERAK-nummer til Tuppreklam, david@tuppreklam.se senast 131126. alternativt söka på kattens namn i FindUs för att se om Kostnad för julhälsning (visitkortsstorlek) är 300 kronor. katten finns registrerad. Detta förfarande underlättar för Förskottsbetala til SVERAKs bg 630 29 62 och ange al a och ger korrekta uppgifter i katalogen. Om förskottsinbetalning ej skett före utgivning av nr 6/13 utgår faktureringsavgift om 100 kronor. Förbundsinformation
bilaga til utskick nr 4/13 – avsänt den 17 oktober 2013
KATTENS DAG
eventuel t til kommande åhörare – som inte förbo- Att fira Kattens Dag den första Advent är sedan 1983 en kats/betalts via kattklubb. Det är alltså klubben som SVERAK-tradition! Även detta år kommer SVERAK- anmäler åhörare som är betalningsansvarig för hotel - rum/mat samt eventuel a övriga kostnader. Med detta utskick följer anmälnings-/bestäl nings- blankett. Denna finns även att hämta på SVERAKs AXPLOCK AV BESLUT
från SVERAKs styrelsemöte nr 4/13 och 5/13
Sänd bestäl ning – tydligt ifyl d - til SVERAKs kansli via post, e-post eller fax. Om klubben planerar aktiviteter på Årets Kattklubb
flera platser sänds ett dokument per aktivitet. Bestäl - Detta år kommer inte tävlingen Årets Kattklubb att ning ska vara kansliet til handa senast torsdagen den 21 utlysas. Skälet til detta är att intresset under årens gång Royal Canin kommer, på olika sätt, att sponsra och gynna de klubbar som har arrangemang samt även i år utlysa På nytt!! Viktig information om samarbetsavtal
Vid SVERAKs styrelsemöte nr 5/13 diskuterades, på förekommen anledning, samarbetsavtal och de konse- kvenser brott mot detta kan innebära för enskild klubb Uppmana al a att läsa publicerade ”LATKATTER” på
SVERAKs webbplats – under/bredvid blanketter
Information om vad avtalet innebär för klubbar samt Ett stort antal nya latkatter, information och omarbe- ”frågor och svar” finns publicerat som skyddat dokument tade blanketter har publicerats på SVERAKs webbplats. på SVERAKs webbplats, klubbsidan. För att öppna Vi rekommenderar samtliga klubbar att göra en länk till behövs al tså det lösenord som sändes med utskick blankettsidan samt uppmana alla att läsa latkatter innan de skickar in blanketter. Tänk på att det inte är lämpligt att spara den på egen webbplats eftersom uppdatering En av ”frågorna” i dokumentet är: ”Vad gäller utdelning av mat el er material på utställningsburarna? av latkatter och blanketter sker kontinuerligt. från ”svaret” på frågan är idag: ”Utdelning av fri mat Det är beklagligt men trots en mycket utförlig latkatt för (foderpåsar och liknande) och annan reklam från andra registreringsanmälan insänds otroligt många felaktiga företag än Royal Canin är aldrig til åten på utställnings- och ej kompletta registreringsanmälningar till SVERAKs kansli – inte minst från diplomerade uppfödare! Innebörden är att det inte är tillåtet att göra reklam för Om latkatten följs - punkt för punkt - ska detta inte annan aktör än Royal Canin! Det enda undantaget är inträffa. Istället tar felaktigheterna onödigt mycket tid reklam för egen uppfödning och utstäl ningsinbjudningar för al a berörda parter; klubbens avelssekreterare, SVERAKs stambokförare och uppfödaren själv – samt Royal Canin subventionerar förbundet med stora bidrag varje år – dessa bidrag kommer SVERAK-klubbarna direkt til gagn genom utstäl ningsmaterial, transportsubvent- SVERAKS ÅRSMÖTE 2014 – från norr til söder…
ion, priser vid Årets Katt, Kattens Dag med mera. SVERAKs årsmöte 2014 avhålls i Malmö. Med detta Om enskild person/utstäl are på något sätt äventyrar utskick bifogas blankett för anmälan av klubbdelegater detta avtal genom att aktivt göra reklam för annan aktör på utstäl ningsburen, äventyras klubbens avtal mot SVERAK och dessutom mot Royal Canin. Det är då Anmälan – delegat och eventuel a åhörare
klubbens rättighet/skyldighet att uppmana berörd Anmälan ska vara SVERAKs kansli til handa senast den 31 utställare att omgående ta bort den icke tillåtna rekla- januari 2014. Det går utmärkt att sända anmälningsblan- men. Om inte så sker äger klubben rätt att avvisa ketten via e-post til sverak@sverak.se från ”känd” Om klubben avser att delta men ännu inte utsett delegat Kontakt med Royal Canin…
sker anmälan med preliminärt angivna namn. Ändring av Frågor som rör samarbetsavtalet (assistentrockar, foder namn/personuppgift kan ske fram til årsmöteshelgen med mera) ska stäl as til SVERAKs kansli för eventuel under förutsättning att samma bokningsalternativ som Det förekommer ibland att klubbar kontaktar Royal Lokal för SVERAKs årsmöte är bokat främst för klubbde- Canin direkt och detta orsakar emel anåt mycket huvud- legater – därför ges inga garantier att anmälda åhörare bry – för Royal Canin och för SVERAK. kan erbjudas plats vid bord. Vi planerar inte plats för Förbundsinformation
bilaga til utskick nr 4/13 – avsänt den 17 oktober 2013
Mer om utstäl ning - ”Tältläger” – brandskydd mm
Faktura sänds til tidigare klubb på de antal burar som Brandförsvarets information om samlingslokaler, lokaler angetts vara smutsiga (15 kronor per bur) samt grundbe- och til fäl iga lokaler för evenemang säger att korridorer ska hållas öppna – dvs de får ej blockeras av brandfarligt Om granskningsrapport uteblivit från föregående, material eller blockeras på ett sådant sätt att framkom- utstäl ande klubb räknas det som om hela burpoolen Det är tyvärr svårt att hitta exakta mått för ”korridorer” Efter betalning inkommit delas summan upp til lika delar men man säger ; ”Besökarna ska enkelt och snabbt mellan kravstäl ande klubb och burpoolsfonden. kunna utrymma lokalen om det börjar brinna.” För att Vid meningsskiljaktigheter skickas ärendet til AU för enkelt och snabbt kunna utrymma en lokal krävs ca 2 meters fria korridorer! Tyvärr inte så mycket information men det är upp till varje lokaluthyrare att informera SVERAKs burpool är till för alla
hyresgästen om de föreskrifter, som finns för den Sveriges kattklubbar har genom förbundet investerat en hel del pengar i de fem burpooler som finns runt om i Al a lokaler, vilka uthyres til evenemang där man tar in landet. Antalet burpooler utökades för att minska utstäl are och besökare, ska ha til stånd från lokal transportkostnaderna, vilket också blev fal et. Brandmyndighet. Lokal Brandmyndighet ger til stånd för Det ligger i allas intresse att vi gemensamt hjälps åt att verksamhet (el er ej) til sammans med de föreskrifter sköta burpoolen och åtgärda och rapportera eventuella fel. Burpoolen är lätt att hålla ren genom att den är av Det är alltså viktigt att samråda med lokaluthyraren/ plåt och den städas och desinficeras av arrangerande hyresvärden i samband med att man planerar/bygger sin klubb inför varje utställning för att på så sätt minimera utstäl ning – kom ihåg att brandmyndigheten kan stänga smittorisken mel an utställningar. Burarna är också enkla en utställning om man anser att framkomligheten är att öppna och stänga, vilket är extra viktigt då assistenter ska hämta katten från buren, til exempel när ägaren missar att det är dags för bedömning av katten. Burarna är också lätta att se in i och besökare kan enkelt se Ändrad rutin; granskningsrapport
katten/katterna som sitter i buren. Enhetliga burar gör Ändrad hantering; ”städpeng”
också sitt för att det ska se snyggare ut i hallen än om SVERAKs kansli kommer framöver att godkänna gransk- nings/skaderapport för burpoolen när den inkommer Det finns många olika burar på marknaden och de flesta från annan än teckningsansvarig i klubb. sköter säkerligen om sina burar på ett bra sätt. Dock Från den 1 januari 2014 kommer förbundet att återta finns det de som har både mycket ohygieniska burar, hanteringen av ”städpeng” i en förenklad och tydligare såväl transportburar som utställningsburar. Utställnings- burarna är av tyg eller plast, vilket är brandfarligt om det En blankett kommer att skapas för att standardisera värsta skul e inträffa. De flesta egna burar som tas med begäran. I detta dokument ska datumstämplade til utstäl ningar öppnas med dragkedja, vilket kan vara bilder infogas (vi godtar inte separata bilagor/bilder svårt att öppna och stänga med en sprattlig katt i famnen även för en erfaren assistent. De är även ofta För att kunna begära städpeng via förbundet ska minst 50 burar vara avsevärt smutsiga. Ansökan om Så för al as säkerhet, för att besökare ska kunna se
städpeng ska ske senast fem dagar efter utstäl - katterna, på grund av hygienaspekter och även ekono-
miska aspekter uppmanar vi til att burarna i SVERAKs
Städpeng sätts till ett grundbelopp på 1500 kr varav burpool används.
hälften går til burpoolsfond och hälften til den Burarna i burpoolen är konstruerade så att de ligger skyddade i burunderedet när buren inte används. Att använda underredet som bord til annat och därmed Hantering vid begäran om städpeng:
förvara buren utan det skyddande underredet gör att Mottagande klubb sänder ansökan om städpeng til burarna går sönder och blir skeva. Likaså kan burarna gå sönder om saker stäl s ovanpå burarna när de är ihop- Kansliet kontrol erar tidigare klubbs granskningsrapport fällda, framför allt burlåsen tar skada av detta. (som hade samma container) och kompletterar uppgifter Om egna burar används vid en utstäl ning får al tså inte burunderreden användas som bord för dessa. Genom att Mail sänds til båda klubbarna med inscannad rapport – vi al a hjälps åt att underhål a burpoolen och använda där även besked finns att städpeng utgår /utgår ej. den på det sätt den är avsedd för minskar vi reparations- Förbundsinformation
bilaga til utskick nr 4/13 – avsänt den 17 oktober 2013
Komplettering/uppdatering av sammanstäl ning
Axplock av beslut som gäl er från den 1 januari 2014
”principbeslut”/tolkningar/arbetsrutiner
Observera! Samtliga beslut finns i SVERAKs årsmötes- protokol 2013 samt FIFes ” decision minutes - proposals Uppfödning - Generel t vid hälsoprogram för sjukdom,
carried” (finns publicerade på respektive hemsida). åtgärd om parning sker där båda föräldrarna är bärare
En grundförutsättning för att kull efter dylik parning ska Utställningsregler – nationel t til ägg 3.1
kunna registreras är att alla avkommorna DNA-testas 3.1 Åtgärd vid utstäl ares misskötsel av hotel rum el er inom berört hälsoprogram, innan registrering kan ske. Vid klagomål ska utställaren omgående återställa el er • Kul en registrera (efter att ungarnas intyg inkommit). betala det skadestånd som uthyraren kräver. Om så ej sker ålägger utstäl arens egen klubb sin medlem att Därefter gäller samma rutin som vid förseelse mot 3/24, genast åtgärda problemet. Om utställaren trots detta då detta är ett brott mot gällande regelverk. inte åtgärdar kravet ska detta anmälas til SVERAKs Vid en förstagångsförseelse: Uppfödaren får en erinran. Vid upprepad förseelse: Styrelsens AU informeras och Förändrade regler rörande Årets Katt beslutades och beslutar om anmälan ska sändas til DN. Vid förseelse av diplomerad uppfödare: Styrelsens AU Motionerna berör alltså inte de katter som tävlat under informeras och beslutar om anmälan ska sändas til DN. 2013 och som presenteras vid prisutdelning 2014. Ärendet väcks til SVERAKs styrelse som beslutar Axplock från ”Bisittarens rapport ifrån FIFes General-
Utstäl ning – Kemiskt kastrerad katt
församling 2013 i Madrid”
Nedanstående ändringar avser regler för utstäl ning Det är tillåtet att använda könshormoner på katt – samt uppfödning och stambokföring (med reservation såsom p-pil er, hormonchip eller hormonspruta – på och hänvisning til FIFes protokol ). Ändringar i FIFes utstäl ning oavsett om det gäl er honor el er hanar. stadgar och regler, standard, EMS mm är inte med. Kemisk kastrerad katt tävlar som fertil. Karensperioden Ändringar av regler för utställning
för utställning när katt fått hormonspruta el er insatt
hormonchip (exempelvis suprelorin) är femton dagar.
Om en katt färgändras och därmed byter färg- variant eller grupp, behål s uppnådda titlar. Al a Redan förtydligat är att femton dagar räknas inklusive kommande certifikat måste uppnås i den nya färg- den dagen som åtgärden (tex insättning av hormonchip el er vaccinering) utförs. Om katten får hormonchip insatt en fredag, har katten til träde til utställning Minimiåldern för ungdjursklassen klass 12 höjs til femton dagar senare – alltså lördagen två veckor senare. fyra månader (dvs klass 12 = 4-7 månader) Minimiåldern för juniorklassen klass 11 höjs til sju Ändring av karens
Ändring av karens för flagyl (står som avmaskningsme- Betalning av utstäl ningsavgifter ska ske i enlighet del, är ett antibiotikum). Karensen korrigeras til 15 med arrangörens instruktioner. Betalningen garant- eras endast för de utstäl are vars FIFe-förbund/ Tatuerade katter, förutom id-märkta med tatue- En utökning av paragrafen om ”tillträde till utstäl - ning är ej til åten för” gäller även dvärgväxta katter, blinda katter och katter med för få eller för många Ett förtydligande i regeln om National Winner- titeln; denna titel får endast delas ut till katter som tävlar i klasserna 1-12 el er klass 14, resultat måste vara uppnådda vid utstäl ningar inom det förbund man til hör och får endast delas ut til ful t god- kända och stambokförda raser eller till huskatter. Katterna ska vara ägda av enskilda medlemmar Förbundsinformation
bilaga til utskick nr 4/13 – avsänt den 17 oktober 2013 Färgändringsrekommendation (bedömningssedel) gäl er endast om den kontrasignerats under utstäl - ningen av en annan domare som är behörig i berörd Vid diskvalificering behöver inte hela bedömnings-
Ändringar av regler för uppfödning och stambokföring

La perm LPL/LPS godkänns som ny preliminär ras i Detta var SVERAKs enda motion till FIFe GF, och vi skickade den til sammans med det ena Neder- Ny/komplettering av regel att kattägare el er uppfödare från 1 januari 2014 kan ändra EMS- koden för sina katter fram til 10 månaders ålder En ”fysisk” stamtavla måste utfärdas för alla raskatter uppfödda av enskilda medlemmar i ett FIFe-förbund (vi var många som var övertygade om att detta redan gäl de och gjordes inom hela FIFe Utökning av befintlig paragraf rörande godkän- nande av ny variant/ny ras; alla katter vid ”recognition show” måste stäl as ut i enlighet med färg/mönster i stamtavlan och det räcker att det är tre medlemmar i FIFes JSC på plats och en medlem i BRC som granskar. Ytterligare smärre förändringar Kommittéerna ska få nödvändiga underlag senast två månader innan en utstäl ning som presenterar Termen ”ny variant” omdefinierades, och gäl er Vita katter (EMS-kod w) får inte längre paras med

Source: http://www.sverak.se/nya/Index_klubb/Aktuellt/utskick/2013/forbundsinfo_4_13.pdf

Psu p. 1-7

Commission for Educational Exchange between Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte Educational Advisory Services: Tel.: 08/534 818 80 PREPARING FOR UNDERGRADUATE STUDY IN THE UNITED STATES Guidelines on How to Apply to Colleges and Universities in the United States (for students who have completed the gymnasium but not Swedish university studies) 6. Answering acceptan

t50.it

Caffetteria Aperitive & Snack € 1,20 Aperitivo analcolico completo Caffè dek,d'orzo,ginseng € 1,50 Aperitivo alcolico completo Caffè freddo € 1,50 Aperitivo cocktail completo Caffè al ghiaccio € 1,30 Cocktail Sanpellegrino, Crodino Espressino € 1,50 Sanbitter,Campari o Aperol Soda Espressino dek,d'orzo,ginseng € 1,80 Aperol, Bitter, Ma

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf