Ekonomiskasektionen.se

Ekonomiska sektionen
Protokoll för sektionsrådets sammanträde
Datum 27 november 2012
Plats

Närvarande:
Presidiet:
För kännedom:
Frånvarande:
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet klockan 16.04 § 2 Formalia
Beslut - DSG
Mötet väljer Anna Johansson och Måns Unosson till justeringspersoner tillika rösträknare c) Godkännande av föregående mötesprotokoll § 3 Rapportering från studiebevakarna
Studiebevakarna Alexandra och Ida rapporterar vad de arbetat med sedan det senaste sektionsrådsmötet, utöver det som inkommit i avrapporteringen inför mötet. § 4 Meddelanderunda
En presentationsrunda hålls av alla närvarande. Sida 1 av 3
§ 5 Studentinflytande inom Ekonomiska sektionen
Diskussion - YH
Vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar, Yasmin Hussein, i Uppsala studentkår redogör i korta drag för utvecklingen sedan sektionaliseringens start. Inför kommande treårsperiod vill kårpresidiet ta reda på hur sektionerna upplever studentinflytandet. Mötet delas in i smågrupper för att diskutera några frågeställningar och eventuella ändringsförslag.1 § 6 Revidering reglemente
Beslut - AA
En längre diskussion hålls angående § 4; vare sig de berörda punkterna kan regleras i sektionens reglemente eller ej.
Sektionsrådet beslutar
att anta den reviderade versionen av Reglemente för Ekonomiska sektionen (specifikt § 4)2, samt att ge sektionsansvarig studiebevakare uppdrag att granska dokumentet samt skicka in det till ordförande i § 7 Åsiktsdokument till FUM
Diskussion - DSG
Efter föregående möte upprättades ett utkast för ett åsiktsdokument i och med motionen om sektionsmandat i fullmäktige. Denna ska skickas in till fullmäktige som hålls den 17 december. Under mötet hölls diskussioner och ändringa av detta dokument. § 8 Projektbidrag
Beslut -DSG
Sektionsrådet beslutar
Sektionsrådet beslutar
att inte bevilja projektet pengar.3 § 9 Presentationsteknik och självledarskap
Beslut - DSG
Efter beslut från föregående möte bestämdes det att sektionsrådet ska ordna en internutbildning för sektionsrådets samtliga ledamöter. Två förslag inkom och diskussion hölls om vilken av dessa man ska välja; utbildning i presentationsteknik (Riise) ca 10 000 kr eller en kurs i självledarskap (Stefan Ekwall) med olika prisförslag, bland annat 7 500 kr för en halvdag.
Sektionsrådet beslutar
att ge ordförande uppdrag att föra ytterligare kontakt med de olika kursannordnarna samt skicka ut en Doodle till sektionsledamöterna för att besluta vilket datum utbildningen ska hållas.4


1 Sekreterare har tagit minnesanteckningar av dessa diskussioner. 2 Resterande innehåll antogs under föregående sektionsrådsmöte. 3 Projektet hålls inte i enlighet med Riktlinjer för projektbidrag. 4 Om färre än 10 uppger att de kan väljs ett annat datum. Sida 2 av 3
§ 10 Övriga frågor
Diskussion - TE
Frågan om sektionens hemsida och att denna inte uppdaterats på länge lyfts. Frågan bordläggs till nästkommande möte.5 § 11 Mötets avslutande
Mötesordförande
Justerare
Sekreterare
Justerare
5 En systemvetare, Gabriel, har tillgång till inloggningsuppgifter samt info om webbhotell (faktura). Eventuellt blir Tobias Enefalk ny webbansvarig. Sida 3 av 3

Source: http://www.ekonomiskasektionen.se/wp-content/uploads/2013/02/Protokoll-Ekonomiska-sektionen-2012-11-27.pdf

Chemiekaarten_2011.pdf

Met het Koninklijk Besluit van 19 mei 2009 is de lijst van grenswaarden voor blootstelling aan chemi-sche agentia in bijlage I van het KB van 22 maart 2002 aangepast. De nieuwe waarden zijn op1 januari 2010 van kracht geworden. Verklaring van de voetnoten in de titels van de kolommen:(1)het Chemical Abstracts Service Registry Numbergemeten of berekend voor een referentieperiode van 8 uren, tijd

Smpc-qlaira-5.0a

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO NOMBRE DEL MEDICAMENTO Qlaira comprimidos recubiertos con película. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Cada envase calendario contiene 28 comprimidos recubiertos con película, en el siguiente orden: - 2 comprimidos de color amarillo oscuro. Cada comprimido contiene 3 mg de valerato de estradiol - 5 comprimidos de color rojo intermedi

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf