Microsoft word - pla renova.doc


Pla renova't 2012
L'Institut Català d'Energia (ICAEN) publica les bases per a sol·licitar els ajuts del Pla Renova't
d'enllumenat interior als comerços
i altres establiments de cara al públic i Pla Renova't de
Finestres
, per a l'any 2012.
PLA RENOVA'T D'ENLLUMENAT INTERIOR ALS COMERÇOS I ALTRES ESTABLIMENTS
DE CARA AL PÚBLIC 2012

Objecte:
- Substitució de l'enllumenat interior per tecnologies més eficients (que permetin reduir la potència instal·lada en l'enllumenat almenys en un 30% anual) - Incorporació o substitució de sistemes de control i de regulació de l'enllumenat i detectors de presència, entre d'altres (aconseguint un estalvi elèctric de, almenys, un 20% anual respecte a la instal·lació sense control o regulació) La inversió mínima que s'ha de realitzar per poder sol·licitar la subvenció és de 1.000 euros.
La quantia de l'ajut serà com a màxim d'un 30% del cost elegible de la nova instal·lació d'il·luminació. Termini de presentació de sol·licituds:
El termini de presentació de sol·licituds serà des del 15 de febrer de 2012 fins al 30 d'abril
del 2012
, o fins a l'exhauriment del pressupost.
Els ajuts es concedeixen per ordre d'entrada de les sol·licituds (règim reglat).
La compra i la instal·lació de les tecnologies d'enllumenat subvencionades es pot realitzar entre l'1 de gener de 2012 i el 28 de setembre de 2012. Caldrà justificar la despesa com a màxim el 28 de setembre del 2012. Podran sol·licitar els ajuts totes les persones físiques i jurídiques que s'indiquen a continuació, sempre que realitzin una activitat comercial o d'atenció al públic: - Empreses constituïdes amb personalitat jurídica pròpia - S'entendrà per empresa qualsevol entitat que realitzi una activitat econòmica, amb independència del seu estatut jurídic i de la seva forma de finançament. I per activitat econòmica, tota activitat consistent a oferir béns i serveis en un determinat mercat i que podria, en principi, ser desenvolupada per un operador privat amb finalitat d'obtenir beneficis - Persones físiques que desenvolupen una activitat empresarial El sol·licitant de l'ajut és el responsable de la presentació de la sol·licitud dins el termini establert, juntament amb la documentació exigida; tot i que les empreses comercialitzadores adherides al Pla facilitaran els tràmits per a la presentació de les sol·licituds als seus clients. Més informació: Descarregar les bases del DOGC Web del Pla Renovat
PLA RENOVA'T DE FINESTRES 2012
Objecte:
- Renovació de les obertures (finestres, portes-vidrieres i claraboies) - Millora de la protecció solar de les mateixes obertures que es renovin mitjançant persianes, gelosies, lamel·les o tendals La inversió mínima que s'ha de realitzar per poder sol·licitar la subvenció és de1.000 euros.
La quantia variarà segons l'ús de l'edifici: - Habitatges particulars (cal que siguin 1a residència) * Renovació d'obertures: ajut màxim 130 €/m2 (amb un màxim de 3.000€ per beneficiari) * Proteccions solars: ajut màxim 40 €/m2 (amb un màxim de 1.000€ per beneficiari) - Edificis del sector terciari i actuacions integrals en blocs d'habitatges (amb un màxim de 100.000€ per beneficiari) * Renovació d'obertures: ajut màxim 100 €/m2 * Proteccions solars: ajut màxim 40 €/m2 Termini de presentació de sol·licituds:
El termini de presentació de sol·licituds serà des del 15 de febrer de 2012 fins al 30 d'abril
del 2012
, o fins a l'exhauriment del pressupost.
Els ajuts es concedeixen per ordre d'entrada de les sol·licituds (règim reglat).
La compra i la instal·lació de les obertures subvencionades es pot realitzar entre l'1 de gener de 2012 i el 28 de setembre de 2012. Caldrà justificar la despesa com a màxim el 28 de setembre del 2012. Beneficiaris i requisits: Podran sol·licitar els ajuts totes les persones físiques i jurídiques que s'indiquen a continuació: - Per a habitatges particulars: * Famílies (s'inclouen en aquesta tipologia de beneficiari les comunitats de béns formades perfamílies) - Per a edificis del sector terciari i actuacions integrals en blocs d'habitatges: * Famílies (s'inclouen en aquesta tipologia de beneficiari les comunitats de béns formades per famílies) * Empreses privades * Institucions sense finalitat de lucre * Fundacions * El sol·licitant de l'ajut és el responsable de la presentació de la sol·licitud dins el termini establert, juntament amb la documentació exigida; tot i que les empreses comercialitzadores adherides al Pla facilitaran els tràmits per a la presentació de les sol·licituds als seus clients. Més informació: Descarregar les bases del DOGC Web del Pla Renovat Presentació icaen

Source: http://lavallbatega.files.wordpress.com/2012/03/pla-renova.pdf

Estrategias para dejar de fumar

Artículo publicado en la Revista de la S.P.B.U Nº 7 Agosto 2007 Integrantes del Equipo de Cesación de Tahaquismo del Fondo Nacional de Recursos Introducción A partir de una revisión bibliográfica y de nuestras experiencias en la práctica cotidiana en cesación de tabaquismo nos surge la necesidad de organizar y compartir la información adquirida hasta el momento en esta área es

Microsoft word - 188.10.doc

Investigation into the circumstances surrounding the death of a man in hospital whilst in the custody of HMP Whatton Report by the Prisons and Probation Ombudsman for England and Wales July 2010 This version of my report, published on my website, has been amended to remove the names of the man who died and those of staff and prisoners involved in my investigation. This is t

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf