(Överenskommelse om samverkan med föreningslivet)

Samverkan i Laxå kommun
MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN
Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer och åtaganden. Denna överenskommelse har tagits fram i dialog mellan förenings- och organisationsrepresentanter från olika sektorer och representanter från kommunens förvaltningar och politiska partier. Ansvariga för arbetet har varit en referensgrupp, bestående av olika föreningsaktörer, kommunala tjänstemän och politiker. Överenskommelsen är antagen av kommunfullmäktige i Laxå 2012-09-12. Varje förening/organisation tar ställning till överenskommelsen och förmedlar den vidare i sin verksamhet. Laxå kommuns vision
Laxå kommun ska vara ett attraktivt boendealternativ med goda kommunikationer och ha ett offensivt näringsliv, ett aktivt föreningsliv och en professionell kommunal organisation i dynamisk samverkan till nytta för medborgarna.
För att öka kommuninvånarnas delaktighet i gemensamma angelägenheter vill
Laxå kommun bidra till att utveckla det civila samhället genom att stärka föreningslivet.
Laxå kommun har därför tagit initiativ till att gemensamt med
föreningarna, arbeta fram en överenskommelse om samverkan.

Syftet med överenskommelsen är att främja samverkan och utveckling av föreningslivet
genom att anta en gemensam värdegrund, lyfta fram ett antal viktiga principer för samverkan
och även att vardera parten gör sin del för att utveckla föreningslivet.
Laxå kommuns åtaganden gäller gentemot samtliga demokratiska föreningar.
För de föreningar som väljer att delta i överenskommelsen genomförs en årlig
uppföljning på en av kommunens föreningsträffar.

VÄRDEGRUND FÖR SAMVERKAN

Föreningslivet bidrar till samhörighet mellan människor, ökar den enskilda individens
möjligheter till personlig utveckling samt utgör ett forum för deltagande i
demokratiska processer. En samverkan mellan kommunen och föreningslivet är
nödvändig för att utveckla vårt samhälle.
Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang tillvaratas är
grunden för en stark demokrati med människors lika värde samt möjlighet till
påverkan. En samverkan mellan kommunen och föreningslivet förutsätter stor
tydlighet kring överenskommelsen. En förutsättning för en sådan samverkan är
ömsesidig respekt.

PRINCIPER FÖR SAMVERKAN

PRINCIPEN OM SJÄLVSTÄNDIGHET OCH OBEROENDE
Föreningslivet utgör både en förutsättning och ett uttryck för varje demokratiskt samhälle. Aktörer i
föreningslivet formulerar sin verksamhet utifrån sin identitet och värdegrund. De ska kunna vara
kritiskt granskande och verka självständigt i förhållande till kommunen, utan att riskera att mista
ekonomiskt eller annat stöd.
PRINCIPER OM ÖPPENHET
Samverkan mellan kommunen och föreningslivet ska bygga på tillgänglighet till information och vilja
till öppenhet mot varandra och medborgarna om sina respektive verksamheter.
Parterna har ändå rätten att bedöma gränserna för sin öppenhet.

PRINCIPEN OM KVALITET

Föreningarnas aktörer avgör själva kvaliteten i sin egen verksamhet. När föreningarna utför
verksamhet på uppdrag av kommunen, är det kommunen som avgör vilka krav på kvalitet som gäller
för uppdraget.

PRINCIPEN OM LÅNGSIKTIGHET

Kommunen ska underlätta föreningarnas planering genom att ha långsiktighet som grund. Bred
politisk enighet om överenskommelsen är viktig.

PRINCIPEN OM DIALOG

En kontinuerlig dialog är en förutsättning för samverkan mellan kommunen och föreningslivet.

PRINCIPEN OM MÅNGFALD

Föreningarna bidrar till mångfald genom att ge individen fler möjligheter att utöva sitt engagemang
och sina intressen. Kommunen ska därför stödja föreningslivet och underlätta förutsättningar för
framväxt av nya aktörer.

KOMMUNENS ÅTAGANDEN OCH ÅTGÄRDER FÖR SAMVERKAN

1. Det ska vara enkelt att kontakta kommunen. Det ska vara tydligt vilka kontaktpersoner som är
ansvariga för olika frågor och områden. (principen om öppenhet)

2. Kommunen har ett ansvar att kalla till två föreningsträffar per år, där överenskommelsen för
samverkan ska finnas med som en punkt. (principen om dialog)

3. Kommunen ska vara behjälplig och stötta föreningar. Både befintliga och vid bildande av nya.
(principen om kvalitet)

4. Kommunen ska ansvara för att den kommunala organisationen har kännedom om föreningslivet.
(principen om öppenhet)

5. Kommunen ska arbeta för att utveckla sitt föreningsregister. (principen om öppenhet och om dialog)

6. Kommunen ska visa respekt för föreningarnas självständighet och oberoende. (principen om
självständighet och oberoende)

7. Kommunen ska se över och pröva olika former för långsiktig samverkan med föreningslivet.
(principen om långsiktighet)

8. Kommunen ska informera om vilka former av stöd som föreningslivet kan få och det måste finnas
tydliga riktlinjer för vad som gäller för stödet. (principen om kvalitet)

9. Kommunen ska sträva efter att när så är möjligt bjuda in föreningar vid utbildningstillfällen som är
relevanta. (principen om kvalitet)

10. Föreningarna har rätt att ifrågasätta kommunen och dess verksamheter utan att riskera att mista
ekonomiskt eller annat stöd. (principen om självständighet och oberoende)

11. Kommunen ska verka för att denna överenskommelse blir känd bland kommunens anställda och
medborgare. (principen om öppenhet)
FÖRENINGARNAS ÅTAGANDEN OCH ÅTGÄRDER FÖR
SAMVERKAN

1. Föreningslivet ska tillhandahålla relevant information och aktualisera kontaktuppgifter om sin
förening för att främja samarbete med kommunen. (principen om öppenhet)

2. Föreningslivet ska hävda sin suveränitet och identitet i sin samverkan med kommunen. (principen
om självständighet och oberoende)

3. I de fall föreningen uppbär ekonomiskt stöd från kommunen åtar man sig att redovisa efterfrågade
handlingar för den aktuella tidsperioden. (principen om öppenhet)

4. Föreningslivets aktörer kan bidra med erfarenhet och kompetens för nya grupper som vill organisera
sig, om detta inte strider mot deras värdegrund. (principen om öppenhet)

5. Föreningslivets aktörer ska bidra till kunskap om sitt värde och sin betydelse för samhället.
(principen om kvalitet)

6. Föreningarna ska söka aktiv dialog med Laxå kommun om oklarheter och klagomål uppstår i
samarbetet. (principen om öppenhet och dialog)

7. Föreningslivets aktörer ska verka för att denna överenskommelse blir känd bland medlemmar och
samarbetspartners. (principen om öppenhet)

8. Föreningslivet ska sträva efter miljömedvetenhet i verksamheten.
Vill du veta mer, kontakta oss gärna
Laxå kommun

Post: Laxå kommun 695 80 Laxå
Besök: Postgatan 2-4, Laxå
Kontakt: Laxå kommun fritid
Tel. 0584- 47 32 41
E-post: kommun@laxa.se

Source: http://www.laxa.se/download/18.52744dce13a954c973ae/1352968497885/%C3%96verenskommelse+om+samverkan+mellan+f%C3%B6reningslivet+och+Lax%C3%A5+kommun.pdf

Microsoft word - miralax_colonoscopy_prep

Colorectal Surgery Associates, P.C. W. Edwin Conner MD Lina O’Brien MD Pierre Castera MD Ben Mizrahi, MD Diplomate ABCRS and ABS 1004 Carondelet Dr. Suite 430, KC MO 64116 2700 Clay Edwards Dr, Suite 230, North Kansas City, MO 64116 Web address: www.colorectalsurgerykc.com INSTRUCTIONS FOR MIRALAX COLONOSCOPY PREP Patient Name: Date/Time of Procedure: Time of Arrival:

Msds_ondansetron_hydrochloride_injection_101912.pdf

MATERIAL SAFETY DATA SHEET Product Name: Ondansetron Hydrochloride Injection, Solution 1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY INFORMATION Manufacturer Name And 275 North Field Drive Lake Forest, Illinois USA 60045 Hospira Australia Pty Ltd 1 Lexia Place Mulgrave, VIC 3170 Australia Emergency Telephone CHEMTREC: North America: 800-424-9300; International 1-703-527-3887; Australia

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf