Nkp.be

Organisatiebreed zorgpad voor Somatische screening en opvolging van Metabool Syndroom (MetS)

Situering:
Het OPZ Geel bestaat uit vier Divisies (Jongeren, Volwassenen, Ouderen, Rehabilitatie), heeft 320 erkende bedden/plaatsen
en 538 plaatsen voor Gezinsverpleging. In 2010 bedroeg het aantal rechtstreekse opnames N= 1040. In 2009 beslisten artsen en
directie om de ‘Screening en opvolging van MetS’ organisatiebreed uit te werken via de zorgpad-methodiek. Het destijds bestaande
proces somatische screening was onvoldoende gecoördineerd. Daarnaast is de patiëntenpopulatie van OPZ een risicopopulatie voor de
problematiek MetS.
Problematiek: MetS is een cluster van de meest gevaarlijke cardiologische risicofactoren, met een geschatte prevalentie van 20 tot 25
% bij de volwassen wereldbevolking. Sterfte door hartaanval en beroerte blijkt dubbel zo hoog. Personen met een psychiatrische
problematiek vormen een extra risicogroep. Ze hebben vaak een slechtere algemene gezondheid en verminderde levensverwachting
door hoger risico op cardiovasculaire risicofactoren (obesitas, roken…). Bijkomend kunnen antipsychotica (e.a. psychotrope medicatie)
gewichtstoename induceren en cardiovasculaire risicofactoren negatief beïnvloeden. Onderzoeksgegevens bij de psychiatrische
populatie tonen een hoge geschatte prevalentie van MetS: 37 tot 63 %! Evidence Based (inter)nationale richtlijnen voor screening en
behandeling bestaan, maar blijken onderbenut in de dagelijkse patiëntenzorg.
Doelstelling → patiënten met MetS tijdig screenen, adequaat behandelen en opvolgen door:
• Uitzetten van een haalbaar, geïnformatiseerd en transparant proces voor screening en opvolging MetS, mét duidelijkheid over beste
klinische evidentie (EBM) en sleutelinterventies: - Tijdige screening en adequate behandeling bij MetS, met evaluatie van risicovolle medicatie - Weergave van multidisciplinaire aanpak in behandelplan patiënt - Transmurale communicatie aan huisarts van screeningsresultaten bij ontslag van patiënt - Patiënt(systeem) is maximaal betrokken en geïnformeerde zorgpartner • Streefdoel: 100% tijdige screening bij rechtstreekse opnames en 100% opsporing bij verblijfspatiënten • Opvolging en bijsturing van zorgpad via multidimensionele indicatorenset: Klinisch Pad Kompas (PDSA-cyclus) • Kennisverhoging van MetS bij zorgverleners, met borging van proces- en projectdocumentatie in procedureboek
Methodiek:
via de 7 fasen methodiek voor zorgpaden ontwikkelde het multidisciplinaire projectteam in 1ste fase het zorgpad voor
patiënten van Divisies Volwassenen, Ouderen en Rehabilitatie. Dit werd op 1 juni 2011 geïmplementeerd. Zomer 2011 startte de 2de
fase met doorvertaling naar Divisie Jongeren, PVT, Dagklinieken en Dagactiviteitencentra.
Procesmatige resultaten:
- Na selectie van EBM richtlijnen opteert OPZ voor de IDF-definitie (International Diabetes Federation).
- We ontwikkelden flowcharts en time-task matrix met integratie van EBM sleutelinterventies en multidisciplinaire taakafstemming.
Het screeningsformulier werd geïnformatiseerd in het EPD, met automatische groen/rood kleuraanduiding van het screeningsresultaat én automatische berichtgeving aan psychiater indien MetS positief. - Procesindicatoren tonen de opstart van het zorgpad: bij ± 70 % van rechtstreeks opgenomen patiënten startte de screening (1ste meting). Sommige processtappen verlopen zeer goed: bij 87 % van de positief MetS gescreende patiënten werd de informatie verstuurd aan verwijzer. Bij 76 % van de patiënten met verblijfsduur van min. 14 dagen was de screening volledig in orde. Andere processtappen moeten nog verbeteren, vb. bij slechts 28 % van de patiënten die positief MetS testten, was de behandelaanpak uitgeschreven in het behandelplan. - Alle documentatie van het zorgpad werd geborgd in het elektronisch procedureboek en is steeds raadpleegbaar.
Resultaten t.a.v. patiënt en zorgpartners:
- We ontwikkelden de patiëntenfolder, met expliciete aandacht voor betrekken/informeren van patiënt(systeem).
- Via de jaarlijkse tevredenheidsmeting bij patiënten Divisie Volwassenen, volgen we de items die door het zorgpad beïnvloed
worden. Kortelings (najaar 2011) vergelijken we de resultaten voor en na het zorgpad. - Bij ontslag krijgen huisartsen systematisch het screeningsresultaat indien hun patiënt positief testte op MetS.
- We vernieuwden samenwerkingsafspraken met AZ St Dimpna m.b.t. frequentie van versturen laboresultaten.
Klinische resultaten:
- Meetresultaten van aantal rechtstreeks opgenomen patiënten die positief testten op MetS tonen een trend van ± 20 tot 25 %
(voormeting, proefmeting en 1ste meting na implementatie). Dit sluit aan bij de literatuur met prevalentiecijfers van 20 tot 25 % MetS bij volwassen wereldbevolking. - Vanuit veiligheidsperspectief gebeurt opvolging van hoog-risico-patiënten, d.w.z. positief MetS + gebruik van Olanzapine. De medicamenteuze behandeling van deze patiënten wordt extra geëvalueerd door psychiater. - Benchmarking toont dat in 2010 het aantal verbruikte eenheden antipsychotica in OPZ Geel vergelijkbaar was met het nationaal gemiddelde van de Psychiatrische Ziekenhuizen (PZ). In 2008 en 2009 lag dit verbruik in OPZ Geel lager. Resultaten op vlak van teamwerking en –effectiviteit:
- ZP-ZET resultaten tonen na de projectfase een toegenomen tevredenheid over het zorgproces.
- We organiseerden ± 15 informatiesessies voor de diverse zorgverleners/ doelgroepen.
- 1/4 van alle verpleegkundigen en 1/3 van alle teamcoördinatoren participeerden aan de algemene vormingen Zorgpad MetS. De
tevredenheid over deze vormingen scoorde hoog. Nancy Steurs, Kwaliteitscoördinator tel (+32) 014 57 9334 Dr Tom Teulingkx, Huisarts tel (+32) 014 57 9111

Source: http://www.nkp.be/downloads/abstract-opzgeel.pdf

Microsoft word - instructions for colonoscopy with halflytely web ver 04 16 10

INSTRUCTIONS FOR COLONOSCOPY USING HALFLYTELY Important – Please read this instruction sheet completely You have received a prescription for HalfLytely. Have your prescription filled at a pharmacy. 1. On the morning prior to the examination, mix HalfLytely with lukewarm tap water to the top of the line on the bottle, shake to dissolve powder, and refrigerate. Add flavoring packet o

grunigen.lib.uci.edu

CF II: How to prepare a prefect CPC – EBM exercise 1. Do you have a case scenario for your CPC? If yes, please write a summary of your patient scenario in the box below. If no, please click here to select one of the five case scenarios and copy and paste it to the box below: Ms EH, a 23 yo Hispanic female presents to the GI clinic complaining of episodes of right sided abdominal

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf