(microsoft word - minositesi_adatlap_2011_kr\355zism\373hely.doc)

ADATLAP 2011
A 9/2000 (VIII. 4.) SZCSM RENDELET ALAPJÁN
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZİ SZEMÉLYEK TOVÁBBKÉPZÉSÉHEZ BENYÚJTOTT PROGRAMOK
MINİSÍTÉSÉRE
A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMOT BENYÚJTÓ ADATAI
I. 1. A továbbképzési programot benyújtó (szervezet, magánszemély stb.) adatai:
Név:

Az intézmény felnıttképzési nyilvántartási száma:
(2/2010 (II. 16.) SZMM rendeletben szabályozott felnıttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételérıl
szóló tanúsítvány másolatát mellékelje!)

(Ezt a rovatot azok kötelesek kitölteni, akik továbbképzés céljából szervezett tanfolyam minısítését kérik.)

I. 2. A továbbképzési program lebonyolításáért felelıs személy (szervezı) adatai:
Név:

I. 3. A továbbképzési programot benyújtó besorolása
(A megfelelı kategóriát x-szel jelölje!):


I. 4. A minısítési díj befizetése:

A pályázathoz kapcsolódó minısítési díjat a lenti adatok alapján, az Intézet által kiállított és postázott számla
kézhezvételétıl számított 8 napon belül szíveskedjen átutalni. Határidın túli kiegyenlítés esetén a pályázat
formai hibásnak minısül!

Számlát az alábbi címre kérem kiállítani:
Intézmény neve: ……………………………………………………………………….
Címe: …………………………………………………………………………………………………………….
Kérjük, hogy ez az oldal fénymásolás esetén is külön lapra kerüljön! A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMRA VONATKOZÓ ADATOK
II. 1. A továbbképzési program címe:
A szociális munka gyakorlatában megjelenı krízisek, azok kezelésének lehetıségei és a háttérben álló
intézményrendszer.
II. 2. 1. 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján korábban szociális továbbképzésben minısített, de
már lejárt képzésre kéri a program újbóli minısítését:

nem (A megfelelı kategóriát x-szel jelölje!)
A lejárt továbbképzés engedélyszáma: M-01-093/2010
II. 2. 2. 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a pedagógus továbbképzésben akkreditált:

x nem (A megfelelı kategóriát x-szel jelölje!)
Akkreditált program esetében
Alapítási engedélyszám: A program alapítója: A továbbképzés indítási engedélyszáma:
II. 2. 3. 28/1998. (VI. 18.) NM rendelet alapján az egészségügyi továbbképzésben akkreditált:

x nem (A megfelelı kategóriát x-szel jelölje!)
Akkreditált program esetében

II. 3. A továbbképzési program típusa:
(A megfelelı rész aláhúzandó, csak egy típus jelölhetı!) II. 3. 1. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam (T) II. 3. 1. 1. A 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet alapján kijelölt, módszertani feladatokat ellátó szociális, és az 1997 évi XXXI. tv. alapján kijelölt módszertani feladatokat ellátó gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi intézmény (Az igazoló dokumentum intézményvezetı által hitelesített másolatát csatolja!): nem (A megfelelı kategóriát x-szel jelölje!)
II. 3. 1. 2. Államilag elismert szociális vagy gyermekvédelmi képzést folytató képzıhely - feltéve, hogy a legutolsó képzést a továbbképzési program benyújtását megelızı három éven belül fejezték be. Pl.: szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociális asszisztens, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, óvodapedagógus, bölcsıdei szakgondozó. (Az igazoló dokumentum intézményvezetı által hitelesített másolatát csatolja!): nem (A megfelelı kategóriát x-szel jelölje!)
Jelölje meg a képzést, képzéseket is: II. 3. 2. Szakmai személyiségfejlesztı foglalkozás (S) II. 3. 3. Szakmai tanácskozás (K) II. 3. 4. Külföldi vagy hazai tanulmányút (U)
II. 3. 5. Szakmai mőhely (M) 2.

II. 4. A továbbképzési program célja, tartalma (maximum 110 karakter):
(Nem lehet azonos a továbbképzési program címével!)
A szociális segítségnyújtás során felmerülı krízishelyzetek kezeléséhez olyan korszerő szakmai ismereteket
nyújtása, amely növeli a szakember kompetenciáját, biztonságérzetét és a krízisintervenció eredményességét, –
mindezt a szociális és egészségügyi ellátórendszer hálózatába ágyazottan.

II. 5. A résztvevı által fizetett részvételi díj: Ft/fı

II. 6. A továbbképzés tartalmi területek szerinti besorolása:
(A megfelelı kategóriát x-szel jelölje!)
II. 6. 1. Tanfolyam, szakmai tanácskozás, tanulmányút, szakmai mőhely esetén:
x Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja x Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása II. 6. 2. Szakmai személyiségfejlesztı foglalkozás esetén:

Kommunikációs készségfejlesztı tréning
Esetmegbeszélés

Kiégést megelızı tréning

II. 7. A továbbképzés idıtartama:

II. 7. 1. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam esetén összesen: óra 100 %

az elméleti órák száma: óra % a gyakorlati órák száma: óra %
Szakmai személyiségfejlesztés esetén: óra
Szakmai tanácskozás esetén: elıadások száma
Külföldi vagy hazai tanulmányút esetén: nap
Szakmai mőhely esetén: 6 fórum
II. 7. 2. Továbbképzés intenzitása:

II. 7. 3. A továbbképzés teljesítésének feltételei:

Maximális hiányzás mértéke a program idıtartamának 33 % - a. (A képzési formának megfelelıen kérjük
kitölteni!)
A számonkérés módja (Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam esetén szükséges!):
3.
II. 8. Az indítandó továbbképzésre vonatkozó információk:

II. 8. 1. Tervezett továbbképzés csoport szerinti létszáma:
(Kitöltése kötelezı!)
A tervezett létszám

II. 8. 2. Tervezett továbbképzés az indítás konkrét helyszíne szerint:

Tervezett helyszín
Az indítás tervezett idıpontja
A Dél-dunántúli régióban, igény szerint 2012. május ill. igény szerinti kezdési

II. 8. 3. Tervezett továbbképzés indítása megyék szerint:
(A megye kódszámát jelölje x- szel! )

A megjelölt megye/megyék településein a továbbképzés indításának feltétele minimálisan
____20____fı/csoport.
(Az itt megjelölt minimum létszám nem lehet kevesebb, mint a II. 8. 1.-ben megjelölt
minimum létszám!)

II. 8. 4. Tervezett továbbképzés indítás országosan: igen

(A megfelelı választ húzza alá!)


Országos indítás esetén a továbbképzés indításának feltétele minimálisan ________fı/csoport.
(Az itt megjelölt minimum létszám nem lehet kevesebb, mint a II. 8. 1.-ben megjelölt minimum létszám!)


II. 9. A továbbképzés célcsoportja:

II. 9.1. Ellátási formák szerint:
(A megfelelı kategóriát x-szel jelölje!)
Ellátási forma
Ellátási forma
Pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 24 ellátása
39 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat
44 Szenvedélybetegek közösségi ellátása
16 Szenvedélybetegek nappali ellátása
10 ellátása
80 Támogató szolgálat
26 Gyermekjóléti szolgáltatás
15 Fogyatékos személyek nappali ellátása
27 Bölcsıde
Fogyatékos személyek bentlakást nyújtó 28 Családi napközi
85 Utcai szociális munka
29 Házi gyermekfelügyelet
18 Hajléktalanok nappali ellátása
30 Helyettes szülıi hálózat
22 Hajléktalanok éjjeli menedékhelye
31 Gyermekek átmeneti otthona
23 Hajléktalanok átmeneti otthona
32 Családok átmeneti otthona
Hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ısek nappali ellátása, demensek nappali 35 Gyermekotthon
36 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat
47 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása
79 Különleges, speciális gyermekotthon
Egyéb……………………………………… 17 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
…………………………………………….
II. 9. 2. Munkahelyen betöltött funkció szerint:
Szakdolgozó

II. 10. A továbbképzési program benyújtását megelızı igényfelmérés:
(Írja le az igényfelmérés módját, eredményét, amennyiben írásbeli igényfelmérést végzett, csatolja a kérdıívet
is!)


II. 11. A továbbképzési program lebonyolítása során alkalmazandó elégedettség vizsgálat formája és
módja:

(Amennyiben írásos formában történik, kérjük, csatolja az adatlapot, adatlapokat!)
Az utolsó mőhely alkalom keretében történik meg a résztvevık elégedettségének felmérése. A képzés résztvevıi
Elégedettségi kérdıíven adnak visszajelzést arról, hogy milyen készségekkel, kompetenciákkal gazdagodtak a
mőhelyek során, melyek azok a konkrét pályázati technikák melyeket elsajátítottak, illetve mely területeken
szereztek jártasságot.
A résztvevık arról is beszámolnak, hogy a képzés keretében megszerzett ismereteknek milyen mértékben tudják
hasznát venni gyakorlati munkájuk során, szervezetük mőködésének hatékonyabbá tétele érdekében.
A szakmai mőhely önértékelésének formájára az elégedettségi kérdıívet választottuk. Úgy gondoljuk, hogy e
kérdıív segítségével megtudhatjuk, hogy a szakmai mőhely témája és szervezése és lebonyolítása mennyire ért
célt a meghatározott célcsoport tekintetében (a kérdıívet pályázatunkhoz csatoljuk).

A TOVÁBBKÉPZÉS TARTALMÁRA, SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
III. 1. A továbbképzés részletes tematikája, a megvalósítás módja, ütemezése:
(Kérjük, a táblázat minden oszlopát töltse ki – a táblázat szükség esetén, további oldalakon folytatható!)
Az egyes tartalmi
A továbbképzés egységeinek / elıadásainak/ megnevezése, az egyes elemek
Módszerek/munkaformák
részek óraszáma /
ıadó/tréner neve, képzettsége,
résztémáinak rövid tartalmi ismertetése
egységenként
szakterülete
idıtartama
Dr. habil B. Erdıs Márta, Ph.D., mentálhigiénikus, kommunikációkutató, által hozott esetek révén Programfelelıs: A változáshoz való viszony a magyar társadalomban. Dr. Csürke József PhD. szociálpolitikus, szupervízor, a pszichológia tudományok Szakterület: mentálhigiéné, krizeológia, szuicidológia Mándi Nikoletta szociálpolitikus elıadó, ill. a résztvevık Programfelel Dr. Csürke József PhD. szociálpolitikus, Krízishelyzetek a gyermek- és családvédelemben. szupervízor, a pszichológia tudományok Szakterület: mentálhigiéné, krizeológia, szuicidológia Dr. Árkovits Amaryl, pszichiáter, családterapeuta, módszerspecifikus Krízisintervenciós lehetıségek pszichiátriai ambuláns ellátásban és sürgısségi Dr. Csürke József PhD. szociálpolitikus, szupervízor, a pszichológia tudományok Szakterület: mentálhigiéné, krizeológia, szuicidológia Dr. Osváth Péter, Ph.D., pszichiáter, által hozott esetek révén Programfelel ı krízisek sajátosságai - krízisek pszichotikus- és személyiség Dr. Csürke József PhD. szociálpolitikus, zavarokban; gyógyszeres kezelési lehetıségek szupervízor, a pszichológia tudományok Szakterület: mentálhigiéné, krizeológia, szuicidológia Dr. Vörös Viktor, pszichiáter elıadó, ill. a résztvevık Programfelelıs: által hozott esetek révén Dr. Csürke József PhD. szociálpolitikus, Krízisellátás az orvosi gyakorlatban - egy integratív prevenciós modell szupervízor, a pszichológia tudományok Szakterület: mentálhigiéné, krizeológia, szuicidológia Herold Krisztián, szociálpolitikus, közösségi pszichiátriai ellátás szakmai vezetıje által hozott esetek révén Programfelelıs: Krízisintervenció a közösségi pszichiátriai ellátásban Dr. Csürke József PhD. szociálpolitikus, szupervízor, a pszichológia tudományok Szakterület: mentálhigiéné, krizeológia, szuicidológia
Csatolandó dokumentumok, megjegyzések:

Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam esetén csatolandó az elıadások részletes tematikája, az elıadók szakmai önéletrajza.
Szakmai személyiségfejlesztı foglalkozás esetén csatolandó a tréner / trénerek szakmai önéletrajza, a tréning vezetésére való jogosultsága, jártasságának igazolása.
Szakmai tanácskozás esetén csatolandó a tanácskozás meghívóterve, a tanácskozásért szakmailag felelıs személy szakmai önéletrajza.
Külföldi vagy hazai tanulmányút esetén csatolandó a tanulmányozandó módszer leírása, a tanulmányút idıbeosztása, a tanulmányútért szakmailag felelıs személy
szakmai önéletrajza.
Szakmai mőhely esetén csatolandó a szakmai mőhely meghívóterve (a fórumok tervezett idıpontjainak meghatározásával) és a programfelelıs szakmai önéletrajza,
melyben fel kell tüntetni az eddigi mőhelyvezetési jártasságot.
A személyi feltételek biztosításához minden megjelölt elıadó, tréner mőhelyvezetı saját kezőleg aláírt nyilatkozata, hogy a program minısítése esetén abban részt
vesz! Egy példányban készül, ami csatolandó az eredeti pályázati anyaghoz!


III. 2. A továbbképzés szervezésének tárgyi feltételei:
(Részletesen fejtse ki, hogy milyen nagyságú és berendezéső teremben szervezi meg a továbbképzést, pontosan
határozza meg a technikai eszközöket!)
Technika
Az elıadások típusától függıen laptop,

III. 3. A továbbképzésen a résztvevık számára átadott oktatási segédanyagok pl.: jegyzet, kiadvány
felsorolása (a segédanyagok egy-egy példányát mellékelje):

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM TARTALMÁNAK RÉSZLETES KIFEJTÉSE
A mőhely célja egy átfogó krízisintervenciós módszer- és eszközrendszer feltérképezése, amelynek megismerésével a szakemberek számára jól áttekinthetıvé és elérhetıvé válnak a szociális és egészségügyi segítségnyújtás során alkalmazható módszerek és intézményi szolgáltatások. A lélektani krízis és a szociális krízishelyzet felismerésében és kezelésében kulcsfontossággal bír a témakör elméleti és empirikus vizsgálati hátterének mélységi ismerete, ezek különbözı szignifikáns szegmenseinek megismerésére tesz kísérletet a mőhelymunka- folyamat. A mőhelymunka teret és lehetıséget biztosít a praxisban megjelenı különbözı nehézségek, problémák, tipikus esetkezelési – esetviteli, ill. módszertani elakadások reflektív feldolgozására, melynek révén javulhat az interprofesszionális együttmőködés, valamint eredményesebben és hatékonyabban történik meg a krízis-krízishelyzet intervenciója. A reflektív jelegő munkamódszer alkalmat nyújt továbbá az alapvetıen minden esetben egyedi, mégis tipikusnak tekinthetı esetekkel kapcsolatos szakmai elemzésekre és konstruktív javaslatokra, valamint innovatív stratégiák kidolgozására, az új gyakorlatok esetleges elsı eredményeinek értékelésére. Így elsıként a változáshoz való viszonyulások, meghatározó társadalmi attitődök megismerését kívánjuk elérni a mőhelyfolyamat nyitó fórumán. A téma megismerését kvalitatív vizsgálatok eredményei teszik életszerővé. A témakörrel kapcsolatos társadalmi diskurzusok elemzése segíthet értelmezni a mindennapi szakmai munka során megjelenı kulturális és társadalmi hatásokat. A második fórum a gyermek- és családvédelem gyakorlatában megjelenı krízishelyzetek kezelésének, az azokkal kapcsolatos tapasztalatok feldolgozásával folyatódik, ahol azokat a praxisorientált élményeket összegezzük, amelyek a családon belüli erıszakhoz és a veszélyeztetettséghez kapcsolódnak. A család- és gyermekvédelmi munkát végzı szakemberek munkájához és tapasztalataihoz történı reflexiók által gazdagodhat a továbbképzési programban résztvevık módszertani arzenálja. A krízisintervenció végzése személyes- és telefon-kapcsolatban speciális tudásokat és felkészültségeket kíván meg a szakemberektıl. A témakör módszertanának áttekintését és konkrét, a résztvevık által hozott esetek reflektív feldolgozását teszi lehetıvé a mőhely-sorozat harmadik alkalma. A különbözı, szokványos pszichopatológiai állapotokban megjelenı, sajátos lefolyású krízisek, valamint az intervencióhoz szükséges specifikációk áttekintését és reflektív természető feldolgozását nyújtja a negyedik mőhelymunka. A klinikai esetek részletes elemzése révén a gyakorló szakemberek mélységeiben tekinthetnek be a speciális orvosi munka kihívásaiba és kereshetnek optimális kapcsolódási pontokat saját esetkezelési ill. esetmenedzseri gyakorlatukhoz. A krízisellátás orvosi gyakorlatát rendszerezi a mőhely-folyamat következı állomása, amelynek ismerete a szociális szakemberek számára azért nyújthat hasznos támpontokat, mert az ebben való átfogó jártasság nyújthat alapot annak adekvát igénybevételére. Az egészségügyi rendszer krízisintervenciós protokolljának és algoritmusainak ismerete számos kapcsolódási pontot kínál fel a társszakmák szakembereinek Végül a közösségi ellátások rendszerét, s az azokban tetten érhetı krízishelyzeteket, krízisintervenciós protokollokat dolgozza fel a mőhelysorozat utolsó alkalma. A közösségi szolgáltatásokban megjelenı, jellemzıen komplex, több más szolgáltatást is érintı esetek reflektív, saját praxisukhoz viszonyuló elemzése révén a szakemberek hasznos többlettudásokra, jó gyakorlatok elsajátítására tehetnek szert.

Source: http://reflektiv.hu/wp-content/uploads/2013/01/minositesi_adatlap_2011_kr%C3%ADzism%C5%B1hely.pdf

Microsoft word - fi_hydrocortison.doc

Hydrocortison Galepharm Zusammensetzung Hilfsstoffe: Excipiens pro compresso. Galenische Form und Wirkstoffmenge pro Einheit 1 nichtüberzogene Tablette mit Teilungsrille enthält 10 mg Hydrocortison. Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten Kontrolle von schweren oder invalidisierenden allergischen Zuständen, welche auf korrekte Behandlungsversuche mit konventionell

Microsoft word - cv

4808-2600 int. 2177, 2106 SALGUERO 2835 1° (1425) CABA 4806-1296 ACTIVIDAD PROFESIONAL: (últimos cinco años) MEDICO DE PLANTA DEL SERVICIO DE PEDIATRIA DE CONSULTORIOS EXTERNOS EN EL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JUAN A. FERNANDEZ. CONTINUA EN LA ACTUALIDAD. Ingreso en la Municipalidad EL 01/0171988 becario Municipal en la especialidad de Neonatologia. El 10/01/1989 Especialista en la guard

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf