Tweede kamer

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Naar aanleiding van mediaberichten over de bijwerkingen van hetantimalariamiddel mefloquine (handelsnaam Lariam) informeer ik uhierbij over het gebruik hiervan door Nederlands defensiepersoneel.
Malaria is een ziekte die dodelijk kan zijn. Een goede bescherming is danook noodzakelijk. Hiervoor zijn verschillende middelen beschikbaar. Bij dekeuze voor een beschermingsmiddel tegen malaria zijn onder meer vanbelang welke malariaparasiet in het gebied voorkomt en de mate vanresistentie daarvan tegen bepaalde geneesmiddelen, de duur van hetverblijf, de eventuele eerdere door de medewerker ervaren bijwerkingenvan beschermingsmiddelen, eventuele andere medische bezwaren en defunctie van de betrokken medewerker.
Mefloquine wordt bij Defensie slechts zelden voorgeschreven. Hetvoorschrijven van mefloquine wordt pas overwogen als middel vantweede keus als er bezwaren bestaan tegen het gebruik van anderemiddelen. Mefloquine kan alleen aan de orde zijn als het een verblijf vanlanger dan 30 dagen betreft in een gebied waar malariaparasietenvoorkomen die resistent zijn tegen het middel chloroquine. Dit betreft(delen van) Centraal- en Zuid-Amerika, Afrika en Zuidoost-Azië. In overlegmet de medewerker kan mefloquine – zoals uiteengezet, bij een verblijfvan langer dan 30 dagen in de genoemde gebieden – ook wordenvoorgeschreven als deze het vaker heeft gebruikt en daarbij geenbijwerkingen zijn opgetreden. Sinds begin dit jaar is mefloquine aan tienmedewerkers voorgeschreven. Dit kan gebruik betreffen in verband metuitzendingen, buitenlandse oefeningen of privéreizen. Defensiepersoneeldat naar Afghanistan gaat, gebruikt geen mefloquine.
Als mefloquine wordt voorgeschreven, moet de gebruiker hiermeetenminste drie weken voor vertrek beginnen. Deze periode is meestalvoldoende om te zien of bijwerkingen optreden. In voorkomend geval kst-33000-X-78ISSN 0921 - 7371’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 X, nr. 78 wordt specialistisch advies ingewonnen. Vier weken na het stoppen vanhet gebruik van mefloquine is het middel uit het lichaam verdwenen. AanDefensie zijn geen bijwerkingen bekend die blijven bestaan als het gebruikvan mefloquine is gestaakt.
Met de brief van 21 september 1998 (Kamerstuk 21 490, nr. 22) is deKamer geïnformeerd over onderzoeken naar Post-Cambodja-Klachtenonder deelnemers aan de VN-missie in Cambodja in 1992 en 1993. Deonderzoeken waren uitgevoerd door het Academisch ZiekenhuisNijmegen in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. Deonderzoekers hebben geen verband kunnen vinden tussen het ontstaanvan deze klachten en het gebruik van mefloquine. Zij achtten het verbandonwaarschijnlijk, al kon het niet geheel worden uitgesloten.
Het Amerikaanse ministerie van Defensie hanteert sinds 2009 eenterughoudend beleid ten aanzien van het gebruik van mefloquine,vergelijkbaar met Nederland. Berichten dat de Amerikaanse landmachtgeheel zou zijn gestopt met dit middel, zijn van Amerikaanse zijde echtertegengesproken.
Op grond van de beschikbare informatie zie ik geen aanleiding het huidigebeleid te wijzigen. Bescherming tegen malaria is zonder meer noodza-kelijk. Mefloquine is een effectief middel dat kan worden voorgeschreven,maar dit is pas aan de orde als het gebruik van andere middelen onwen-selijk is.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 X, nr. 78

Source: http://www.rijksbegroting.nl/binaries/pdfs/1/6/8/kst168808.pdf

media.law.uark.edu

RECENT DEVELOPMENTS Product Liability—Eighth Circuit Adopts Narrow View: Only APLA Failure-to-Warn/Mislabeling Claims Against Generic Manufacturers Are Preempted Under Mensing ; Design- Defect and Implied-Warranty Claims Are Still Viable The Court of Appeals for the Eighth Circuit recently issued a pair of opinions interpreting the United States Supreme Court’s decisions in

afaz.at

Fairewinds Energieinformation präsentiert eine Spezialausgabe des wöchentlichen Podcasts zu Thanksgiving Kostendruck beeinflusst die Entscheidungen über Sicherheitsfragen bei amerikanischen Atomkraftwerken Quelle: Financial Pressures Are Affecting Safety Decisions at the Nations Nuclear Power Plants Sprache des Podcast Transcripts: Englisch, 21. November 2012 Autoren: F

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf