Vaillant.hu

Négyszer több kilométer!
történô kombináció eseten (pl: uniSTOR CB 75) actoSTOR
a fûtô készülékhez – a tároló mel ett, speciális gyári tartozékok beépítésekor – meg kel még új, fAli rétegtároló A vAillAnt pAlettáján vásárolni a kiemelô keretet (eltérô mélysége van a hôtermelônek és a tárolónak), a tároló NTC-t, ActoNomic: a Vail ant évekkel ezelôtt bemu-
tál yal, bronzházzal rendelkezô, modulációs krómozott összekötô csôkészletet és a nyomás- ta tott szabadalma feltételezhetôen Magyar-
üzemû rétegtároló töltôszivattyú, beépített csökkentôvel el átott biztonsági szerelvény- or szágon is sikerre számíthat 2010-ben és az ivóvizes biztonsági szelep (10 bar) és áramlás-
csoportot. Ez a megoldás az ecoTEC plus fûtô elkövetkezô években. Lényege, hogy je len tô-
érzékelô (aqua-sensor). Mindez kiváló minô- készülékkel együtt (VU 186/3-5) drágább és na- sebb méretváltozás és helyszükséglet nélkül ségû hôszigetelésben, töltést vezérlô elektro-
gyobb helyet igényel a falon (kb. 0,63 m2), mint az ecoTEC kombi készülékek melegvíz hozama mos egységgel el átva, kompakt méretekben az actoSTOR tároló egy átfolyós rendszerû, Vail-
érezhetôen emelhetô, il etve annak komfortja (magasság/szélesség: 720/440 mm, a mély-
lant kombi kondenzációs kazánnal együtt, mert itt javítható. Ezen kívül az actoSTOR fali réteg-
ség pedig mindössze: 198 mm). Az actoS- csak a mélységi méret változik (335 mm  533 tároló „házon belül is” komoly konkurenciája TOR tároló az ecoTEC kondenzációs kombi mm). Ezen kívül a szerelés anyag és idôszükség-
lehet a Vail ant hôközponti kialakításainak.
készülékek optimális melegvíz komfortjának lete is kedvezôbb a VIH CL 20 S telepítésével a emelésére, il etve a melegvíz hozam növelé- fali tárolóval kialakított hôközponti kialakításhoz Az átfolyós rendszerû kombi készülékek mûkö- sére alkalmazható termék, akár utólagos képest. De hogy alakul a melegvíz hozam? Az dési sajátosságait talán teljesen felesleges ala- beépítéssel is. A két tároló egység sorba kap- uniSTOR indirekt fûtésû fali melegvíz-tároló ese- posan részletezni. Tény viszont, hogy gáz fel hasz- csolásának köszönhetôen mind a töltés, mind tén a legnagyobb melegvíz teljesítmény: 140 nálás szempontjából ez az egyik legtakarékosabb a leürülés egymást követve történik, így – bi- l/10 perc, 18 kW tárolófûtô teljesítménnyel (DIN melegvíz készítési mód, hiszen a hô ter melô alap- zonyos üzemviszonyok között – a melegvíz szol- 4708 szerint vizsgálva). Az ecoTEC plus átfolyós vetôen csak akkor fogyaszt gázt, ha me legvíz gáltatás tartósabb és komfortosabb, mint az kombi készülék (VUW 236/3-5) ezzel szemben csapolás történik egy vételezési helyen (pl.: mos- átfolyós rendszerû kombi készülékek esetén. 23 kW-ot tud fordítani a HMV-üzemre, így a legna- dó, fürdô vagy mosogató). Az átfolyós rend szer Az actoSTOR rétegtárolón három hômérséklet- elônye a folyamatos üzem és a fûtési üzemtôl érzékelô található (tároló, töltést lekapcsoló Ugyanilyen kedvezô az eredmény, ha egy 120 való teljes függetlenség. Hátránya vi szont a korlá- és réteghômérséklet érzékelô NTC), melyek literes hengeres uniSTOR tárolót (VIH R 120/5) tozott vízhozam, a néha elôforduló hômérséklet- a töltéshez és a hômérséklet-szabályozáshoz vizsgálunk, de már 25 kW tárolófûtô teljesít- ingadozás, az adott esetben hosszú, üzemmeleg elengedhetetlenül szükséges alapvetô infor- ménnyel (pl. ecoTEC pro – VU 256/3-3): legna- ál apotba kerülés. Egyik átfolyós üzemû készülék mációkkal látják el a vezérlô egységet. A kombi gyobb melegvíz teljesítmény – 145 l/10 perc, sem képes becsapni a fizikai törvényeket, így a készülékhez csatlakoztatott actoSTOR tárolóval tartós vízhozam – 10,25 l/perc. A megadott szá-kombi készülékek melegvíz komfortját minden a kazán négyféle üzemmódban dolgozhat: ré- mok is jól tükrözik, hogy a Vail ant rétegtárolóval pil anatban a készüléken átfolyt vízmennyiség, tegtároló töltés, csapolás kisebb (< 3 l/perc) el átott átfolyós készülékei ideális megoldást il etve a kívánt hôfokemelés viszonya határozza vagy nagyobb (> 3 l/perc) vízmennyiség esetén, jelentenek a kombi készülékek és a hôközponti meg a bevitt teljesítmény mel ett. Hátrányként átfolyós üzem rétegtároló töltés nélkül. kialakítások között. Hátránya a terméknek, hogy jelentkezik még, hogy a begyújtást követôen kisebb a tárolóban pufferelt melegvíz mennyi- sokáig kel várni a készülék üzemmeleg ál apot- Hôközpont vagy fali rétegtároló?
sége és cirkulációs rendszerben nehezebben ba jutásáig. Erre a Vail ant korábbi mûszaki meg- A legnagyobb használati melegvíz komfort hôköz- oldása, a Warmstart funkció adhat átmeneti ponti kialakítással érhetô el. Ennek ma már megoldást, de ez az opció csak akkor gazdasá- töb bféle változata ismeretes: bivalens tárolóval Hightech – elérhetô áron
gosabb, ha a hôntartás ideje – idôben és hôn- alkotott szolárrendszer, kompakt, ál ó kialakí- A Vail ant jelenlegi, hazai kínálatát nézve az tartási hômérséklet alapján is – programozható. tású készülék nagyobb ûrtartalmú rétegtárolóval, acto STOR fali rétegtárolóval úgy érhetô el a leg-Mindez azonban nem változtat azon a tényen, stb. Hosszú évek óta kínál a Vail ant az egyéni magasabb mûszaki tartalmú és legtakarékos-hogy a vízhozam – akár csak rövid ideig – nem igények és az anyagi korlátok függvényében in- abb kombináció, ha az ecoTEC kondenzációs növelhetô meg, il etve sokszor várni kel a me- novatív megoldásokat ezekre a feladatokra. Gon- kombi készüléket a VIH CL 20 S rétegtároló mel- legvíz „megérkezésére” a csapolási helyen. Az doljunk csak bele: ecoCOMPACT ál ó, konden- lett az auroSTEP 150-es rendszerrel telepítjük. A ilyen jel egû problémák egyik megoldása lehet zációs kompakt hôközpont, auroCOMPACT szolár szolár melegvíz készítô berendezés a HMV üzem az ecoTEC típusú Vail ant kombi kondenzációs támogatású univerzális kondenzációs készülék, éves gázfogyasztásának közel 65%-át képes készülékeknél az alábbiakban bemutatott fali ré- auroSTEP termékcsalád (átfolyós rendszerû hô- fedezni, így nyáron rendkívül olcsón élvezhetjük tegtárolós egység, az actoSTOR fali rétegtároló. termelôkhöz – 150, fûtô készülékekhez, ál óka- a maximális melegvíz komfortot. A 150 literes zánokhoz – 250), nyomás alatti szolárrendszerek auro STOR tároló kiváló melegvizes puffer a Az actoSTOR tároló felépítése
kombi puffer és különbözô ûrtartalmú bivalens nyári, napsütéses napokon, így este, használati A VIH CL 20 S típusú fali, rétegtöltésû melegvíz- tárolókkal, valamint a hagyományos, fali, il etve melegvíz vétel során nem kel az actoSTOR tároló komplett egységként az alábbi, már ál ó kialakítású indirekt fûtésû melegvíz-tárolók. tárolót gázzal utánfûteni, ha a 150 litert teljesen gyárilag beépített elemeket tartalmazza: 2 db Az actoSTOR fali rétegtároló estén vegyük éppen ki nem fogyasztjuk. A szabályozás tekintetében nemesacél tároló, 1 literes HMV tágulási tar- ezt a kategóriát alapos vizsgálat alá: fali tárolóval pedig – homogén fûtési rendszer esetén – ele- gendô a calorMATIC 400 típusú idôjáráskövetô szabályozót megvásárolni, mel yel a konden-zációs készülék számára takarékos üzemmód, az actoSTOR tároló hôntartása szempontjából pedig tetszôleges programozhatóság valósítható meg, kedvezô áron. Ez az összeál ítás abszolút versenyképes mûszaki tartalom és ár tekinte-tében akár egy bivalens rendszerrel is, de ke-vesebb helyszükséglettel és egyszerûbb telepí-téssel. Részletesebb információk a hamarosan megújuló honlapunkon (www.vail ant.hu).
Mart Újság XV. évfolyam, 5. szám – 2010. október-november 15

Source: http://www.vaillant.hu/upload/docs/Mart%20Ujsag_2010_5.pdf

Microsoft word - filming license proceduresjuly 2012, revised omdc hyperlink

Filming License Procedures  BACKGROUND  Ontario’s entertainment and creative industries are among the fastest growing sectors in the provincial economy. These industries - book and magazine publishing, music, interactive digital media including gaming and film and television employ over 300,000 Ontarians, and contribute $12.2B to the provincial economy. Film and television production i

Dual antiplatelet therapy after drug-eluting stent implantation ⁎editorials published in the journal of the american college of cardiology reflect the views of the authors and do not necessarily represent the views of jacc or the american college of cardiology.

Journal of the American College of Cardiology© 2012 by the American College of Cardiology Foundationhttp://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2012.08.003consistent lower rate of late or very late ST A recentnetwork meta-analysis presented the provocative findingthat within 2 years, EES might have a lower risk of ST thanBMS which, unlike common perception, might bebased on the possibility that polymer

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf