Microsoft word - permethrin 2 gl ol.doc

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG-richtlijn 2001/58/EG
Datum: 20 februari 2006 – Herzien: 2 mei 2006


Permethrin 2 g/L OL
1. Identificatie van het product en van het bedrijf

vergiftiging moet contact worden opgenomen met het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum. Uitsluitend door behandelend arts.
2. Samenstelling - informatie over de bestanddelen

Component
*Voor toelichting R-zinnen zie hoofdstuk 16.
3. Risico's

Na inslikken en daaropvolgend braken, kan het product in de longen terechtkomen, hetgeen verstikking of chemische longontsteking tot gevolg kan hebben. Kan irritatie van huid en ogen veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Bij deskundig gebruik niet waarschijnlijk. Het middel is zeer vergiftig voor in het water levende organismen en kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG-richtlijn 2001/58/EG
Datum: 20 februari 2006 – Herzien: 2 mei 2006


Permethrin 2 g/L OL

4. Eerste hulpmaatregelen
Bij inslikken onmiddellijk een arts waarschuwen. Breng persoon in de frisse lucht. Tot rust laten komen en een arts waarschuwen. Spoel de ogen langdurig, tenminste 15 minuten, met veel water. Raadpleeg een arts. De huid grondig wassen met water en zeep. Bij optredende irritaties een arts raadplegen. De behandeling is symptomatisch; een specifiek antidotum is niet bekend.
5. Maatregelen ter brandbestrijding
Geen waterstraal gebruiken, brandend product drijft op water. Koolstofoxiden en stikstofoxiden kunnen zich ontwikkelen.
6. Maatregelen bij ongewild vrijkomen
Persoonlijke
Handschoenen, adembescherming, veiligheidsbril en beschermende kleding dragen. Het middel is zeer giftig voor vissen en andere waterorganismen. Voorkom lozing in riool of natuurlijke omgeving. Gemorst product opnemen met absorberend materiaal. Restanten afgesloten opslaan tot afvoer. Als chemisch afval volgens plaatselijke voorschriften verwerken.
Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG-richtlijn 2001/58/EG
Datum: 20 februari 2006 – Herzien: 2 mei 2006


Permethrin 2 g/L OL

7. Hantering en opslag
Voorzorgsmaatregelen
gebruikelijke normen en voorschriften bij de omgang met chemicaliën dienen in acht te worden genomen. Goede ventilatie is noodzakelijk. CPR 15-3 indeling. Opslaan conform gevarencategorie stoffenscheiding. Tenminste twee jaar houdbaar, indien vorstvrij bewaard in de originele, gesloten verpakking.
8. Maatregelen bij blootstelling - persoonlijke bescherming
MAC-waarde alifatische koolwaterstoffen: Grenswaarde gebaseerd op de ‘European Hydrocarbon Solvents Producers’ (CEFIC-HSPA) methodologie: TGG (8 uur) = 1200 mg/m3.
9. Fysische en chemische eigenschappen

Vorm
0.06 kPa (schatting o.b.v. eigenschappen oplosmiddel) 193-245°C (schatting o.b.v. eigenschappen oplosmiddel) 64°C (schatting o.b.v. eigenschappen oplosmiddel) 235°C (schatting o.b.v. eigenschappen oplosmiddel) 1.8 mPa.s bij 20°C (Brookfield spindle 1)

Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG-richtlijn 2001/58/EG
Datum: 20 februari 2006 – Herzien: 2 mei 2006


Permethrin 2 g/L OL

10. Stabiliteit en reactiviteit
Stabiliteit
Sterke zuren, alkalische en oxiderende stoffen.
11. Toxicologische
informatie
LD(preparaat, dermaal, rat)50 >2000 mg/kg (geschat) LC(preparaat, 4u inhalatie, rat)50 > 5 mg/L Bij aanraking met de huid kan allergische dermatitis optreden. Na inslikken en daaropvolgend braken, kan het product in de longen terechtkomen, hetgeen verstikking of chemische longontsteking tot gevolg kan hebben. Niet carcinogeen, niet mutageen, niet teratogeen.
12. Ecologische
informatie
Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Permethrin is weinig giftig voor vogels: LD(permethrin, eend)50 >> 2000 mg/kg, echter zeer giftig voor vissen en andere water organismen. Permethrin is giftig voor bijen: 98 ng per bij oraal. Permethrin is immobiel in de bodem. Voor de omzetting in grond zijn halfwaardetijden van ongeveer 2 weken gevonden.
Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG-richtlijn 2001/58/EG
Datum: 20 februari 2006 – Herzien: 2 mei 2006


Permethrin 2 g/L OL

13. Afvalverwerking
Restanten
Afvoeren en verwerken als (klein) chemisch afval volgens nationale / lokale voorschriften.
14. Transport

Internationale

15. Wettelijk verplichte informatie

Etikettering
Toelatingsnummer
R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. R50/53 Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts waarschuwen en de verpakking of het etiket tonen. Bevat permethrin en destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware fractie. Voordat u opnieuw een behandelde ruimte binnengaat, moet u grondig ventileren. Daarna nog gedurende 48 uur niet langdurig in behandelde ruimte verblijven.
Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG-richtlijn 2001/58/EG
Datum: 20 februari 2006 – Herzien: 2 mei 2006


Permethrin 2 g/L OL
16. Overige

informatie
R20/22 Schadelijk bij inademing en bij opname door de Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Schadelijk; kan longschade veroorzaken na inslikken. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. -N- Class data base van de ECB voor permethrin. Veiligheidsinformatiebladen van de componenten. The Pesticide Manual (ISBN: 1 901396 11 8). EC-nummer en CAS-nummer koolwaterstoffen aangepast aan gewijzigde receptuur. Vlampunt, zelfontbranding en explosiegrenzen aangepast aan gewijzigde receptuur. Onder overige vermeldingen ‘lichte fractie’ gewijzigd in ‘zware fractie’ naar aanleiding van gewijzigde receptuur. Denka International B.V. is niet aansprakelijk voor enige verwonding, verlies, schade of kosten, direct of indirect voortvloeiend uit het gebruik van haar producten of van de gegevens in dit veiligheidsinformatieblad, daar zij geen controle kan uitoefenen op het gebruik door de afnemer. De verstrekte gegevens zijn gebaseerd op huidige kennis en ervaring. Dit veiligheidsinformatieblad is uitsluitend bedoeld als leidraad ten aanzien van veiligheid. De afnemer moet zelf vaststellen of het product geschikt is voor zijn toepassing. DENKA INTERNATIONAL B.V.

Source: http://www.vermex.nl/documenten/12799-N-Perfacs-(02-05-2006)-VB.pdf

In 003.04 - medicamentos.doc

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2004. REGULAMENTA O REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS A Diretora Presidente da Caixa de Assistência da FIPECq Vida, no uso das atribuições, que lhe foram conferidas pela Resolução nº 007/2004, e em conformidade com o disposto na Ata da Reunião do Acordo Coletivo realizada no dia 12 de março de 2004, RESOLVE: Conceder aos empregados efetivos d

Microsoft word - meravkrasnerresume_marketing.doc

Merav Krasner 107 Highland Ave, Highland Park, NJ 08904 ” 732.985.6097 ” meravkrasner@yahoo.com Marketing Product / Project Manager Profile Goal-driven, dedicated marketing executive offering 8 years of experience in pharmaceutical marketing management including product development and the ability to cultivate strong business relationships and resolve issues in a way that propels innova

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf