Nl-nl-100890e-ladon.doc

Conform 91/155/EEG - 2001/58/EG - Nederland Nr.: NLH 00098417 00 Uitgave 00 veranderd 28.10.1998 pagina 1/ 4 _____________________________________________________________________________________________ 1. Identificatie van het product en van de vennootschap ------------------------------------------------------- Identificatie van het product: Ladon Identificatie van de vennootschap/onderneming: Ecolab B.V., Edisonbaan 9-11, NL-3439 MN Nieuwegein Tel.: 030 6082222 Telefoonnummer voor noodgevallen: NVIC Nederland Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (Uitsluitend voor een behandelend arts bereikbaar in geval van accidentele vergiftiging) Tel: 030.2748888 Ecolab BV : 24/24 : Tel: 030 608 2222 __________________________________________________________________________________________ 2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen --------------------------------------------------- zeep Ingredienten-declaratie volgens EEG-Aanbeveling 89/542/EEG : Meer dan 30 %: zeep, Bevat Conserveringsmiddelen. INCI : sodium tallowate, sodium cocoate, aqua, parfum, tallow acid, glycerin, lac, mel, coconut acid, sodium lactate, sodium chloride, sodium laureth sulfate, tetrasodium etidronate, bht, 5-bromo-5-nitro-1,3- dioxane, propylene glycol, disodium distyrylbiphenyl disulfonate, ci 11680, ci 11710, ci 12490, ci 77891 ingredienten-declaratie: niet van toepassing __________________________________________________________________________________________ 3. Risico's ----------- Geen, bij juist gebruik __________________________________________________________________________________________ 4. Eerste hulp maatregelen -------------------------- Nr.: NLH 00098417 00 Uitgave 00 veranderd 28.10.1998 pagina 2/ 4 _____________________________________________________________________________________________ bij contact met huid: Afspoelen met water. bij contact met de ogen: Onmiddellijk uitspoelen met overvloedig water (minstens 10 minuten), bedekken met steriele doekjes en arts consulteren. bij inslikken: Veel water drinken, medische behandeling ONMIDDELLIJK noodzakelijk. __________________________________________________________________________________________ 5. Brandbestrijdingsmaatregelen ------------------------------- Geschikte blusmiddelen: alle gebruikelijke blusmiddelen toegestaan Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden: geen bekend Speciale blootstellingsrisico's die veroorzaakt worden door het product zelf, de verbrandingsproducten of de vrijkomende gassen: geen bekend Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden: geen bijzondere maatregelen noodzakelijk __________________________________________________________________________________________ 6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van het product -------------------------------------------------------- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Niet van toepassing. Milieu voorzorgsmaatregelen: Grotere hoeveelheden niet in de riolering brengen Reinigingsmethoden/opname: mechanisch opnemen. __________________________________________________________________________________________ 7. Hantering en opslag ---------------------- Hantering: Geen speciale maatregelen noodzakelijk. Opslag: geen speciale maatregelen noodzakelijk __________________________________________________________________________________________ 8.Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming ----------------------------------------------------------------------- Informatie over technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie punt 7. Nr.: NLH 00098417 00 Uitgave 00 veranderd 28.10.1998 pagina 3/ 4 _____________________________________________________________________________________________ Maximale concentratiewaarden ter plaatse: geen Persoonlijke beschermingsmiddelen: geen beschermende uitrusting noodzakelijk __________________________________________________________________________________________ 9. Fysische en chemische eigenschappen -------------------------------------- fysische toestand: blokken kleur: geel-oranje wit Geur: geparfumeerd pH: (bij 10g/l H2O) (20°C) +/- 10 Vorstgevoeligheid: beneden de 0 °C Vlampunt: > 100°C. __________________________________________________________________________________________ 10. Stabiliteit en reactiviteit ------------------------------- Te vermijden omstandigheden: geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift Te vermijden substanties: geen bekend bij doelmatig gebruik Gevaarlijke ontledingsproducten: geen bekend __________________________________________________________________________________________ 11. Toxicologische informatie ----------------------------- Op grond van de reeds bekende gegevens en de toxicologische eigenschappen wordt het product niet als schadelijk ingedeeld. __________________________________________________________________________________________ 12. Ecologische informatie -------------------------- Persistentie en afbreekbaarheid: Elimineerbaarheid: De som van alle organische componenten is minstens tot 80% in zuiveringsinstallaties elimineerbaar. __________________________________________________________________________________________ 13. Instructies voor verwijdering --------------------------------- Kan met inachtneming van de plaatselijke overheidsvoorschriften via de gemeentelijke riolering afgevoerd worden. Nr.: NLH 00098417 00 Uitgave 00 veranderd 28.10.1998 pagina 4/ 4 _____________________________________________________________________________________________ 14. Informatie met betrekking tot het vervoer --------------------------------------------- Geen gevaarlijk product volgens RID/ADR,IATA,IMDG,ADN __________________________________________________________________________________________ 15. Wettelijk verplichte informatie ----------------------------------- Indeling en kenmerken naar het Besluit tot vaststelling van nieuwe regels inzake het verstrekken van veiligheids- informatiebladen aan beroepsmatige gebruikers van gevaarlijke stoffen en preparaten (Veiligheidsinformatiebladenbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen): Gevaarsymbolen: Niet als gevaarlijk geclassificeerd. __________________________________________________________________________________________ 16. Overige informatie ----------------------- De vermeldingen zijn gebaseerd op de huidige stand van wetenschap en hebben betrekking op het geconcentreerde product. In dit blad worden de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen vermeld en is derhalve geen technische informatie voor het toepassingsgebied.

Source: http://www.wola.nl/cms/upload/downloads/ladon_07-2007.pdf

Fiche n 1 : but des principales analyses sanguines

Pour approfondir les connaissances …principaux anticoagulants Oxalates Ils précipitent le calcium sous forme d'oxalate de calcium insoluble en milieu et sont utilisés sous forme lyophilisée ou déshydratée à la concentration : 2 mg/mL A noter : Une association possible avec le fluorure de sodium (NaF : lui même mauvais anticoagulant précipitant le calcium) dans le prélèveme

holytrinity.evanta.co.nz

SIXTH SUNDAY OF EASTER(2013, ?5 May, Rev Aaron Annan) Theme: The Impossibility Becomes Possible with Christ Beloved, our gospel reading for today, John 5:1-9, is about making the impossible possible in our lives as well as others. It all begun in Jerusalem as part of Jesus’ delight to help the helpless and have compassion on the afflicted. He was engaged with a miraculous cure in an opp

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf