Microsoft word - citalopramteva20mg-bsn-comm-implementatievar27g-sept10

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Citalopram Teva 20 mg filmomhulde tabletten

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. • Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. • Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. IN DEZE BIJSLUITER:
1. Wat is Citalopram Teva en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Citalopram Teva inneemt

3. Hoe wordt Citalopram Teva ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Citalopram Teva
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS CITALOPRAM TEVA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
• Citalopram Teva behoort tot een groep antidepressiva die selectieve serotonine-heropnameremmers • Citalopram Teva wordt gebruikt voor de behandeling van depressie (ernstige depressieve episoden).
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CITALOPRAM TEVA INNEEMT

Neem Citalopram Teva NIET in
• als u allergisch (overgevoelig) bent voor citalopram of voor één van de andere bestanddelen van Citalopram Teva (vermeld in rubriek 6 Aanvullende informatie). • als u een antidepressivum van het type mono-amine-oxidase-inhibitoren (MAOIs) bijv. selegiline of moclobemide, inneemt of tijdens de laatste 2 weken hebt ingenomen.
Wees extra voorzichtig met Citalopram Teva
• Gebruik bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Citalopram Teva dient niet te worden gebruikt
bij de behandeling van kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Patiënten jonger dan 18 jaar hebben een verhoogd risico op zelfmoordpogingen, zelfmoordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag en woede) als zij behandeld worden met geneesmiddelen uit deze therapeutische klasse. Ondanks dit alles kan uw arts aan patiënten jonger dan 18 jaar Citalopram Teva voorschrijven omdat dit in het belang van de patiënt is. Als uw arts Citalopram Teva heeft voorgeschreven aan een patiënt die jonger is dan 18 en u wilt dit bespreken, dan wordt u verzocht contact op te nemen met uw arts. Indien bij patiënten jonger dan 18 jaar één van de hiervoor genoemde symptomen zich ontwikkelt of verslechtert bij inname van Citalopram Teva, dan wordt u verzocht uw arts hierover te informeren. Lange termijn veiligheidsgegevens van Citalopram Teva over groei, ontwikkeling en cognitieve en gedragsontwikkeling ontbreken in deze leeftijdsgroep. • Gedachten over zelfmoord en verergering van uw depressie of angststoornis. Als u depressief bent en/of lijdt aan angststoornissen kunt u soms gedachten hebben over zelfverminking of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen als u voor het eerst middelen tegen depressie (antidepressiva) gaat innemen, aangezien deze geneesmiddelen allemaal de tijd nodig hebben, in het algemeen ongeveer 2 weken of soms langer, om te werken. U heeft een meer waarschijnlijke kans dat u dit soort gedachten vertoont: - als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfverminking. - als u een jong volwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft een toegenomen risico aangetoond op zelfmoordgedrag bij volwassenen jonger dan 25 jaar oud met psychiatrische aandoeningen die behandeld werden met een antidepressivum.
Als u op enig moment gedachten over zelfverminking of zelfmoord hebt, neem dan direct contact op
met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis
.
Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt of dat u lijdt aan een
angststoornis, en hen vragen deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen als zij denken dat
uw depressie of angststoornis erger wordt of als zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.
• Tijdens de eerste twee weken van de behandeling kunnen er symptomen zoals rusteloosheid, en onvermogen om stil te zitten of stil te staan, optreden bij patiënten die antidepressiva innemen. Bij patiënten die deze symptomen ontwikkelen, kan een dosisverhoging schadelijk zijn. • Citalopram Teva moet stopgezet worden bij alle patiënten die aanvallen (epilepsie) ontwikkelen of als hun frequentie van aanvallen toeneemt. Citalopram Teva moet vermeden worden bij patiënten met instabiele (ongecontroleerde) epilepsie. Patiënten met gecontroleerde epilepsie moeten nauwgezet opgevolgd worden. • Citalopram Teva mag niet gebruikt worden samen met geneesmiddelen die een serotoninerg effect hebben waaronder pijnstillers en geneesmiddelen die gebruikt worden om migraine te behandelen (zie ‘Inname met andere geneesmiddelen’). • Citalopram Teva moet met voorzorg gebruikt worden bij patiënten met lage natriumspiegels. Raadpleeg uw arts of apotheker vooraleer u dit geneesmiddel begint in te nemen als u: • lijdt aan diabetes. Citalopram Teva kan de controle van uw bloedspiegels verstoren. • lijdt aan epilepsie of convulsies, aangezien convulsies een potentieel risico zijn bij gebruik van • een verleden met manie/hypomanie hebt. Citalopram Teva moet met voorzorg gebruikt worden en stopgezet worden als u overgaat in een manische fase. • nier- of leverproblemen hebt. Citalopram Teva is niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten met ernstige • een bloedingsstoornis hebt. Citalopram Teva kan bloedingen veroorzaken. • geneesmiddelen gebruikt die de bloedstolling beïnvloeden (zie rubriek ‘Inname met andere • een maagzweer hebt of als u vroeger een bloeding in de maag of de darmen hebt gehad. • lijdt aan onregelmatige hartslagen/hartkloppingen of als u eventuele andere hartproblemen hebt (als u gevoelig bent voor verlenging van het QT-interval of als u een vermoedelijk congenitaal long QT- • lijdt aan lage kalium- of magnesiumspiegels. • lijdt aan psychose met depressieve episoden. • een ‘serotoninesyndroom’ vertoont. Een combinatie van symptomen zoals opwinding, trillen en beven, het plotseling samentrekken van de spieren en koorts kan wijzen op de ontwikkeling van deze aandoening. De behandeling met Citalopram Teva moet onmiddellijk stopgezet worden. U mag de behandeling met Citalopram Teva niet plots stopzetten omwille van de ontwenningsverschijnselen die kunnen optreden (zie rubriek 3).
Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt:
• Mono-amine-oxidase-inhibitoren (MAOIs), bijv. fenelzine, isocarboxazide of tranylcypromine. Neem
Citalopram Teva niet in binnen de 14 dagen na stopzetting van een behandeling met een zogenaamde irreversibele MAOI. Neem Citalopram Teva niet in gedurende de vastgelegde periode na stopzetting van een behandeling met een reversibele MAOI (bijv. moclobemide), zoals wordt vermeld in de patiëntenbijsluiter van deze reversibele MAOI. Neem MAOIs niet in binnen de 7 dagen na stopzetting van een behandeling met Citalopram Teva. Gebruik Citalopram Teva niet als u meer dan 10 mg/dag van de • Andere geneesmiddelen met serotoninerge effecten zoals sumatriptan, andere triptanen of tryptofaan (zie ‘Wees extra voorzichtig met Citalopram Teva’). • Een anticoagulans (om bloedstolling te voorkomen), bijv. warfarine, aspirine (acetylsalicylzuur), • Geneesmiddelen die de convulsiedrempel verlagen, d.w.z. neuroleptica, mefloquine of bupropion. • Geneesmiddelen die gebruikt worden om psychiatrische aandoeningen te behandelen (atypische • Kruidenpreparaten op basis van St-Janskruid (Hypericum perforatum). • Pijnverlichtende en ontstekingsremmende geneesmiddelen, niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen genoemd (NSAIDs), zoals ibuprofen, ketoprofen of diclofenac. • Geneesmiddelen gebruikt om pijn te behandelen, zoals tramadol (zie ‘Wees extra voorzichtig met • Geneesmiddelen gebruikt om depressie te behandelen, bijv. fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline, venlafaxine of tricyclische antidepressiva zoals nortriptyline of imipramine. • Geneesmiddelen gebruikt om migraine te behandelen, bijv. sumatriptan en andere triptanen (zie ‘Wees extra voorzichtig met Citalopram Teva’). • Geneesmiddelen gebruikt om een onregelmatig hartritme te behandelen, bijv. propafenon, flecaïnide. • Geneesmiddelen gebruikt om hartinsufficiëntie te behandelen, bijv. metoprolol. • Geneesmiddelen gebruikt voor psychiatrische aandoeningen, bijv. lithium, risperidon of chloorpromazine. • Geneesmiddelen gebruikt voor maagzweren, bijv. omeprazol, esomeprazol, lansoprazol of cimetidine. Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Inname van Citalopram Teva met voedsel en drank
Het is raadzaam dat u geen alcohol drinkt terwijl u Citalopram Teva inneemt. Citalopram Teva mag ingenomen
worden met of zonder voedsel.

Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Gelieve uw vroedvrouw en/of uw arts te verwittigen dat u Citalopram Teva inneemt. Indien u ze
inneemt tijdens de zwangerschap, vooral tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap, kunnen
geneesmiddelen zoals Citalopram Teva het risico verhogen op een ernstige aandoening bij baby’s,
met name persisterende pulmonale hypertensie bij de neonaat (PPHN), waarbij de baby sneller
ademt en er blauwachtig uitziet. Deze symptomen beginnen gewoonlijk tijdens de eerste 24 uur na
de geboorte. Als dit het geval is bij uw baby, moet u uw vroedvrouw en/of uw arts onmiddellijk
contacteren.
U mag de behandeling met Citalopram Teva niet plots stopzetten. Als u Citalopram Teva inneemt tijdens de
laatste 3 maanden van de zwangerschap, verwittig dan uw arts aangezien uw baby sommige symptomen kan
vertonen bij de geboorte. Deze symptomen beginnen gewoonlijk tijdens de eerste 24 uur na de geboorte. Ze
omvatten: niet goed kunnen slapen of eten, problemen met de ademhaling, een paars verkleurde huid of te
warm of te koud hebben, misselijkheid, veel huilen, stijve of slappe spieren, algemene lichaamszwakte
(lethargie), bevingen, zenuwachtigheid of stuipen. Als uw baby één van deze symptomen vertoont bij de geboorte, raadpleeg dan uw arts die u advies zal kunnen geven. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Borstvoeding
Citalopram Teva wordt in kleine hoeveelheden uitgescheiden in de moedermelk. Er bestaat een risico dat het geneesmiddel een effect heeft op de baby. Als u Citalopram Teva inneemt, raadpleeg dan uw arts vooraleer u borstvoeding begint te geven.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Citalopram Teva kan een invloed hebben op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen.
Bestuur geen voertuigen of bedien geen machines tot u weet hoe Citalopram Teva u beïnvloedt.
Raadpleeg uw arts of apotheker als u over iets ongerust bent.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Citalopram Teva
Dit geneesmiddel bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u sommige suikers niet verdraagt, raadpleeg
dan uw arts vooraleer u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE WORDT CITALOPRAM TEVA INGENOMEN?

Volg bij het innemen van Citalopram Teva nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of
apotheker.
Citalopram Teva moet ingenomen worden als een eenmalige dosis, ‘s morgens of ‘s avonds. De tabletten
mogen ingenomen worden met of zonder voedsel. De tabletten moeten ingeslikt worden met een glas water of
een andere vloeistof. Citalopram Teva werkt niet onmiddellijk. U moet minstens 2 weken wachten vooraleer u
een antidepressief effect mag verwachten. U moet de behandeling voortzetten tot u gedurende 4-6 maanden geen symptomen meer hebt. Citalopram Teva moet geleidelijk stopgezet worden. Het is aanbevolen om de dosis geleidelijk af te bouwen over een periode van 1-2 weken. Zet de inname van Citalopram Teva niet stop zelfs als u zich beter begint te voelen, tenzij op advies van uw arts. Verander de dosis nooit zonder dit eerst te bespreken met uw arts.
De gebruikelijke dosering is:
Volwassenen
De aanbevolen startdosis is 20 mg per dag. Indien nodig, mag de dosis verhoogd worden tot 40 mg per dag,
afhankelijk van de respons. De maximale dosis is 60 mg per dag.
Bejaarde patiënten (> 65 jaar)
Bij bejaarde patiënten moet de dosis verminderd worden tot de helft van de dosis bij volwassenen, bijv. 10-20
mg per dag. Afhankelijk van de individuele respons van de patiënt, kan de dosis verhoogd worden. De
maximale dosis bij bejaarde patiënten is 40 mg per dag.
Kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar
Citalopram Teva dient niet te worden gebruikt in de behandeling van kinderen en adolescenten jonger dan 18
jaar. (zie ‘Wees extra voorzichtig met Citalopram Teva’).
Leverproblemen
Patiënten met lichte tot matige leverproblemen zouden een startdosis van 10 mg per dag moeten krijgen. De
dosis mag niet meer bedragen dan 30 mg per dag. Dergelijke patiënten moeten klinisch opgevolgd worden.
Voorzichtigheid en extra zorgvuldige dosering zijn vereist bij patiënten met ernstige leverproblemen.
Nierproblemen
Patiënten met ernstige nierproblemen moeten een lagere dosis voorgeschreven krijgen.
Ontwenningsverschijnselen waargenomen bij vroegtijdige stopzetting
De plotse stopzetting moet vermeden worden. Als de behandeling met Citalopram Teva wordt stopgezet, moet de dosis geleidelijk afgebouwd worden over een periode van 1-2 weken om het risico op ontwenningsverschijnselen te verminderen (zie rubriek ‘Als u stopt met het innemen van Citalopram Teva’ en ‘Mogelijke bijwerkingen’).
Wat u moet doen als u meer van Citalopram Teva heeft ingenomen dan u zou mogen
Als u meer van Citalopram Teva hebt ingenomen dan u zou mogen, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts

of apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Symptomen van overdosering omvatten: slaperigheid, een toestand van bijna bewusteloosheid met duidelijke
mentale inactiviteit, een verminderd vermogen om te reageren op prikkels of coma, epileptische aanvallen,
ECG veranderingen (bijv. verlengd QT interval), een onregelmatig hartritme, misselijkheid, braken, verkleuring
van de huid, zweten, hyperventilatie. Er kunnen kenmerken van het serotoninesyndroom optreden (zie
‘Mogelijke bijwerkingen’), in het bijzonder als er gelijktijdig andere stoffen worden ingenomen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Citalopram Teva in te nemen

Als u een dosis vergeten bent, neem dan geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Citalopram Teva
Zet de behandeling met Citalopram Teva niet stop tenzij uw arts u dit heeft verteld.
Aangezien er ontwenningsverschijnselen kunnen optreden als de behandeling wordt stopgezet, is het
raadzaam om de dosis geleidelijk af te bouwen, met tussenpozen van 1-2 weken.
Ontwenningsverschijnselen omvatten: duizeligheid, tintelingen, gevoelens van elektrische schokken,
gevoelloosheid, slapeloosheid, intense dromen, opwinding, angst, misselijkheid of braken, bevingen,
verwardheid, zweten, hoofdpijn, diarree, een snellere hartslag (hartkloppingen), emotionele instabiliteit,
prikkelbaarheid en gezichtsstoornissen. De meeste ontwenningsverschijnselen zijn licht en zelfbeperkend van
aard maar ze kunnen ernstig zijn bij sommige patiënten.
Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Citalopram Teva bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Sommige mensen kunnen een ernstige allergische reactie ontwikkelen. Dit is een zeer zeldzame maar ernstige bijwerking. Als u één van de volgende symptomen vertoont, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts of ga naar de dichtstbijzijnde spoedgevallendienst: zwelling van de lippen, het gelaat en de hals (allergische reactie) die leidt tot ernstige slik- of ademhalingsmoeilijkheden. Shock (sterke bloeddrukdaling, bleekheid, opwinding, een zwakke en snelle pols, een klamme huid, een verminderd bewustzijn) veroorzaakt door een plotse sterke bloedvatverwijding als gevolg van een ernstige allergie op sommige stoffen (anafylactische reacties). Een serotoninesyndroom werd gerapporteerd bij patiënten die behandeld werden met dit type antidepressivum (SSRI). Raadpleeg uw arts als u last hebt van hoge koorts, bevingen, spiertrekkingen en angst omdat deze symptomen kunnen wijzen op de ontwikkeling van deze stoornis. De behandeling met Citalopram Teva moet onmiddellijk stopgezet worden. Gevallen van gedachten/gedragingen van zelfbeschadiging/zelfmoord werden gerapporteerd tijdens de behandeling met Citalopram Teva of korte tijd nadat de behandeling werd stopgezet (zie rubriek 2 ‘Wees extra voorzichtig met Citalopram Teva’). Een verhoogd risico op botfracturen werd waargenomen bij patiënten die dit type geneesmiddelen innamen. De volgende bijwerkingen werden gerapporteerd in de volgende benaderende frequenties: Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op 10 patiënten die dit geneesmiddel krijgen) Slaperigheid, slaapstoornissen, agitatie, zenuwachtigheid Hoofdpijn, bevingen, duizeligheid
Problemen om scherp te zien, wazig zicht
Onregelmatige hartslag Misselijkheid, droge mond, constipatie, diarree Toegenomen zweten Een gevoel van zwakte (lethargie) Vaak (komen voor bij minder dan 1 op 10 patiënten die dit geneesmiddel krijgen) Gewichtsverlies, gewichtstoename Slaapstoornissen, concentratiestoornissen, abnormale dromen (ongewone en intense dromen), geheugenverlies, angst, verminderde seksuele libido, toegenomen eetlust, verlies van eetlust, afwezigheid van emotie of enthousiasme, verwardheid Migraine, tintelingen of doofheid Gezichtsstoornissen, verminderd zicht Een snelle hartslag Duizeligheid bij plots rechtstaan, een lage bloeddruk, een hoge bloeddruk Neusloop en neusjeuk, ontsteking van de sinussen (pijn en druk in het gelaat, die verergert als u vooroverbuigt, een verstopte neus, keelpijn en hoest, hoofdpijn, koorts, oorpijn, tandpijn of pijn in de bovenkaak) Indigestie/zure oprispingen, misselijkheid, maagpijn, winderigheid, toegenomen speekselsecretie Problemen met plassen, overdreven urineproductie Onvermogen om een orgasme te bekomen bij de vrouw, menstruatiepijn, impotentie (onvermogen om een erectie te bekomen of te behouden), ejaculatiestoornissen Huiduitslag, jeuk Vermoeidheid, geeuwen, smaakstoornissen Soms (komen voor bij minder dan 1 op 100 patiënten die dit geneesmiddel krijgen) Een toestand van optimisme, opgewektheid en welzijn (euforie), toegenomen seksuele libido Aanvallen, verstoring van de willekeurige bewegingen, d.w.z. bevingen, tics, veranderingen van spiertonus, traagheid van bewegingen, onwillekeurige en/of onregelmatige spierbewegingen ter hoogte van het gelaat Oorsuizingen Vertraging van de hartslag Hoesten Leverproblemen die kunnen opgespoord worden met bloedtesten Gevoeligheid voor licht Spierpijn Allergische reacties, flauwvallen, algemeen gevoel van ziek-zijn Zelden (komen voor bij minder dan 1 op 1000 patiënten die dit geneesmiddel krijgen) Bloedingen, bijv. uit de vagina, de maag, de huid en de slijmvliezen (de gladde binnenbekleding van de mond, neusopeningen, vagina en urethra) Rusteloosheid van armen en benen (acathisie) Een lagere hoeveelheid natrium in het bloed, hoofdzakelijk bij bejaarden (wat aanleiding geeft tot hallucinaties, verwardheid, aanvallen, verlies van energie en spierkrampen of zwakte) Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op 10.000 patiënten die dit geneesmiddel krijgen) Hallucinaties, stemmingsstoornissen, verlies van contact met de persoonlijke realiteit, in associaties met gevoelens van onwerkelijkheid en vreemdheid, paniekaanvallen Abnormaal hartritme Abnormale melkafscheiding uit de borst Jeuk, zwelling van de lippen, het gelaat en de hals (allergische reactie) die leidt tot ernstige slik- of Shock (sterke bloeddrukdaling, bleekheid, opwinding, een zwakke en snelle pols, een klamme huid, een verminderd bewustzijn) veroorzaakt door een plotse sterke bloedvatverwijding als gevolg van een ernstige allergie op sommige stoffen (anafylactische reacties). Aangezien er ontwenningsverschijnselen kunnen optreden als de behandeling wordt stopgezet, is het raadzaam om de dosis geleidelijk af te bouwen, met tussenpozen van 1-2 weken. Ontwenningsverschijnselen omvatten: duizeligheid, tintelingen, gevoelens van elektrische schokken, gevoelloosheid, slapeloosheid, intense dromen, opwinding, angst, misselijkheid of braken, bevingen, verwardheid, zweten, hoofdpijn, diarree, een snellere hartslag (hartkloppingen), emotionele instabiliteit, prikkelbaarheid en gezichtsstoornissen. De meeste ontwenningsverschijnselen zijn licht en zelfbeperkend van aard.
Alle bijwerkingen die optreden, zullen gewoonlijk verdwijnen na enkele dagen. Wanneer één van de
bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg
dan uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U CITALOPRAM TEVA

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C, bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Gebruik Citalopram Teva niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de buitenverpakking na {EXP}. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Citalopram Teva
• Het werkzame bestanddeel is citalopram hydrobromide.
Citalopram Teva 20 mg filmomhulde tabletten: elke filmomhulde tablet bevat 24,98 mg citalopram hydrobromide overeenstemmend met 20 mg citalopram. De andere bestanddelen zijn:
Kern: copovidon, natriumcroscarmel ose (E466), glycerol (E422), lactose monohydraat, magnesiumstearaat
(E470b), maïszetmeel, microkristallijne cellulose (E460i).
Omhulling: hypromellose (E464), microkristallijne cellulose (E460i), macrogol stearaat 40 (E431) en
titaniumdioxide (E171).
Hoe ziet Citalopram Teva er uit en wat is de inhoud van de verpakking.
Citalopram Teva 20 mg filmomhulde tabletten zijn ovale, witte tabletten met aan één kant een breuklijn en een
De producten zijn beschikbaar in verpakkingsgrootten van 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98 en 100 tabletten per doos, 50x1 unit dose blisterverpakking. Niet alle verpakkingsgrootten kunnen gecommercialiseerd zijn.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
B-2610 Wilrijk
Fabrikant
Pharmachemie B.V.
Swensweg 5
Postbus 552
2003 RN Haarlem
Nederland
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi út. 13,
H-4042 Debrecen,
Hongarije

Registratienummer
BE292311
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
AT, CZ, DK, EE, FI, EL, IE,
IT, LV, NO, PL, PT, SK, SE, BE: Citalopram Teva DE:
Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in september 2010.

Source: http://www.tevabelgium.be/wp-content/uploads/H_teva_citalopramteva_Bijsluiter_NL_09-2010.pdf

Tobacco brochure-how to quit

Nicotine Nasal Spray How Do I Begin? For more information contact: Nicotine nasal sprays are available by prescription only. Two items of advice: It helps to get help. Each year, only about 5% of people Possible side effects: Do not use if you who try to stop on their own succeed. Research shows that those enrolled in formal stop-smoking programs 3300 Dundee Road • N

Microsoft word - maliau basin - tips for trekkers - 2.doc

TIPS FOR TREKKERS TO MALIAU BASIN There are few mosquitoes during the trip. You can choose not to take the pill but rememberto use insect repellent. Most visitors are more worried about the leeches. As the trip to Maliau Basin involve three days of trekking and lots of up and down the hill, itis highly recommended that visitors are reasonable fit, at least to endure 6 to 8 hours oftrekking per

© 2010-2017 Pharmacy Pills Pdf